Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-613/14-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizacją szkoleń i imprez kulturowych promujących obszar (...) oraz remontem dachu budynku gospodarczego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) po raz kolejny jest beneficjentem funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013. W związku z powyższym w najbliższym czasie podpisze umowy na poszczególne zadania związane z działalnością statutową i musi złożyć wniosek o płatność - refundację środków dofinansowanych zadań w ramach programu PROW na lata 2007-2013, Osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu Małych projektów oraz z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".

Przedmiotem działań w ramach dofinansowanych operacji jest działalność statutowa Stowarzyszenia - organizacja szkoleń i imprez kulturowych promujących obszar (...) oraz remont dachu budynku gospodarczego, który został zakupiony w 2011 r. w ramach tych samych środków - tego samego działania Oś 4 Leader 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" - PROW na lata 2007-2013.

W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie systematycznie pozyskuje środki unijne na swoje cele, których rozliczenie wymaga załączenia interpretacji indywidualnej w odniesieniu do zakwalifikowania Stowarzyszenia jako płatnika podatku VAT, w celu refundacji kosztów poniesionych w ramach zadań w kwocie brutto.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a także nie było i nie jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia związana z realizacją ww. projektów unijnych nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu Małych projektów i z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektów nie spowoduje, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie jest beneficjentem funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013. W związku z powyższym w najbliższym czasie podpisze umowy na poszczególne zadania związane z działalnością statutową. Przedmiotem działań w ramach dofinansowanych operacji jest działalność statutowa - organizacja szkoleń i imprez kulturowych promujących obszar (...) oraz remont dachu budynku gospodarczego, który został zakupiony w 2011 r. w ramach tych samych środków - tego samego działania Oś 4 Leader 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" - PROW na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Wnioskodawcy związana z realizacją ww. projektów nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego i nie stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanych projektów nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektów.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Osi 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu Małych projektów i z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl