Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-664/08-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 18 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z ogłoszonym przetargiem, do dnia 10 sierpnia 2008 r. zostanie podpisana przez Wnioskodawcę umowa sprzedaży przedsiębiorstwa.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

1.

nieruchomość zabudowana kompletnym budynkiem handlowym o pow. 1.549 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Ch prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW (...). W nieruchomości prowadzona była działalność handlowa polegająca na sprzedaży mebli w pawilonie handlowym, ponadto działalność usługowa polegająca na wynajmie posiadanych powierzchni handlowych;

2.

nieruchomość zabudowana budynkiem cegielni dostosowanym do produkcji pieczarek. Budynek wyposażony w kompletne instalacje i urządzenia niezbędne dla dalszego prowadzenia takiej samej lub innej działalności. Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr KW (...) przez Sąd Rejonowy w Ch;

3.

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 97,99 m 2, dla którego Sąd Rejonowy w Ch prowadzi KW (...);

4.

działki gruntowe dla których Sąd Rejonowy prowadzi KW (...);

5.

nieruchomość położona w W, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni 1.112,45 m 2, dla której Sąd Rejonowy w W prowadzi Księgę Wieczystą KW (...);

6.

działka nr 267 o pow. 2.700 m 2, dla której Sąd Rejonowy w W prowadzi Księgę Wieczystą nr KW (...).

Ponadto, w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości (wyposażenie i środki trwałe), księgi i inne dokumenty związane z posiadanymi nieruchomościami i prowadzoną wcześniej działalnością. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, ustalającym warunki przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa z przetargu i dalszej sprzedaży, wyłączono środki pieniężne i wierzytelności w większości wyegzekwowane lub nieściągalne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z koniecznością przygotowania umowy sprzedaży całego przedsiębiorstwa upadłej Spółki, ma zastosowanie art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a Zainteresowany ma prawo do zwolnienia od podatku VAT powyższej transakcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedsiębiorstwa w stanie aktualnym zwolniona jest od podatku VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa", posłużyć należy się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Według art. 55 1 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto, art. 55 2 Kodeksu cywilnego stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany zamierza dokonać sprzedaży przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą nieruchomości (wyposażenie i środki trwałe) oraz księgi i inne dokumenty związane z posiadanymi nieruchomościami i prowadzoną działalnością z wyłączeniem, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w P, środków pieniężnych i wierzytelności w większości wyegzekwowanych lub nieściągalnych.

Należy zwrócić uwagę, iż analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony (ani zobowiązany) do oceny stanowiska, czy scharakteryzowane we wniosku składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach art. 55 1 Kodeksu cywilnego.

Tut. Organ zaznacza, iż zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo. W przeciwnym razie, zbycie niektórych tylko elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa nie powiązanych ze sobą we wzajemnych relacjach nie będzie stanowiło zespołu, a jedynie zbiór pewnych elementów, których jedyną cechą wspólną jest przynależność do jednego podmiotu.

Reasumując, istotne jest aby majątek podlegający zbyciu stanowił zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, stanowiących niezbędne minimum, bez którego konkretne przedsiębiorstwo nie mogłoby realizować swoich zadań gospodarczych. Nie może zatem budzić wątpliwości, że wierzytelności do takiego niezbędnego minimum nie są zaliczane, bowiem bez tego elementu majątku przedsiębiorstwo może bez przeszkód wykonywać swoje zadania gospodarcze.

Tak więc, jeżeli przedmiotem transakcji będą te składniki majątkowe, które stanowią przedsiębiorstwo - to zgodnie z treścią powołanego przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, do czynności jego sprzedaży nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodać należy, iż w pytaniu oraz w przedstawionym we wniosku własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, Zainteresowany używa pojęcia "zwolniona od podatku". Tut. Organ pragnie zaznaczyć, iż pomimo identycznego skutku podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług (brak konieczności wykazania podatku należnego z tytułu świadczenia usług w deklaracji podatkowej) - pojęcia "zwolniona od podatku" i "niepodlegająca opodatkowaniu" nie są tożsame, a w rozpatrywanej sprawie ma miejsce sytuacja, w której przedmiotowa sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl