Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-631/11-3/AD
Zobowiązanie do uregulowania zaległości podatkowych likwidowanych gospodarstw pomocniczych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 31 marca 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 4 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2011 r. (data wpływu 28 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie rozliczenia zobowiązań i należności, a także korekty deklaracji podatkowych lub dokumentów źródłowych likwidowanego gospodarstwa pomocniczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie rozliczenia zobowiązań i należności, a także korekty deklaracji podatkowych lub dokumentów źródłowych likwidowanego gospodarstwa pomocniczego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 czerwca 2011 r. (data wpływu 28 czerwca 2011 r.) o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która nie przewiduje gospodarstw pomocniczych jako formy organizacyjnej sektora finansów publicznych. W konsekwencji gospodarstwa pomocnicze przy Urzędzie Miasta były w trakcie 2010 r. likwidowane. Proces ten zakończył się w jednym przypadku 30 grudnia 2010 r. i w drugim przypadku 31 grudnia 2010 r. (art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

Na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz 1 stycznia 2011 r. Urząd Miasta, będący jednostką budżetową, przejął na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych. Do końca 2010 r. jednostki te (jednostka budżetowa i dwa gospodarstwa pomocnicze) funkcjonowały odrębnie jako płatnicy i podatnicy, posiadały odrębne numery: NIP, REGON, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, były czynnymi podatnikami VAT.

Wśród przejętych należności, występują zarówno należności jak i zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Urząd Miasta dokonał wpłaty należnego podatku od towarów i usług po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w dniu 25 stycznia 2011 r., zgodnie ze złożoną deklaracją VAT-7 za XII/2010 r. przez gospodarstwo. Zamierza również wpłacić podatek dochodowy od osób prawnych w dniu 31 marca 2011 r. wynikający ze złożonego CIT-8 przez zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej było wyodrębnioną z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, częścią jej podstawowej działalności lub działalnością uboczną. Gospodarstwo pomocnicze powinno pokrywać koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych (art. 26 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). W myśl art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, rachunek zysków i strat, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem. Gospodarstwa pomocnicze powstałe przy Urzędzie Miasta zostały powołane na mocy zarządzenia Prezydenta i jako jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nie posiadają osobowości prawnej. Ponadto gospodarstwa pomocnicze powołane zostały na mocy zarządzenia Prezydenta - kierownika jednostki budżetowej, nie miały zdolności sądowej w postępowaniu przed sądem gospodarczym a działalność prowadziły w imieniu i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przejęte po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych protokołem zdawczo-odbiorczym:

* zobowiązania z Urzędem Skarbowym z tytułów podatkowych należy uregulować.

* należności podatkowe wystąpić o zwrot do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

2.

Jak należy postąpić jeżeli zajdzie potrzeba korekty deklaracji podatkowych np. VAT-7, CIT-8, PIT-4R lub dokumentów źródłowych np. faktur VAT zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego w świetle przepisów art. 93-93e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tj. braku następstwa podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przejęte protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych, podlegają wpłacie do Urzędu Skarbowego w terminach odpowiednich do rozliczeń podatkowych, tj. podatek VAT w terminie do dnia 25 stycznia 2011 r. (zasady ogólne) oraz podatek dochodowy do dnia 31 marca 2011 r. Celem protokolarnego przejęcia zobowiązań jest ich uregulowanie przez jednostkę przejmującą. Zapłata zobowiązań następuje z konta bankowego i ze środków Urzędu Miasta.

Przejęte protokołem zdawczo-odbiorczym należności podatkowe z tytułu podatku od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na zlikwidowanie zarówno podmiotu - gospodarstwa pomocniczego jak i jego konta bankowego oraz braku przesłanek zastosowania art. 93-93e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tzn. brak następstwa prawnego, nie podlegają zwrotowi na konto bankowe Urzędu Miasta.

Zasady, na jakich podmioty wchodzą w prawa i obowiązki podatkowe innych podmiotów (przypadki następstwa podatkowego), określają przepisy art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z przepisów tych nie wynika, aby jednostka budżetowa przejmująca składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego wstępowała w jego prawa i obowiązki podatkowe (była jego następcą podatkowym). Z uwagi na brak następstwa podatkowego Urząd Miasta nie będzie zobligowany dokonywać zarówno korekt dokumentów źródłowych np. faktur VAT jak i deklaracji podatkowych dotyczących zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że następstwo prawne, polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa, jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w rozdziale 14 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

W myśl art. 93 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych,

2.

osobowych spółek handlowych,

3.

osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Na mocy art. 93 § 2 ww. ustawy, przepis art. 93 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1.

innej osoby prawnej (osób prawnych);

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Na podstawie art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast w świetle art. 93a § 2 cyt. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 93b wskazanej ustawy, przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń komunalnych zakładów budżetowych.

Z kolei stosownie do treści art. 93c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

W oparciu o § 2 tego artykułu, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 93d Ordynacji podatkowej).

Artykuł 93e ww. ustawy stanowi, iż przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

W myśl art. 94 cyt. ustawy, przepisy art. 93 § 1, art. 93d i art. 93e, z zastrzeżeniem art. 95, stosuje się również do nabywców przedsiębiorstw państwowych oraz do spółek, które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nabyły lub przejęły te przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która nie przewiduje gospodarstw pomocniczych jako formy organizacyjnej sektora finansów publicznych. W konsekwencji gospodarstwa pomocnicze przy Urzędzie Miasta były w trakcie 2010 r. likwidowane. Proces ten zakończył się w jednym przypadku 30 grudnia 2010 r. i w drugim przypadku 31 grudnia 2010 r. (art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych).

Na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz 1 stycznia 2011 r. Urząd Miasta, będący jednostką budżetową, przejął na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych. Do końca 2010 r. jednostki te (jednostka budżetowa i dwa gospodarstwa pomocnicze) funkcjonowały odrębnie jako płatnicy i podatnicy, posiadały odrębne numery: NIP, REGON, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, były czynnymi podatnikami VAT.

Wśród przejętych należności, występują zarówno należności jak i zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Gospodarstwa pomocnicze powstałe przy Urzędzie Miasta zostały powołane na mocy zarządzenia Prezydenta i jako jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nie posiadają osobowości prawnej. Ponadto gospodarstwa pomocnicze powołane zostały na mocy zarządzenia Prezydenta - kierownika jednostki budżetowej, nie miały zdolności sądowej w postępowaniu przed sądem gospodarczym a działalność prowadziły w imieniu i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy cyt. art. 93-93e oraz art. 94 ustawy - Ordynacja podatkowa, bowiem w katalogu podmiotów wymienionych w tych przepisach brak jest jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Tym samym Wnioskodawca nie wstępuje - z mocy ww. przepisów Ordynacji podatkowej - we wszelkie, przewidziane przepisami prawa podatkowego, prawa i obowiązki przejmowanych gospodarstw pomocniczych.

A zatem Zainteresowany, w oparciu o powyższe uregulowania, nie przejmuje ani należności ani zobowiązań zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych, nie ma również uprawnień do dokonywania korekt deklaracji czy faktur sporządzonych przez ww. podmioty.

Powyższe nie oznacza, że określone prawa lub obowiązki nie powstaną na mocy uregulowań szczególnych. Dotyczy to w pierwszej kolejności odpowiedzialności podatkowej Wnioskodawcy jako osoby trzeciej na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji podatkowej - mieszczącym się w rozdziale 15 działu III tej ustawy - odpowiedzialność podatkowa osób trzecich.

Jak bowiem stanowi art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach.

Mając na uwadze przytoczone przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny a także zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż Zainteresowany nie może dokonać rozliczenia należności z Urzędem Skarbowym (otrzymać zwrot podatku), jak również dokonać korekty deklaracji podatkowych oraz dokumentów źródłowych likwidowanych gospodarstw pomocniczych, gdyż nie stał się on następcą prawnym ww. gospodarstw pomocniczych po ich likwidacji. Jednakże na podstawie art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania zaległości podatkowych likwidowanych gospodarstw pomocniczych wobec Urzędu Skarbowego w sytuacji, gdy w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki wskazane w tym przepisie, tj. w wyniku likwidacji gospodarstw pomocniczych doszło do przejęcia przez Zainteresowanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w niniejszej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii czy podmiotem przejmującym majątek, należności i zobowiązania likwidowanych gospodarstw pomocniczych powinien być Urząd Miasta czy też Miasto.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl