ILPP2/443-688/09-3/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-688/09-3/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2009 r. (data wpływu 29 maja 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2009 r. (data wpływu 3 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 lipca 2009 r. (data wpływu 3 sierpnia 2009 r.) o informacje doprecyzowujące.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie polegające na budowie fragmentu zachodniej obwodnicy miasta R. o długości 6554 m - odcinek A-C-F, od ul. B. przez istniejące rondo "C" do ul. S. oraz odcinek F-L od ul. S. do ul. N.

Celem projektu jest wyprowadzenie ruchu samochodowego i tranzytowego z centrum R. i tym samym poprawa jakości środowiska i warunków życia mieszkańców, a także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto, inwestycja zmierza do wykreowania alternatywnego połączenia drogowego względem obecnego przebiegu DK 91 i DK 42 (odciążenie odcinków śródmiejskich istniejącej drogi) oraz zapewnienie sprawnego systemu obsługi transportowej x strefy przemysłowo-magazynowej (wsparcie procesów rozwoju aktywności ekonomicznej miasta).

Działania przewidziane w ramach projektu:

* budowa obwodnicy miasta R. o parametrach drogi klasy technicznej GP na trzech odcinkach: AC, CF oraz FL,

* budowa nowego korpusu drogi, nawierzchni jezdni wraz z poboczami utwardzonymi i gruntowymi oraz systemem odwodnienia i przepustami pod drogą,

* budowa skrzyżowań typu rondo na połączeniu z drogą krajową Nr (...) (ul. B.), na połączeniu z ul. mjr H. S. oraz u zbiegu ulic: N., S., P., D. (na połączeniu z drogą krajową Nr (...)),

* budowa wiaduktu nad linią kolejową Nr 1 W.-K., nad ul. K. oraz nad planowaną bocznicą kolejową,

* budowa i przebudowa systemu odwodnienia drogi z określeniem sposobu odprowadzania wód deszczowych (rowy przydrożne, budowa fragmentów kanalizacji deszczowej w miejscach koniecznych do jej wykonania, zbiorniki infiltracyjno retencyjne),

* przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z drogą.

Ponadto, projekt przewiduje działania promocyjne dla poinformowania społeczeństwa o udziale Unii Europejskiej. Okres realizacji projektu: od III kwartału 2009 r. do IV kwartału 2012 r.

G. jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Wydatki poniesione przez G. w związku z realizacją projektu pn. "Budowa..." nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.

INDYWIDUALNA INTERPRETACJA w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy stanowi załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. "Budowa...". Wniosek zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim w X w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż Wnioskodawcą jest G., jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują sprawy dotyczące m.in.: dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy G. ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu "Budowa...".

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on podatnikiem VAT, lecz w ramach wnioskowanych do dofinansowania środków nie można obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), "W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124".

Dokument zostanie wykorzystany jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem, wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy).

Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, iż Wnioskodawca (G.) ubiega się o dofinansowanie zadania pn. "Budowa..." w ramach Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013. Zainteresowany jest podatnikiem podatku VAT czynnym, wskazał jednak, iż wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane we wniosku oraz powołane wyżej przepisy stwierdza się, iż zakupione towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec tego, w omawianej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in.: pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ G. nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 cyt. rozporządzenia.

Zatem, Zainteresowany nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl