ILPP2/443-67/07-2/GZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-67/07-2/GZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Opieki Zdrowotnej w G. przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 11 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży części przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z kodeksem cywilnym wyłoniona została firma, która wygrała przetarg na:

* przyjęcie usług medycznych w zakresie hemodializy,

* adaptacje pomieszczeń zwiększających zakres usług.

W zamian za to firma zobowiązuje się do:

* zatrudnienia personelu na umowę o pracę stacji dializ na lat 10 z wynagrodzeniem obowiązującym według regulaminu ZOZ-u łącznie z zasadami tworzenia funduszu świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników,

podpisania umowy najmu na wynajęcie pomieszczeń usług w zakresie hemodializ na 10 lat przejęcia na zasadach odsprzedaży urządzeń, wyposażenia, materiałów (odczynniki),

* wpłaceniu na rzecz ZOZ-u kwoty 1 600 000 PLN za odstąpienie rynku usług medycznych,

* sprzedaż, przejęcie usług i wpłata deklarowanej kwoty nastąpi w terminie 3 m-cy od dnia podpisania umowy najmu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy według opisanego wyżej stanu faktycznego można przyjąć, że nastąpi sprzedaż wyodrębnionej części przedsiębiorstwa i w związku z tym wyżej wymienione czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług w art. 6 ust. 1 nie uwzględnia transakcji zbycia oddziału - części szpitala, nie definiuje pojęcia wyodrębnionej części przedsiębiorstwa. Definicję taką z wyszczególnieniem zespołu składników zawiera art. 55 k.c. Wymienione składniki zawarte w art. 55 k.c. odnoszą się do elementów transakcji przeprowadzonej przez ZOZ. Zainteresowany uważa, iż zostały spełnione warunki, które definiują sprzedaż części przedsiębiorstwa i pozwalają na kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej o tym samym profilu co przed zbyciem. Wnioskodawca zaznaczył, iż nie odliczał podatku naliczonego, gdyż świadczy usługi zwolnione. Środki uzyskane z umorzenia podatku szpital przeznaczyłby na zakup karetki sanitarnej, która służyć będzie mieszkańcom miasta i gminy gwarantując zabezpieczenie świadczonych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Wskazać należy, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji "przedsiębiorstwo". Zastosowanie znajdą tutaj przepisy art. 55 1 i art. 55 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przepis art. 55 1 Kodeksu cywilnego definiuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo swoim zakresem obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto art. 55 2 Kodeksu cywilnego stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Tak rozumiane przedsiębiorstwo może stanowić zakład lub oddział innego większego przedsiębiorstwa. Zatem mówiąc o przedsiębiorstwie i jego zorganizowanym charakterze mogącym wykonywać zadania gospodarcze uwzględniać należy samodzielność i zorganizowaną całość podmiotu zbywanego.

W powyższy sposób zdefiniowane przedsiębiorstwo nie jest towarem w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - pod warunkiem jednak, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy transakcja zbycia dotyczy zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Należy zwrócić uwagę, iż analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony (ani zobowiązany) do oceny stanowiska, czy scharakteryzowane we wniosku składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach art. 55 1 Kodeksu cywilnego.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż jeżeli dojdzie do sprzedaży stacji dializ, która jest częścią szpitala, jednakże nie sporządza samodzielnie bilansu, wówczas czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W kwestii pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 11 stycznia 2008 r. nr ILPB3/423-156/07-2/MC.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl