ILPP2/443-637/09-5/EN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-637/09-5/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina, w celu realizacji zadania własnego, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), utworzyła jednostkę organizacyjną, którą jest Szkoła Podstawowa. Szkoła ta, realizując swoje statutowe zadania, prowadzi również stołówkę szkolną. Jest to stołówka o charakterze zamkniętym, nie będąca stołówką ogólnie dostępną. Jest ona obsługiwana przez personel szkoły, a korzystają z niej wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły. Pobierane za obiad opłaty odpowiadają tzw. "wsadowi do kotła", a więc wartości produktów zużytych do wytworzenia posiłków.

Pismem z dnia 30 marca 2009 r. Wnioskodawca zwrócił się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego z prośbą o wskazanie właściwej klasyfikacji usług przedmiotowej stołówki w zakresie PKWiU określonej w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). W odpowiedzi na to zapytanie, w piśmie z dnia 14 kwietnia 2009 r. Zainteresowany uzyskał odpowiedź, z której wynika, że w oparciu o wskazaną klasyfikację PKWiU z 1997 r. opisane usługi mieszczą się w PKWiU 80.10.12-00.10 "Usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie opisanych usług podlega do 31 grudnia 2009 r. zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawcy, § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), zwalnia z obowiązku ewidencjonowania, do dnia 31 grudnia 2009 r., sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Pozycja 25 tego załącznika wymienia usługi w zakresie edukacji, pozycja 46 natomiast - usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnionych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. W tym stanie rzeczy należy skonstatować, że świadczenie opisanych usług zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), zwane dalej rozporządzeniem.

W myśl § 2 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 46 tego załącznika wymieniono usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Stosownie do art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Szkoła, realizując swoje zadania statutowe prowadzi również stołówkę szkolną. Jest to stołówka o charakterze zamkniętym, nie będąca stołówką ogólnie dostępną. Stołówka ta obsługiwana jest przez personel Szkoły, a korzystają z niej wyłącznie uczniowie i pracownicy Szkoły.

W myśl powołanych wyżej przepisów, należy stwierdzić iż, usługi stołówek w placówkach oświatowych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast wniosek dotyczący stanu faktycznego w zakresie określenia podatnika dla świadczonych usług został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2009 r. nr ILPP2/443 637/09-3/EN, oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2009 r. nr ILPP2/443 637/09-4/EN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl