Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-577/11-4/BA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 21 marca 2011, do Biura KIP w Lesznie 24 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty. Wniosek został uzupełniony w dniu 2 czerwca 2011 r. o brakującą opłatę za wydanie interpretacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym z ustawowego zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W styczniu 2011 r. otrzymał w formie darowizny gospodarstwo rolne od ojca w związku z przejściem ojca na rentę strukturalną. Ojciec w 2006 r. zrezygnował ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i stał się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W momencie przekazania Zainteresowanemu gospodarstwa nadal był czynnym podatnikiem VAT. Po przejęciu gospodarstwa w styczniu 2011 r. również Wnioskodawca miał zamiar zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i zostać podatnikiem VAT czynnym, jednak nie spełniał on warunków koniecznych do rezygnacji ze zwolnienia w obecnym brzmieniu art. 43 ust. 3, tj. nie dokonał on w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych o wartości przekraczającej 20.000 zł, ponieważ rolnikiem stał się dopiero w bieżącym roku podatkowym.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie mógł zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego od razu po przejęciu gospodarstwa, był zobowiązany do dokonania korekty podatku na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ na skutek korzystania ze zwolnienia zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabytych towarów. Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa nabywca przedsiębiorstwa rolnego stanowiącego zorganizowaną całość traktuje się na równi z nabyciem przedsiębiorstwa w związku z czym to Zainteresowany jako nabywca jest zobowiązany do korekty podatku VAT. Ojciec będąc czynnym podatnikiem VAT dokonał w gospodarstwie inwestycji w postaci budowy płyty gnojowej i szamba w 2006 r. Od wydatków związanym z ww. inwestycjami odliczył podatek VAT naliczony. Kwota netto nakładów przewyższyła wartość 15.000 zł, w związku z czym na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług ww. inwestycja, jako związana z nieruchomościami, objęta jest korektą, której dokonuje się w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym została oddana do użytkowania. Od oddania do użytkowania upłynęło 5 lat (2006-2010) zatem korekta dotyczy lat 2011-2015. Zgodnie z art. 91 ust. 7a korekty w przypadku nieruchomości dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Roczna korekta w tym przypadku dotyczy 1/10 kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości. Korekty tej dokonuje się w przypadku każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty. W związku z tym w deklaracji za styczeń 2012 r. będzie zobowiązany do dokonania deklaracji za 2011 r. w deklaracji za styczeń 2013 r. za 2012 r., w deklaracji za styczeń 2014 r. za 2013 r., w deklaracji za styczeń 2015 r. za 2014 r. oraz w deklaracji za styczeń 2016 r. za 2015 r. Jeżeli jednak w czasie trwania okresu objętego korektą Wnioskodawca zrezygnuje ze zwolnienia i zostanie czynnym podatnikiem VAT nie będzie zobowiązany do korekt za kolejne lata okresu objętego korektą. Na podstawie art. 91 ust. 7b i 7c zobowiązany był również do korekty podatku od towarów i usług, których wartość nie przekracza 15.000 zł, jeżeli od ich wydania od użytkowania nie upłynęło 12 miesięcy oraz na podstawie art. 91 ust. 7d od surowców i materiałów, które nie zostały zużyte przed dniem zmiany prawa do odliczenia. Korekty tej Zainteresowany dokonał w deklaracji za miesiąc styczeń 2011 r. i wpłacił należny z tego tytułu podatek na konto właściwego urzędy skarbowego. Korekta dotyczyła zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy laptopa, kompresora, roweru i siatki ogrodzeniowej oraz pozostałych na dzień przekazania gospodarstwa surowców, takich jak: nawozy, pasze, olej napędowy. W bieżącym roku Zainteresowany ma zamiar rozpocząć inwestycję w gospodarstwie polegająca na wytworzeniu nowych lub rozbudowanie istniejących budynków gospodarskich. Jeśli na skutek nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zmienią się zasady rezygnacji ze zwolnienia dla rolników ryczałtowych, Zainteresowany ma zamiar zarejestrować się jako podatnik VAT czynny najszybciej jak to będzie możliwe, jeszcze w trakcie 2011 r., a najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w momencie rejestracji jako podatnik VAT czynny Zainteresowany będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT od posiadanych na ten dzień surowców i materiałów zakupionych przed dniem rezygnacji ze zwolnienia.

2.

Czy po dokonaniu rejestracji jako podatnik VAT czynny Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach materiałów budowlanych lub innych towarów związanych z wytworzeniem środka trwałego, których dokonał będąc rolnikiem ryczałtowym.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

Na mocy art. 91 ust. 7d ustawy o podatku od towarów i usług, będzie miał prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupie materiałów i surowców (pasza, nawozy, paliwo), które zostaną nabyte z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego, a nie zostaną wykorzystane zgodnie z tym zamiarem do dnia rezygnacji ze zwolnienia. Dalsze ich wykorzystanie będzie związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a zatem będzie miał prawo dokonać korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za pierwszy miesiąc rozliczeniowy po zmianie prawa do odliczenia, w wysokości wynikającej ze spisu z natury tych towarów na dzień rezygnacji ze zwolnienia.

2.

Na podstawie art. 91 ust. 8 będzie miał prawo ująć w deklaracji VAT za pierwszy miesiąc po zmianie prawa do odliczenia, korektę wynikającą z zakupu przed dniem rezygnacji ze zwolnienia towarów związanych z wytworzeniem środków trwałych, które po oddaniu do użytkowania będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy. W przepisie tym wskazano, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

1.

w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;

2.

w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;

2a) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a;

2b) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33b;

3.

w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności;

4.

w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;

5.

w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze, z zastrzeżeniem art. 33a;

6.

w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 - w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych - art. 86 ust. 11 ustawy.

Natomiast, jeśli podatnik nie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego - art. 86 ust. 13 ustawy.

Dla określenia, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między tymi wydatkami, a prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni, pośredni, jak również może dotyczyć takich czynności, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podkreślić jednak należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ponadto w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Ww. art. 96 w ust. 1 stanowi, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na podstawie art. 113 ust. 5 i ust. 7 ustawy, podatnicy mają możliwość odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją, jednakże po spełnieniu określonych w tych przepisach przesłanek.

I tak, zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1.

sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

2.

przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Stosownie do art. 113 ust. 7 ustawy, przepis ust. 5 stosuje się również do podatników, którzy rezygnują ze zwolnienia, o którym mowa w:

1.

ust. 1 lub

2.

ust. 9 - w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy wykonali pierwszą czynność

- pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

Uzyskanie takiej zgody upoważnia podatnika do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty lub rezygnacji ze zwolnienia, przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe (w konsekwencji nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu przezeń towaru, nieujętego w spisie z natury zapasów posiadanych na dzień, w którym utracił on zwolnienie od podatku VAT, i w którym powstał jego obowiązek podatkowy).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym z ustawowego zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W styczniu 2011 r. otrzymał w formie darowizny gospodarstwo rolne od ojca w związku z przejściem ojca na rentę strukturalną. Po przejęciu gospodarstwa w styczniu 2011 r. również Wnioskodawca miał zamiar zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i zostać podatnikiem VAT czynnym, jednak nie spełniał on warunków koniecznych do rezygnacji ze zwolnienia w obecnym brzmieniu art. 43 ust. 3, tj. nie dokonał on w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych o wartości przekraczającej 20.000 zł, ponieważ rolnikiem stał się dopiero w bieżącym roku podatkowym. Wnioskodawca w związku ze zmianą przepisu zamierza w danym roku zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Jako rolnik ryczałtowy Zainteresowany dokonał zakupu materiałów i surowców (pasza, nawozy, paliwo).

W rozpatrywanej sprawie mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy nabycie towarów nastąpiło w okresie, kiedy prawo do odliczenia Wnioskodawcy nie przysługiwało.

Jak wskazano powyżej Wnioskodawca w momencie dokonywania zakupów nie miał możliwości odliczenia podatku VAT, przede wszystkim dlatego, że nie był czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie surowców i materiałów otrzymanych przed dniem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT w przypadku sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca, jako rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia od podatku VAT, ponosi również wydatki związane z wytworzeniem środków trwałych, które po oddaniu do użytkowania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na mocy art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W art. 90 ust. 2 ustawy postanowiono, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy.

Artykuł 91 ust. 1 ustawy stanowi, iż po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. - po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i ust. 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl art. 8 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), przepis art. 91 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od korekt dokonywanych za rok 2011 r.

Stosownie do art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

W myśl art. 91 ust. 2a ustawy, obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Przepis art. 91 ust. 4 ustawy stanowi, iż w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W myśl art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1.

opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2.

zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

W myśl art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Zgodnie z art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Artykuł 91 ust. 7b ustawy stanowi, iż w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

W myśl art. 91 ust. 7c ustawy, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca dokonuje zakupu materiałów i towarów do wytworzenia środków trwałych, od których w danym momencie nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego (związek ze sprzedażą zwolnioną). Po rejestracji jako podatnik podatku VAT prawo do odliczenia ulegnie zmianie.

Reasumując, w przypadku dokonania rejestracji jako podatnik VAT czynny Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach materiałów budowlanych lub innych towarów związanych z wytworzeniem środków trwałych, których dokonał będąc rolnikiem ryczałtowym. W związku ze zmianą przeznaczenia Zainteresowany będzie miał obowiązek skorygowania podatku naliczonego od przedmiotowych wydatków za 2011 r. za I okres rozliczeniowy w 2012 r. uwzględniając art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze wszystkie powyższe ustalenia, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie prawa do odliczenia, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie odpowiedzi na pytanie dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 21 czerwca 2011 r. znak ILPP2/443-577/11-3/BA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl