Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-634/08-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest dystrybutorem artykułów wykończenia i dekoracji wnętrz. Odbiorcami Spółki są przede wszystkim markety i hurtownie budowlane, zwane "Odbiorcami". Zainteresowany podpisuje z Odbiorcami umowy (Umowy Ramowe), które określają m.in. zasady przyznawania im bonusów (premii pieniężnych).

Każda z podpisanych umów określa indywidualnie zasady przyznawania i wysokość bonusów, w zamian za zakup w określonym czasie (np. miesiąc, kwartał, rok) produktów o łącznej wartości nie niższej niż minimalna wartość lub ilość określona w umowie. Wysokość bonusu określana jest zazwyczaj w sposób procentowy, w proporcji do łącznej wartości zakupów osiągniętej przez Odbiorcę w danym okresie. Bonusy mogą mieć postać:

* liniową - stawka procentowa jest niezależna od wysokości zakupów, umowa określa jedynie minimalną wartość zakupów w danym okresie, od przekroczenia której uzależnione jest przyznanie bonusu,

* zadaniową - stawka procentowa bonusu rośnie w odniesieniu do kwot wartości zakupów przekraczających określone w umowie progi.

Do tej pory dla celów rozliczeń VAT wskazanych powyżej zdarzeń, Wnioskodawca otrzymywał i otrzymuje od Odbiorców faktury VAT na kwotę netto równą wartości przyznanej premii pieniężnej, gdyż zarówno Zainteresowany jak i Odbiorcy traktują wypłacone premie pieniężne jako wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT, świadczone przez Odbiorców na rzecz Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy spełnienie przez danego Odbiorcę warunków uprawniających go do otrzymania od Wnioskodawcy bonusu stanowi świadczenie usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym bonus stanowi wynagrodzenie należne Odbiorcy od Dostawcy za tak rozumianą usługę.

Zdaniem Wnioskodawcy, skutki podatkowe w zakresie VAT przyznania różnych rodzajów premii pieniężnych (bonusów), uzależnione są od wielu czynników, m.in.: od ustalenia, za co faktycznie dana premia pieniężna została wypłacona, czy dotyczy konkretnej dostawy, czy odnosi się do wszystkich dostaw dokonanych w określonym czasie etc.

W opisanym stanie faktycznym, premia wypłacana jest przez Spółkę w zamian i pod warunkiem osiągnięcia przez Odbiorcę określonej wartości lub ilości zakupów jej towarów handlowych, w danym okresie rozliczeniowym. Przyznanie premii nie jest zatem związane z konkretną dostawą dokonaną na rzecz Odbiorcy. Za słusznością tego stanowiska przemawia fakt, że przyznanie premii przez Dostawcę nie wynika z konkretnej dostawy towarów na rzecz Odbiorcy, lecz ma na celu utrwalenie współpracy handlowej między stronami Umowy Ramowej.

Dodatkowo, premia przyznawana jest Odbiorcy w zamian za określone świadczenie, tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupów towarów Zainteresowanego w danym okresie rozliczeniowym. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki należy uznać, że otrzymywane premie stanowią wynagrodzenie za określone zachowanie, które to zachowanie należy na gruncie przepisów ustawy o VAT potraktować jako świadczenie usługi podlegające opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W przedstawionym stanie faktycznym premia przyznawana przez Dostawcę ma charakter płatności wzajemnej, tzn. stanowi ekwiwalent za określone zachowanie ze strony Odbiorcy, polegające na dokonaniu zakupów towarów Wnioskodawcy, o określonej przez strony Umowy Ramowej wartości.

W efekcie:

a.

w przypadku zrealizowania przez Odbiorcę określonego świadczenia (polegającego na dokonaniu określonych transakcji handlowych z Wnioskodawcą), wypłacenie premii nie ma charakteru dobrowolnego, ale stanowi zobowiązanie cywilnoprawne Spółki,

b.

w przypadku niezrealizowania przez Odbiorcę przedmiotowego świadczenia, brak jest podstaw do wypłaty wynagrodzenia, w związku z czym Wnioskodawca nie ma obowiązku przyznawania premii.

Podsumowując, wypłacana premia stanowi ekwiwalent określonego świadczenia ze strony Odbiorcy. W efekcie stanowi ona wynagrodzenie z tytułu wyświadczonej przez Odbiorcę usługi, podlegającej opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, udzielenie bonusu powinno być każdorazowo udokumentowane fakturą VAT otrzymaną od Odbiorcy, a usługa winna być opodatkowana wg stawki zasadniczej 22%.

Stanowisko Wnioskodawcy podzielił m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając interpretację z dnia 31 stycznia 2008 r. nr IP-PP2-443-581/07-2/PS oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - interpretacja z dnia 10 września 2007 r. nr ILPP1/443-88/07-2/TW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie zdarzenia przyszłego została wydana odrębna interpretacja indywidualna w dniu 9 października 2008 r. nr ILPP2/443-634/08-5/AK.

W zakresie zagadnienia dotyczącego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących premie pieniężne zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie w dniu 9 października 2008 r. nr ILPP2/443-634/08-6/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl