Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-687/08-5/GZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Doradcę Podatkowego Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpień 2008 r.) oraz pismem z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenie podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenie podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpień 2008 r.) o dowód wniesionej opłaty oraz pismem z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu 18 sierpień 2008 r.) o dowód wniesienia dodatkowej opłaty oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na rynku wierzytelności. W zakres działalności Spółki wchodzi przede wszystkim windykacja wierzytelności na zlecenie oraz wycena aktywów funduszu inwestycyjnego. Ponadto, ponieważ Spółka posiada doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne dotyczące rynku wierzytelności w Polsce, wykonuje w ramach odrębnych zleceń niektóre czynności związane z procesem wyceny inwestycji oraz nabywania wierzytelności przez inwestorów.

Jednym z głównych klientów Wnioskodawcy jest Spółka z Luxemburga (dalej: U (...)), prowadząca działalność polegającą na nabywaniu portfeli wierzytelności i windykacji nabytych wierzytelności lub ich dalszej odsprzedaży. Spółka U (...) jest podmiotem prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, gdzie jest zarejestrowana dla celów VAT. Jako, że w portfelach nabywanych przez U (...) znajdują się wierzytelności wobec polskich dłużników, dla celów realizacji swojej działalności inwestycyjnej w Polsce U (...) korzysta z wyspecjalizowanych usług świadczonych przez inne podmioty. W związku z korzystaniem z usług polskich usługodawców U (...) nie jest zmuszona do tworzenia w Polsce własnej infrastruktury lub zatrudniania lokalnych pracowników.

Przykładowo, czynności zmierzające do odzyskania wierzytelności wobec polskich dłużników (tj. wykonywanie czynności windykacyjnych oraz zarządzanie wierzytelnościami) zlecane są w ramach umowy Wnioskodawcy. Usługi windykacyjne oraz zarządzania wierzytelnościami, zgodnie z interpretacją otrzymaną przez niego w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej (wydanej na podstawie przepisów Ordynacji obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.) od Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego traktowane są jako posiadające miejsce świadczenia w Luksemburgu, tj. w kraju siedziby usługodawcy. Powyższe traktowanie usług zostało też potwierdzone interpretacją Ministra Finansów w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej (wydanej na podstawie przepisów Ordynacji obowiązujących po 1 lipca 2007 r.).

Ponadto, na podstawie odrębnej umowy, U (...) korzysta z usług świadczonych przez Spółkę w ramach procesu wyceny inwestycji i nabywania wierzytelności. Ww. usługi obejmują wycenę portfeli wierzytelności oraz pewne dodatkowe czynności w ramach procesu nabywania wierzytelności i świadczone są przez Zainteresowanego od początku 2006 r. Ujednolicony tekst umowy pomiędzy stronami w tym zakresie zawarty jest w aneksie Nr 2 do umowy z dnia 23 października 2006 r. (dalej: Umowa).

Na podstawie Umowy, usługi świadczone przez Spółkę dotyczą przede wszystkim:

1.

przeprowadzania analizy aktualnych ofert rynkowych mogących pozostawać w zainteresowaniu U (...);

2.

oceny pozycji U (...) na tle konkurencji w ramach poszczególnych potencjalnych inwestycji w wierzytelności, na podstawie każdorazowego uzgodnienia z U (...) w tym zakresie;

3.

w przypadku, gdy U (...) wyrazi wstępne zainteresowanie inwestycją, dokonywania oceny inwestycji w wierzytelności, w szczególności poprzez przeprowadzenie analiz oraz badania stanu prawno-finansowego (due diligence) wierzytelności, na podstawie osobnego pełnomocnictwa;

4.

przygotowywania analiz zawierających między innymi sugestie odnoszące się do dostępnych inwestycji w wierzytelności;

5.

reprezentowania U (...) w ramach otrzymanych uprzednio zaleceń, na podstawie odrębnych pełnomocnictw, podczas procesu opiniowania i negocjacji prowadzącego do uzgodnienia treści dokumentów transakcyjnych w stopniu umożliwiającym zawarcie przez U (...) umowy nabycia wierzytelności.

Zakres i szczegóły usług wykonywanych na każdym etapie procesu pozyskiwania portfeli określone zostały w uzgodnionej przez strony Procedurze Wewnętrznej, dotyczącej doradztwa w procesie zakupu portfela oraz obiegu dokumentów transakcyjnych związanych z inwestycją w portfel wierzytelności.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę dla U (...), przed podpisaniem Umowy doradztwa odnośnie inwestycji w aktywa niepracujące-wierzytelności w dniu 18 października 2006 r. oraz jej dalszych aneksów, miały zasadniczo taki sam charakter jak zostało to opisane powyżej, choć przeważała niesformalizowana forma współpracy i komunikacji pomiędzy ww. podmiotami. Sformalizowanie współpracy nastąpiło wraz z podpisaniem ww. Umowy, oraz w dalszym stopniu, wraz z wejściem w życie Procedury Wewnętrznej.

W czerwcu 2008 r. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego o informację dotyczącą klasyfikacji statystycznej usług świadczonych przez nią na rzecz U (...) w zakresie określonym Umową. Na podstawie szczegółowego opisu usług przedstawionego przez Spółkę we wniosku, do którego załączona została Umowa wraz z załącznikami, Urząd Statystyczny dokonał klasyfikacji usług świadczonych na podstawie Umowy jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKWiU 74.14.1 (opinia Urzędu Statystycznego w załączeniu).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie posiadała prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabytych towarów i usług związanych z usługami doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie posiadała prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabytych towarów i usług związanych z ww. usługami.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi będącemu osobą prawną przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z pewnymi wyłączeniami).

W myśl przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli nabyte (lub importowane) przez niego usługi (i towary) dotyczą świadczenia usług (lub dostawy towarów) przez tego podatnika poza terytorium kraju, w sytuacji, gdy VAT naliczony przy zakupie tych towarów i usług mógłby być odliczony, gdyby świadczone przez tego podatnika usługi były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi usługami.

Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją na temat klasyfikacji statystycznej wydaną przez Urząd Statystyczny świadczone przez nią usługi w zakresie objętym Umową klasyfikowane są jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.14.1). Oznacza to, że usługi te, gdyby były świadczone na rzecz polskiego usługobiorcy podlegałyby opodatkowaniu 22% VAT w Polsce, a Spółka byłaby uprawiona do odliczenia VAT naliczonego od zakupionych usług i towarów w związku ze świadczeniem tychże usług.

Podsumowując, w świetle powyższego Spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego, związanego z usługami i towarami zakupionymi w związku z usługami świadczonymi na rzecz luksemburskiego usługobiorcy (U (...)).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (...).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie miejsca świadczenia usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania wydano odrębną interpretację indywidualną z dnia 7 października 2008 r. nr ILPP2/443-687/08-4/GZ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl