ILPP2/443-561/10-4/AD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-561/10-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2010 r. (data wpływu 19 kwietnia 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2010 r. (data wpływu 21 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 maja 2010 r. (data wpływu 21 maja 2009 r.) o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje tylko i wyłącznie czynności opodatkowane 22% stawką VAT. W marcu 2010 r. złożył wniosek o dofinansowanie w ramach projektu RPO W na lata 2007-2013 działanie IV.3 E-Technologie dla przedsiębiorstw. Przedmiotem realizowanego projektu jest utworzenie e-usługi. Powstała E-platforma ma usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, zautomatyzować istniejące już procesy biznesowe w firmie. Projekt będzie miał bezpośredni wpływ na unowocześnienie komunikacji (przepływu informacji) pomiędzy Zainteresowanym a kooperantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na przeniesienie procesów biznesowych na poziom on-line począwszy od złożenia zamówienia, zatwierdzenia wzoru do produkcji, po wymianę informacji (saldo, otwarte transakcje, limit kupiecki, termin płatności). W ramach ww. projektu zostaną poniesione następujące wydatki:

1.

Usługi doradcze:

* analiza przedwdrożeniowa - III kw. 2010 r.

2.

Inwestycje wartości niematerialne prawne:

* zakup licencji oprogramowania - IV kw. 2010 r.

3.

Inwestycje:

* zakup serwera i zestawów komputerowych - III kw. i IV kw. 2010 r.

4.

Usługi eksperckie:

* modelowanie procesów biznesowych - IV kw. 2010 r.

* instalacja aplikacji, migracja danych - IV kw. 2010 r.

* usługi wdrożeniowe, parametryzacja danych - I kw. 2011 r.

5.

Inwestycje promocja:

* materiały promocyjne - I kw. 2011 r.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach projektu 4.3 E-technologie RPO W "Wdrożenie E-platformy, usprawniającej procesy biznesowe firmy x" będą służyły wyłącznie czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z dotowaną inwestycją.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że jest on czynnym podatnikiem VAT, prowadzi sprzedaż opodatkowaną wyłącznie stawką 22%, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w zakupach związanych z dotowaną inwestycją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w rezultacie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie o VAT.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje tylko i wyłącznie czynności opodatkowane 22% stawką VAT. W marcu 2010 r. złożył wniosek o dofinansowanie w ramach projektu RPO W na lata 2007-2013 działanie IV.3 E-Technologie dla przedsiębiorstw. Przedmiotem realizowanego projektu jest utworzenie e-usługi. Powstała E-platforma ma usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, zautomatyzować istniejące już procesy biznesowe w firmie. Projekt będzie miał bezpośredni wpływ na unowocześnienie komunikacji (przepływu informacji) pomiędzy Zainteresowanym a kooperantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na przeniesienie procesów biznesowych na poziom on-line począwszy od złożenia zamówienia, zatwierdzenia wzoru do produkcji, po wymianę informacji (saldo, otwarte transakcje, limit kupiecki, termin płatności). W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że wydatki na realizację przedmiotowej inwestycji będą służyły wyłącznie czynnościom opodatkowanym.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując, Zainteresowany będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z realizacją dotowanej inwestycji, gdyż zakupione - w ramach projektu - towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl