Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-688/08-3/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cash poolingu świadczonych przez podmiot zagraniczny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cash poolingu świadczonych przez podmiot zagraniczny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

XX z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: "XX") jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu działalności finansowej na rzecz pozostałych podmiotów z grupy XY - jest tzw. wewnątrzgrupowym bankiem. Do usług standardowo oferowanych pozostałym podmiotom z grupy zalicza się m.in.:

* przyspieszanie płatności (tj. zaspokajanie wierzytelności przed terminem ich wymagalności w zamian za dyskonto pobierane od sprzedawcy),

* sekurytyzację wierzytelności zabezpieczonych aktywami,

* udzielanie pożyczek,

* przyjmowanie depozytów pieniężnych,

* inkasowanie należności (tj. przekazywanie dostawcy otrzymanych od nabywcy należności za towar),

* wymianę walut.

Dodatkowo XX oferuje usługę kompleksowego zarządzania płynnością finansową (Cash pooling), z której zamierza skorzystać Wnioskodawca (dalej: "YY" lub "Spółka"). Usługa ta, z punktu widzenia YY, pozwoli na ograniczenie kosztów finansowania działalności w porównaniu ze standardową ofertą bankową, jak również na osiągnięcie zysków wyższych, niż w przypadku korzystania z usług innych banków.

Przedmiotowa usługa, w przypadku korzystania z niej przez YY będzie obejmowała:

* przekazywanie na konto YY środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym XX, potrzebnych do funkcjonowania Spółki, w przypadku takiej potrzeby,

* deponowanie na koncie bankowym XX nadwyżek środków pieniężnych wykazywanych na koncie YY, oraz

* dystrybucję informacji bankowych.

Usługa kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash pooling), oparta jest o usługę zautomatyzowanych transferów pieniężnych świadczoną przez X Bank AG (dalej: "X AG") z siedzibą w Niemczech, której warunki funkcjonowania wynikają z wielostronnej umowy " (...)" (dalej: "Umowa"). Na podstawie Umowy, X AG oraz jego podmioty zależne, są upoważnione do dokonywania przekazów pieniężnych pomiędzy kontem bankowym XX w Wielkiej Brytanii, a kontami bankowymi pozostałych podmiotów korzystających z usług.

Powyższe przekazy pieniężne będą mogły być wykonywane alternatywnie w ramach dwóch następujących struktur:

Struktura l

* Na koniec każdego dnia roboczego X AG będzie ustalał saldo na koncie XX, wynikające z bieżących, dziennych operacji, np. transakcji kupna i sprzedaży; konto to będzie prowadzone przez X Polska S.A. (dalej: "X SA") w Polsce.

* Jeżeli powyższe saldo będzie ujemne, X AG przekaże na konto YY w X SA środki pieniężne z konta XX w kwocie odpowiadającej wysokości salda ujemnego. Natomiast, jeśli saldo na koncie YY w X SA będzie dodatnie, wówczas nadwyżka środków pieniężnych zostanie przekazana na konto XX w X AG.

* W rezultacie, na koniec każdego dnia roboczego, saldo na koncie YY będzie wynosić "0". Jednakże, indywidualne zapisy Umowy dopuszczają również, aby na koniec dnia roboczego na jego koncie pozostawała określona kwota środków finansowych.

Struktura II

* YY będzie jednocześnie posiadać dwa konta bankowe - jedno w X SA w Polsce, a drugie w X AG w Wielkiej Brytanii.

* Na koniec każdego dnia roboczego X AG będzie, w pierwszej kolejności ustalał saldo na koncie YY w X SA w Polsce, a następnie wyrównywał wszelkie nadwyżki bądź niedobory na tym koncie do "0", poprzez przekazy pieniężne z, oraz na konto YY w X AG w Wielkiej Brytanii. W konsekwencji, początkowy stan konta YY w X SA w Polsce zostanie odzwierciedlony stanem konta YY w X AG w Wielkiej Brytanii.

* Następnie, powstałe w ten sposób nadwyżki bądź niedobory na koncie w X AG zostaną wyrównane do "0" w drodze przekazów pieniężnych z, i na konto XX w X AG.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, XX ponosi odpowiedzialność przed X AG za zobowiązania powstałe na kontach pozostałych stron Umowy. XX jest również zobowiązany ponosić koszty wynagrodzenia X AG za świadczenie zautomatyzowanej usługi transferów pieniężnych.

Zarówno środki przelewane z konta XX na konto YY, jak i środki przelewane na konto XX z konta YY podlegają oprocentowaniu według następującego schematu:

* jeżeli wartość wszystkich przekazów dokonanych na konto YY z konta XX będzie przekraczać wartość wszystkich przekazów dokonanych z konta YY na konto XX, na rzecz XX naliczane będą odsetki obciążające XX (dalej: "odsetki kredytowe"). Odsetki te będą kalkulowane w oparciu o stopę procentową na międzybankowym rynku depozytów overnight w EUR (ang. Euro Overnight lndex Average, dalej: "EONIA"), w wysokości EONIA + 0,3125%;

* jeżeli wartość wszystkich przekazów dokonanych na konto XX z konta YY będzie przekraczać wartość wszystkich przekazów dokonanych z konta XX na konto YY, naliczane będą odsetki należne YY od XX (dalej: "odsetki debetowe"), w wysokości EONIA - 0,0625% (Spółka zaznacza, iż wysokość zarówno odsetek kredytowych, jak i debetowych może ulegać w przyszłości zmianie).

* odsetki kredytowe i debetowe będą naliczane odrębnie na każdy dzień roboczy w danym miesiącu, od dziennego wyniku na wszystkich dotychczasowych przekazach pomiędzy kontami XX i YY i rozliczane po zakończeniu tego miesiąca. Oznacza to, że YY albo będzie otrzymywać od XX kwotę równą dodatniej różnicy pomiędzy naliczonymi odsetkami debetowymi i kredytowymi albo uiszczać na rzecz XX kwotę równą ujemnej różnicy pomiędzy tymi odsetkami. Płatność tych odsetek będzie niezależna od zautomatyzowanych przelewów dokonywanych przez X AG na podstawie Umowy.

Powyższe rozliczenia będą się opierać na zestawieniu transakcji (informacji bankowych) wykonanych w danym miesiącu, dostarczanym do XX przez X AG każdego drugiego dnia roboczego następnego miesiąca. Takie zestawienie obejmuje informacje dotyczące wszystkich przekazów pieniężnych pomiędzy kontami XX i YY salda wszystkich dotychczasowych przekazów, oraz saldo naliczonych w poprzednim miesiącu odsetek kredytowych i debetowych.

Analogiczne usługi są świadczone przez XX na rzecz innych podmiotów, korzystających z usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash pooling).

Spółka zaznacza, iż powyższe czynności były przedmiotem wniosku do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł. w celu dokonania ich klasyfikacji statystycznej zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (dalej: "PKWiU"). Zgodnie z opiniami urzędu statystycznego:

* opisane w stanie faktycznym usługi cash poolingu, świadczone przez XX na rzecz Spółki mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych", zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) oraz w grupowaniu PKWiU 65.23.10 00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane", zgodnie z obowiązującą dla celów podatkowych PKWiU z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.);

* czynności wykonywane przez Spółkę, polegające na udostępnianiu środków pieniężnych w ramach struktury cash-poolu nie są usługą w rozumieniu PKWiU.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy opisane w stanie faktycznym czynności stanowią świadczenie usług przez XX na rzecz YY.

2.

Jeśli tak, to czy:

a)

miejscem świadczenia powyższych usług jest Polska.

b)

usługi te podlegają zwolnieniu od opodatkowania VAT.

3.

Czy w opisanym stanie faktycznym dochodzi do świadczenia usług przez YY.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

Opisane w stanie faktycznym czynności stanowią świadczenie usług przez XX na rzecz YY.

2.

Opisane w stanie faktycznym usługi, świadczone przez XX na rzecz YY:

a)

są świadczone na terytorium Polski, tj. ich miejscem świadczenia jest Polska,

b)

podlegają zwolnieniu od opodatkowania VAT,

3.

W opisanym stanie faktycznym nie dochodzi do świadczenia usług przez YY.

Zainteresowany uważa, że powyższe stanowisko znajduje zastosowanie do obu przedstawionych w stanie faktycznym struktur przekazów pieniężnych pomiędzy kontami YY i XX.

1.1 Klasyfikacja czynności

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Dlatego też, w obliczu braku przepływów towarowych, opisane w stanie faktycznym czynności mogą tylko stanowić świadczenie usług.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, w celu dokonania klasyfikacji powyższych usług należy w pierwszej kolejności dokonać identyfikacji strony, która usługę świadczy oraz strony, która jest jej odbiorcą.

Czynności kompleksowego zarządzania płynnością finansową opisane w stanie faktycznym, pozwolą YY na ograniczenie kosztów finansowania bądź osiągniecie większych korzyści finansowych w porównaniu ze standardową ofertą bankową. Będą one przede wszystkim polegać na zapewnianiu YY natychmiastowego dostępu do środków pieniężnych bądź też gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi Spółki. Korzyści takie zapewniać będzie jej XX, którego w konsekwencji należy uznać za podmiot, który w przedmiotowym stanie faktycznym świadczy usługi na rzecz YY.

Z drugiej strony, zdaniem Spółki, w opisanym stanie faktycznym nie dochodzi do świadczenia usług przez YY. Nie wykonuje ona bowiem żadnych czynności, które można zaklasyfikować jako usługi. W szczególności, przekazywanie wolnych środków finansowych na konto XX nie może być klasyfikowane jako świadczenie usług, lecz jako umożliwianie XX wykonywanie usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową YY.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, iż opisane w stanie faktycznym czynności stanowią świadczenie usług przez XX na jego rzecz, tj. usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową (cash pooling). Należy również stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym nie dochodzi do świadczenia usług przez Zainteresowanego. Wybór przez Spółkę jednej z przedstawionych struktur przekazów pieniężnych pomiędzy kontami YY i XX nie ma wpływu na tą interpretację.

Powyższe stanowisko, według Wnioskodawcy, znajduje potwierdzenie w opiniach Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł., wydanych na jego wniosek w oparciu o identyczny stan faktyczny. Należy bowiem mieć na uwadze, iż w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, "usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (...)".

W powyższych opiniach Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł. potwierdził, iż w ramach powyższego stanu faktycznego dochodzi do świadczenia usług przez XX, jak również, iż "wymienione we wniosku czynności wykonywane przez Spółkę polegające na udostępnianiu środków pieniężnych w ramach struktury cash poolingu nie są usługą w rozumieniu PKWiU".

1.2 Miejsce świadczenia

Zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w miejscu siedziby nabywcy podlegają m.in. usługi finansowe. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż ustawa o VAT nie zawiera definicji "usług finansowych". Tym niemniej, mając na uwadze cytowany wyżej art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, w celu określenia miejsca świadczenia usług finansowych, zasadnym jest odwołanie do klasyfikacji statystycznych, czyli PKWiU, które zawierają pojęcie "usług pośrednictwa finansowego".

Zdaniem YY, kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową świadczona przez XX na rzecz YY, powinna być klasyfikowana w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi w zakresie pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane". Klasyfikację tą potwierdzają wydane, na wniosek Spółki i w oparciu o identyczny stan faktyczny jak w niniejszym wniosku, opinie Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł.

Mając na uwadze, iż powyższe grupowanie PKWiU znajduje się w sekcji J "Usługi pośrednictwa finansowego" załącznika do obowiązującej dla celów podatkowych PKWiU z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). Spółka stwierdziła, iż kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową (cash pooling) świadczona przez XX na rzecz YY stanowi usługę finansową o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT. Tym samym, powyższa usługa będzie podlegała opodatkowaniu VAT w kraju siedziby YY, tj. w Polsce. Wybór przez Spółkę jednej z przedstawionych struktur przekazów pieniężnych pomiędzy kontami YY i XX nie ma wpływu na tą interpretację.

Spółka zwróciła uwagę, iż do identycznych wniosków można dojść posiłkując się definicją "usług finansowych" zawartą w Dyrektywie 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej Dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE. Art. 2 lit. b) tego aktu stanowi bowiem, iż "usługa finansowa" oznacza, wszelkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i płatniczym.

1.3 Zwolnienie od opodatkowania VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. Załącznik ten, w pozycji 3, wymienia usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w działach 65-67 załącznika do obowiązującej dla celów podatkowych PKWiU z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Jak już wskazano w pkt 1.2, zdaniem YY, kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową świadczona przez XX na rzecz YY powinna być klasyfikowana w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi w zakresie pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane". Jak też wskazano powyżej, klasyfikację tą potwierdzają opinie wydane dla YY przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł.

W konsekwencji, Spółka stwierdziła, iż kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową (cash pooling), świadczona przez XX na rzecz YY, będzie korzystać z przedmiotowego zwolnienia od opodatkowania VAT. Wybór przez Spółkę jednej z przedstawionych struktur przekazów pieniężnych pomiędzy kontami YY i XX nie ma wpływu na tą interpretację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ zwraca uwagę, iż przedmiotową interpretację indywidualną wydano w oparciu o klasyfikację statystyczną (PKWiU) przedstawioną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania usług cash poolingu świadczonych przez podmiot zagraniczny. Natomiast kwestia dotycząca uwzględnienia importu usług przy obliczaniu proporcji została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2008 r. Nr ILPP2/443 688/08 4/ISN. Również w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl