ILPP2/443-656/11-4/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-656/11-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 14 marca 2011 r. (data wpływu 11 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 15 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług - jest prawidłowe.

UZADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Wniosek uzupełniono pismem z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 15 czerwca 2011 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej Stowarzyszenie) jest stowarzyszeniem będącym organizacją pożytku publicznego, którego działalnością statutową jest szeroko pojęta działalność kulturalna. Cele statutowe realizuje poprzez:

* tworzenie oraz promowanie widowisk oraz spektakli artystycznych i teatralnych,

* organizowanie warsztatów, sympozjów, festiwali, konferencji i wystaw poświęconych sztuce teatralnej, etnicznej, a także uczestnictwo w tego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje,

* organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji interdyscyplinarnych służących wymianie myśli i doświadczeń pomiędzy artystami, a Iudźmi reprezentującymi środowiska naukowe, psychologiczne, uniwersyteckie, dziennikarskie, etnograficzne,

* promowanie szeroko pojętej twórczości własnej oraz twórców sztuki i nauki pochodzących z różnych środowisk,

* prowadzenie edukacji poprzez sztukę.

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie organizuje warsztaty poświęcone kulturze i sztuce teatralnej prowadzone przez wybitnych w dziedzinie sztuk aktorskich specjalistów krajowych i zagranicznych (wykładowcy, aktorzy, reżyserzy, pedagodzy).

Warsztaty nawiązują do widowisk i spektakli teatralnych prezentowanych przez Stowarzyszenie. Uczą technik aktorskich oraz pracy z ciałem i głosem.

Warsztaty podzielone są na kategorie tematyczne:

1.

warsztaty technik aktorskich (acting techniques workshops),

2.

warsztaty głosu/warsztaty wokalne (voice/vocal workshops),

3.

warsztaty autorskie, np. "A" (Radical#61446;#61446;'s Actor Training), "B" (Acting Source).

Ad. 1

Warsztaty technik aktorskich poświęcone są nauce nad następującymi elementami pracy aktora:

* koOrdynacja,

* harmonia,

* polifonia,

* rytm,

* dramaturgia,

* akrobacje,

* świadomość i otwartość.

Warsztaty technik aktorskich są podstawowym i najbardziej znaczącym elementem pracy aktora. Uczestnik warsztatów uczy się integrowania głosu z ruchem na poziomie indywidualnym i grupowym, łączenia rytmu, dźwięku, tańca i słowa oraz partnerstwa w przestrzeni scenicznej.

Ad. 2

Warsztaty głosu/warsztaty wokalne.

Kierowane są do aktorów, muzyków, śpiewaków i innych praktyków posiadających doświadczenie muzyczne i wokalne oraz wykształcenie w tym zakresie. Jest to praca z pieśniami, tekstem i głosem integrująca ćwiczenia rozwijające wyobraźnię muzyczną, związek między ciałem i głosem, koordynację ciała z głosem oraz wydobywanie głosu.

Ad. 3

Warsztaty autorskie np. "A" (Radical Actor's Traning), "B" (Acting Source). Warsztaty "A" są poszukiwaniem aktorskiej tożsamości poprzez pracę z ciałem i głosem.

Warsztaty "B" to praca z konkretnym tekstem dramatycznym lub poetyckim, mającą na celu ukazanie, prześledzenie oraz przebycie drogi od ćwiczenia warsztatowego do tworzenia dynamicznych i oryginalnych działań teatralnych.

Warsztaty kierowane są do aktorów chcących poszerzyć swój warsztat aktorski. wiedzę praktyczną oraz rozwinąć konkretne umiejętności. Udział w warsztatach przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podnoszenia jakości pracy aktora. Zachęca do poszerzania świadomości artystycznej i poszukiwania własnej misji artystycznej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

1.

Stowarzyszenie nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

2.

Organizowane przez Stowarzyszenie warsztaty są usługami w zakresie kształcenia i wychowania. Podnoszą kwalifikacje i jakość pracy aktora. Przyczyniają sie do rozwoju umiejętności i wiedzy praktycznej.

3.

Stowarzyszenie nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

4.

Prowadzone przez Stowarzyszenie warsztaty są usługami kształcenia zawodowego, innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Przyczyniają się do poszerzenia warsztatu aktorskiego o wiedzę praktyczną, uczą nowych umiejętności i nowych technik aktorskich. Warsztaty kierowane są do osób z wykształceniem artystycznym. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest udokumentowane wykształcenie aktorskie i/lub muzyczne oraz doświadczenie w wymienionych dziedzinach. W warsztatach może uczestniczyć kandydat, który przeszedł eliminacje i jego kandydatura została pozytywnie rozpatrzona przez Komisję Kwalifikacyjną, na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i doświadczenie.

5.

Efektem świadczonych przez Stowarzyszenie usług jest kształcenie zawodowe. Przedmiotem usługi jest nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą artystyczną i zawodem aktora, uzyskanie przez uczestnika warsztatów nowych umiejętności oraz utrwalenia posiadanej wiedzy.

6.

Stowarzyszenie nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi nie są finansowane ani w części, ani w całości ze środków publicznych.

7.

Usługi świadczone przez Stowarzyszenie stanowią usługi kulturalne na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stowarzyszenie jest podmiotem prawa publicznego.

8.

Z tytułu prowadzonej działalności warsztatowej Stowarzyszenie nie osiąga zysków w sposób systematyczny. Niemniej odnotowane zyski przeznaczone są w całości na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług jak należy zakwalifikować świadczone przez Stowarzyszenie usługi organizowania warsztatów teatralnych.

2.

Czy należy zaliczyć je na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 do usług kulturalnych, czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 do usług kształcenia zawodowego, czy też w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług prowadzone przez Stowarzyszenie warsztaty aktorskie należy opodatkować stawką podstawową dla podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 oraz art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzone w Stowarzyszeniu warsztaty aktorskie kwalifikowane są jako zwolnione z opodatkowania usługi kulturalne oraz usługi podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Swoje stanowisko Stowarzyszenie motywuje faktem, iż warsztaty aktorskie związane są ściśle z działalnością kulturalną i techniką pracy oraz widowiskami i spektaklami teatralnymi Stowarzyszenia. Treść zajęć warsztatowych, ich charakter będący formą alternatywy kulturalnej, która kształci aktora w dziedzinie technik teatralnych, wpływa na jakość pracy, rozwija umiejętności oraz talenty aktora, tym samym podnosząc jego kwalifikacje zawodowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie zwalniają m.in. kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest stowarzyszeniem będącym organizacją pożytku publicznego, którego działalnością statutową jest szeroko pojęta działalność kulturalna.

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie organizuje warsztaty poświęcone kulturze i sztuce teatralnej prowadzone przez wybitnych w dziedzinie sztuk aktorskich specjalistów krajowych i zagranicznych. Warsztaty nawiązują do widowisk i spektakli teatralnych prezentowanych przez Stowarzyszenie. Uczą technik aktorskich oraz pracy z ciałem i głosem. Warsztaty podzielone są na kategorie tematyczne: warsztaty technik aktorskich, warsztaty głosu/warsztaty wokalne oraz warsztaty autorskie.

Stowarzyszenie nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Organizowane przez Stowarzyszenie warsztaty są usługami w zakresie kształcenia i wychowania. Podnoszą kwalifikacje i jakość pracy aktora. Przyczyniają sie do rozwoju umiejętności i wiedzy praktycznej. Stowarzyszenie nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Prowadzone przez Stowarzyszenie warsztaty są usługami kształcenia zawodowego, innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Przyczyniają się do poszerzenia warsztatu aktorskiego o wiedzę praktyczną, uczą nowych umiejętności i nowych technik aktorskich. Warsztaty kierowane są do osób z wykształceniem artystycznym. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest udokumentowane wykształcenie aktorskie i/lub muzyczne oraz doświadczenie w wymienionych dziedzinach. W warsztatach może uczestniczyć kandydat, który przeszedł eliminacje i jego kandydatura została pozytywnie rozpatrzona przez Komisję Kwalifikacyjną, na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i doświadczenie. Efektem świadczonych przez Stowarzyszenie usług jest kształcenie zawodowe. Przedmiotem usługi jest nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą artystyczną i zawodem aktora, uzyskanie przez uczestnika warsztatów nowych umiejętności oraz utrwalenia posiadanej wiedzy. Stowarzyszenie nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi nie są finansowane ani w części, ani w całości ze środków publicznych.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Równocześnie, na podstawie uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto w myśl § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia, zwolnione od podatku zostały również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC z późn. zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Powołane wyżej przepisy ustawy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, bowiem jak wynika z opisu sprawy Stowarzyszenie nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania i nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Jak wskazał Wnioskodawca, organizowane przez Stowarzyszenie warsztaty są usługami w zakresie kształcenia i wychowania. Podnoszą kwalifikacje i jakość pracy aktora. Przyczyniają sie do rozwoju umiejętności i wiedzy praktycznej. Jednakże Stowarzyszenie nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a świadczone usługi nie są finansowane ani w części, ani w całości ze środków publicznych.

Z wniosku nie wynika, aby przedmiotowe usługi były prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, zatem nie mogą one korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że usługi świadczone przez Stowarzyszenie stanowią usługi kulturalne na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stowarzyszenie jest podmiotem prawa publicznego. Z tytułu prowadzonej działalności warsztatowej Stowarzyszenie nie osiąga zysków w sposób systematyczny. Niemniej odnotowane zyski przeznaczone są w całości na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług.

W związku z powyższym jeśli usługi te nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a stanowią usługi kulturalne należy rozważyć czy korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a.

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b.

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy korzystać mogą jedynie:

* podmioty prawa publicznego,

* podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym,

* wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

* indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a), nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a) lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Jak stanowi art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a), stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Jak wynika z opisu sprawy, z tytułu prowadzonej działalności warsztatowej Stowarzyszenie nie osiąga zysków w sposób systematyczny. Niemniej odnotowane zyski przeznaczone są w całości na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług, zatem został spełniony warunek wymieniony w art. 43 ust. 18 ustawy do zastosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem prawa publicznego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, a usługi przez niego świadczone stanowią usługi kulturalne na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to świadczone przez Stowarzyszenie usługi polegające na organizowania warsztatów teatralnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, gdyż usługi świadczone przez Zainteresowanego nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, ponadto Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację (dla świadczonych usług) w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz świadczone usługi nie są finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych. Natomiast, mogą jako usługi kulturalne świadczone przez podmiot prawa publicznego korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż od dnia 1 lipca 2011 r. stosuje się Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D. U. UE L 77/1), natomiast od dnia 1 lipca 2011 r. traci moc Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 288 z 29.10.2005, s.1).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl