Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-674/08-2/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 21 lipca 2008 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 22 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, z której dochody zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych oraz inną działalność nie korzystającą z tego zwolnienia.

Zwolnienie dochodów z działalności dotyczącej zasobów mieszkaniowych wynika z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem dochody jednostek prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Spółka jest również zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczy usługi zwolnione z podatku oraz opodatkowane. Podstawowym przedmiotem jej działalności jest wynajem nieruchomości - mieszkań we własnych budynkach mieszkalnych dla osób fizycznych. Działalność ta zakwalifikowana jest do usług o symbolu PKWiU 70.2, których świadczenie jest zwolnione od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym, że odbiorcami tych usług są osoby fizyczne, to w myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży tych usług zobowiązani są prowadzić ewidencję obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Od tej ogólnej zasady ustawodawca przewidział wyłączenia, które dotyczą podatników nie osiągających określonych w ustawie progów przychodów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych, a także zwolnienia zawarte w przepisach wykonawczych do ustawy.

W przedmiotowej sprawie takim przepisem jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z § 2 pkt 2 tego rozporządzenia, od dnia 1 listopada 2008 r. czynności w zakresie usług wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - PKWiU ex 70.2, jeżeli nie będą dokumentowane fakturą, będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, Zainteresowany pomimo przekroczenia kwot granicznych określonych w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (pow. 40.000 zł.), nie jest zobowiązany i dlatego nie posiada kas rejestrujących. Zwolnienie to wynika z § 2 i pkt 15 załącznika tego rozporządzenia.

Wszystkie obroty z tytułu wynajmowania mieszkań dla osób fizycznych ewidencjonowane są na podstawie dokumentów bankowych potwierdzających dokonane przez osoby fizyczne wpłaty, Wnioskodawca prowadzi też szczegółową ewidencję i sporządza dowody, z których wynika jakiej należności (transakcji) dotyczy zapłata.

Obowiązek zapłat za pośrednictwem banku dotyczy wszystkich najemców, co wynika z zawartych umów. Spółka nigdy nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie od dnia 1 listopada 2008 r. ewidencjonować obroty z tytułu wynajmu mieszkań dla osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli usługi te nie będą w całym zakresie dokumentowane fakturą.

2.

Czy z uwagi na fakt, że wszystkie należne opłaty za wynajem mieszkań w całości dokonywane są za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Spółki oraz, że prowadzi ona szczegółowe ewidencje i dowody do tych transakcji, zastosowanie znajdzie zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących i wystawiania faktur określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 listopada 2008 r. nie będzie on zobowiązany do zainstalowania kas rejestrujących i tym samym ewidencjonowania obrotów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych przy ich zastosowaniu. Zwolnienie to wynika z § 2 pkt 1 i poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia, ponieważ Spółka spełnia zawarte w tym przepisie warunki ewidencjonowania obrotów.

Po pierwsze nie rozpoczęła ewidencjonowania tych usług przed 1 lipca 2008 r., a zapłata za usługi wynajmu mieszkań w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Spółki. Z prowadzonej ewidencji i posiadanych dowodów dokumentujących te transakcje wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

W związku ze spełnieniem powyższych warunków, nie ma potrzeby dodatkowego wystawiania faktur, aby skorzystać ze zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących, wynikającego z § 2 pkt 2 i poz. 15 załącznika do ww. rozporządzenia.

Reasumując, w oparciu o § 2 pkt 1 oraz poz. 38 załącznika do rozporządzenia z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, Zainteresowany jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. sprzedaży usług wynajmu mieszkań dla osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

W myśl § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast w myśl § 2 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

W części II załącznika do rozporządzenia, w pozycji 38 zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podlega świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2). Przy czym 2) oznacza, że uregulowanie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r. na kasie rejestrującej.

Aby świadczenie usług mogło zostać uznane za zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, przy użyciu kasy rejestrującej, zgodnie z przytoczonymi przepisami muszą być spełnione wskazane powyżej warunki.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku, Wnioskodawca świadczy usługi najmu nieruchomości - mieszkań we własnych budynkach mieszkalnych dla osób fizycznych.

Wszystkie wpłaty za ww. transakcje są dokonywane na rachunek bankowy Spółki. Tym samym Wnioskodawca spełnia pierwszy warunek wynikający z poz. 38 załącznika do rozporządzenia.

Kolejnym warunkiem, niezbędnym do zwolnienia usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących przedmiotowe transakcje jednoznacznie wynikało, jakiej transakcji zapłata dotyczyła.

Jak wskazuje Wnioskodawca, identyfikacja osób następuje na podstawie dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty, prowadzona jest również szczegółowa ewidencja oraz sporządzane są dowody, z których wynika jakiej należności (transakcji) dotyczy wpłata.

Ponadto Zainteresowany oświadczył, iż nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 lipca 2008 r.

Spółka spełnia zatem wymagane przepisami warunki, jest więc upoważniona do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczonych usług najmu na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie najmu mieszkań we własnych budynkach mieszkalnych, możliwe jest również skorzystanie ze zwolnienia, które wynika z pozycji 15 ww. załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z tą pozycją zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących podlegają usługi o symbolu PKWiU ex 70.2 - usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Jeśli więc Zainteresowany chce skorzystać ze zwolnienia na podstawie tej pozycji załącznika musi dokumentować świadczone usługi najmu w całości fakturami. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, konieczne jest ewidencjonowanie obrotów z tytułu najmu mieszkań dla osób fizycznych przy pomocy kas rejestrujących.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca ma zamiar skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących, wynikającego z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, ponieważ spełnia wskazane w nim warunki zapłaty oraz identyfikacji osób fizycznych, na rzecz których świadczy usługi najmu mieszkań we własnych budynkach mieszkalnych. Nie ma więc obowiązku stosować się do wymagań, które uprawniałyby go do zwolnienia na podstawie innego punktu załącznika. Zatem, pomimo iż świadczone przez niego usługi, nie będą w całym zakresie dokumentowane fakturą, nie zrodzi to obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zwolnienie to obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zaznaczyć należy jednak, że art. 106 ust. 1 ustawy wskazuje, iż podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Wyjątek od ww. zasady dotyczącej obowiązku wystawiania faktur przez podatnika, wynika z art. 106 ust. 4 ustawy. Stanowi on, iż podatnicy, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zatem, jeśli Zainteresowany dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na rzecz osób fizycznych, nie ma obowiązku wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług najmu mieszkań we własnych budynkach mieszkalnych. Dopiero na żądanie tych osób będzie obowiązany do ich wystawienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66 400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl