Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-61/09-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2009 r. (data wpływu 19 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. wykonywanie usług budowlano-montażowych. Spółka zawarła w dniu 16 lipca 2007 r. umowę nr x o prace budowlano-montażowe w ramach kontraktu: "Budowa (...)" w ramach projektu "Oczyszczanie (...)", kontrakt nr XXX na wartość szacunkową XX zł i umowę nr YYY na wartość szacunkową YY zł. Zgodnie z kontraktem roboty podwykonawcy podlegają rozliczeniu między stronami w oparciu o inwentaryzację geodezyjną i obmiary powykonawcze. Podstawę do wystawienia faktur stanowią: świadectwo płatności wystawione przez Inżyniera Kontraktu na wykonane przez podwykonawcę roboty oraz dokonane przez strony przy udziale Inżyniera Kontraktu odbiory częściowe prac objętych przedmiotem umowy i podpisane protokoły częściowego odbioru robót. Protokół częściowego odbioru robót przedstawiony przez podwykonawcę, będzie podpisany po dostarczeniu kompletnej dokumentacji jakościowej dla zakresu podlegającego odbiorowi. Zaleca się zgodnie z wymogami kontraktu, sporządzanie protokołów odbioru i ksiąg obmiarów robót w okresach miesięcznych w terminie do 30 każdego miesiąca. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 40 dni od daty dostarczenia wykonawcy przez podwykonawcę dokumentów rozliczeniowych (protokołu częściowego lub końcowego wykonanych robót wraz z fakturą). Częściowy protokół stanu i wartości robót budowlano-montażowych za okres od dnia 10 grudnia 2007 r. do dnia 18 stycznia 2008 r. nie zawiera podpisów Stron i daty podpisania protokołu. Księga obmiarów nr 3 do przejściowego oświadczenia płatności - styczeń 2008 r. z dnia 28 stycznia 2008 r. podpisana została przez Strony 6 lutego 2008 r. Fakturę nr XY wystawiono dnia 6 lutego 2008 r. zgodnie z datą podpisania księgi obmiarów potwierdzającą datę odbioru (wykonania) usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT od wykonanej usługi budowlano-montażowej opisanej w stanie faktycznym.

2.

Którą datę należy traktować jako dzień wykonania usługi w opisanym stanie faktycznym, czy jest to dzień odbioru robót potwierdzony podpisami Stron z datą odbioru (wykonania usługi) w Księdze obmiarów, czy jest to ostatni dzień zakończenia robót w protokole stanu i wartości robót budowlano-montażowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka zakończyła częściowe wykonanie usługi 28 stycznia 2008 r. Odbiór usługi nastąpił 6 lutego 2008 r. i z tym dniem wystawiono fakturę. Nie dokonano zapłaty w ciągu 30 dni. Obowiązek podatkowy w podatku VAT ustalono na dzień 6 marca 2008 r. to jest 30 dnia od dnia podpisania Księgi obmiarów, będącej potwierdzeniem wykonania usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Od powyższej ogólnej zasady, ustawodawca określił w sposób odmienny - między innymi dla usług budowlanych - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

Oznacza to, że z tytułu wykonania usługi budowlanej dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma termin zapłaty, ale tylko wówczas, gdy kontrahent dokona płatności za wykonaną na jego rzecz usługę przed upływem 30 dni od dnia jej wykonania, gdyż 30. dnia obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, że nie dokonano zapłaty.

Poza terminem zapłaty istotne jest także zidentyfikowanie momentu, w którym usługi zostały wykonane.

Na mocy art. 19 ust. 14 ustawy, zasady, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) mają zastosowanie do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Pojęcie "protokoły odbiorów częściowych i końcowych" występuje w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), jako jeden z elementów "dokumentacji budowy". Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji "wykonania usługi", dlatego w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych, za datę "wykonania usługi przyjmowanej częściowo" powszechnie przyjmuje się dzień odbioru technicznego robót, potwierdzony stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym lub innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie wykonanej usługi. Zatem, dzień wykonania usługi - to dzień podpisania protokołu.

Ustawodawca określił, też kiedy w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych należy wystawić fakturę. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Jednakże faktury, o których mowa powyżej nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 15 ust. 2 rozporządzenia).

Z powyższego wynika, iż ostateczny termin wystawienia faktury, to data powstania obowiązku podatkowego, czyli 30. dzień od dnia wykonania usługi, a jeśli płatności dokonano wcześniej, wówczas będzie to dzień dokonania zapłaty.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych. Podstawę do wystawienia faktur stanowią: świadectwo płatności wystawione przez Inżyniera Kontraktu na wykonane przez podwykonawcę roboty oraz dokonane przez strony przy udziale Inżyniera Kontraktu odbiory częściowe prac objętych przedmiotem umowy i podpisane protokoły częściowego odbioru robót. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 40 dni od daty dostarczenia wykonawcy przez podwykonawcę dokumentów rozliczeniowych (protokół częściowego lub końcowego wykonanych robót wraz z fakturą). Częściowy protokół stanu i wartości robót budowlano-montażowych za okres od dnia 10 grudnia 2007 r. do dnia 18 stycznia 2008 r. nie zawiera podpisów Stron i daty podpisania protokołu. Księga obmiarów nr 3 do przejściowego oświadczenia płatności - styczeń 2008 r. z dnia 28 stycznia 2008 r. podpisana została przez Strony 6 lutego 2008 r. Fakturę nr XY wystawiono dnia 6 lutego 2008 r. zgodnie z datą podpisania księgi obmiarów potwierdzającą datę odbioru (wykonania) usługi.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o powołane przepisy prawa, tut. Organ stwierdza, iż zgodnie z przepisem art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) i ust. 14 ustawy, obowiązek podatkowy powstał 30. dnia od dnia wykonania robót potwierdzonych księgą obmiarów - tj. 7 marca 2008 r., a nie jak wykazała Spółka 6 marca 2008 r. Natomiast za datę "wykonania usługi" przyjmuje się dzień odbioru technicznego robót, potwierdzony stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym lub innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie wykonanej usługi. Zatem, dzień wykonania usługi - to dzień podpisania protokołu lub innego dokumentu, w przedstawionym stanie faktycznym to 6 lutego 2008 r.

Ponadto, tut. Organ zwraca uwagę, iż od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie pozostałych stanów faktycznych dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego wydano w dniu 31 marca 2009 r. odrębne interpretacje o numerach: ILPP2/443 -61/09-2/AK, ILPP2/443-61/09-3/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl