ILPP2/443-565/08-5/SJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 września 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-565/08-5/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia deklaracji VAT-7 za okres przed rejestracją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia deklaracji VAT-7 za okres przed rejestracją. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) informującym o uiszczeniu brakującej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w dniu 15 lutego 2007 r. nabyła działkę z zamiarem wybudowania budynku użytkowego, z przeznaczeniem na wynajem. Począwszy od marca 2007 r. ponosiła wydatki na budowę ww. budynku (zakup materiałów i usług budowlanych), które są udokumentowane fakturami VAT. Budynek został oddany do użytkowania w maju 2008 r., jest w całości budynkiem użytkowym i będzie wynajmowany wyłącznie podmiotom gospodarczym, począwszy od miesiąca czerwca 2008 r. Wszystkie przychody osiągnięte z tytułu wynajmu, będą objęte podstawową stawką podatku od towarów i usług. Przez cały okres od nabycia działki, Zainteresowana nie osiągała żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z czym, rejestracji dla potrzeb tego podatku dokonała dopiero dnia 15 maja 2008 r. Jednakże wydatki inwestycyjne, które poniosła przed datą rejestracji, są w całości związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowana ma prawo do złożenia deklaracji VAT-7 za okres przed rejestracją, z wykazanym podatkiem naliczonym od wydatków inwestycyjnych związanych w całości ze sprzedażą opodatkowaną i czy ma prawo wystąpić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Według ust. 2 ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 cyt. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jeżeli podatnik nie dokona odliczenia w tym terminie, może on obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Przepisy ustawy nie ograniczają prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych po dacie rejestracji jako podatnik czynny, a zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia może być ograniczone jedynie przez fakt związku poniesionych wydatków ze sprzedażą nieopodatkowaną. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jest podstawowym prawem podatnika, wynikającym z zasady neutralności VAT. Z kolei art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, co oznacza, że podatnik będąc już zarejestrowanym podatnikiem VAT ma prawo do uwzględnienia odliczenia kwoty podatku naliczonego, a także do zwrotu różnicy. Stosownie do art. 96 ust. 1, podatnik jest obowiązany złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5. W związku z tym, dopóki podatnik nie dokonuje czynności objętej opodatkowaniem VAT, nie ma obowiązku rejestracji.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, iż jako czynny podatnik VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione przed datą rejestracji. Ponieważ wydatki te związane są w całości ze sprzedażą opodatkowaną (wynajem lokali użytkowych), odliczenie przysługuje w całości.

Przepis art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, ogranicza moment odliczenia do rozliczenia za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo rozliczenia za miesiąc następny.

Zainteresowana uważa, że realizacja przysługującego jej prawa do odliczenia, powinna nastąpić przez złożenie deklaracji VAT-7, za okresy rozliczeniowe poprzedzające miesiąc rejestracji.

Konsekwencją prawa do odliczenia, zgodnie z art. 87 ustawy, jest prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy. Ponieważ wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawczynię na nabycie gruntu oraz wytworzenie środka trwałego podlegającego amortyzacji - przysługuje jej zwrot w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Podobne stanowisko w kwestii prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych przed rejestracją, a dokumentujących wydatki związane ze sprzedażą podlegającą VAT, wyrażają najnowsze orzeczenia i interpretacje, z których można wymienić następujące przykłady:

1.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2007 r. - sygn. ILPP2/443-51/07-2/JK,

2.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2006 r. - sygn. akt I SA/Wr 1452/05,

3.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2006 r. - sygn. akt I FSK 378/06,

4.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-400/98.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (...).

Ust. 4 tego artykułu stanowi, iż naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" (...).

Jednocześnie ustawodawca na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy nałożył na podatników, o których mowa w art. 15, obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (...).

Zatem, w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R, podmiot uzyskuje formalnie status podatnika podatku od towarów i usług oraz od tego dnia przysługuje mu prawo do wystawiania faktur VAT, jak również do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Przy czym - stosownie do postanowień art. 86 ust. 19 ustawy - jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Uregulowanie art. 87 ust. 1 ustawy wskazuje, iż w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 87 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy, różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 15 maja 2008 r. dokonała rejestracji dla potrzeb podatku VAT. Natomiast w dniu 15 lutego 2007 r. nabyła działkę, na której rozpoczęła budowę budynku użytkowego z przeznaczeniem na wynajem. Od miesiąca marca 2007 r. ponosiła wydatki związane z budową przedmiotowego budynku, które dokumentowane są fakturami VAT. Budynek został oddany do użytkowania w maju 2008 r., a od czerwca 2008 r. będzie wynajmowany podmiotom gospodarczym. Usługa najmu, będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 22%.

W interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2008 r. nr ILPP2/443-565/08-4/SJ rozstrzygającej kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego stwierdzono, że Zainteresowana rejestrując się jako podatnik VAT czynny w dniu 15 maja 2008 r. nabyła prawo, stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, do skorzystania z odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne dokonane przed datą rejestracji. Prawo to można zrealizować na zasadach określonych w cyt. przepisach art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy, o ile poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i nie zachodzą inne wyłączenia wskazane w art. 88 ustawy.

Zatem biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny, powołane przepisy ustawy o VAT oraz ww. rozstrzygnięcie należy uznać, iż Zainteresowana ma prawo do złożenia deklaracji VAT-7 za miesiące, w których otrzymywała faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki inwestycyjne związane w całości ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawczyni ma również prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy VAT, o ile przedmiotowe wydatki poniesione na nabycie gruntu oraz wytworzenie środka trwałego spełniają przesłanki, o których mowa w art. 87 ust. 3 cyt. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl