ILPP2/443-557/08-2/EN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-557/08-2/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu 18 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wynajmu:

1.

wózka widłowego samobieżnego podnośnikowego - jest prawidłowe,

2.

dźwigu samobieżnego na podwoziu samochodu ciężarowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wynajmu wózka widłowego samobieżnego podnośnikowego oraz dźwigu samobieżnego na podwoziu samochodu ciężarowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka realizuje poza granicami kraju prace budowlano-montażowe na kotłach stanowiących nieruchomość położoną w Niemczech.

W ramach prac montażowych na nieruchomości w Niemczech, wynajmuje do ich realizacji od firm niemieckich (podatników) sprzęt i środki transportu - takie jak: wózki widłowe samobieżne podnośnikowe, dźwigi samobieżne na podwoziu samochodu ciężarowego, kontenery socjalne oraz sprzęt spawalniczy (pompy, spawarki itp.).

Spółka nie ma zawartych umów najmu - sprzęt i środki transportu wynajmowane są na podstawie każdorazowo składanych zamówień. Warunki współpracy z kontrahentem zagranicznym określane są również w oparciu o ustne uzgodnienia.

Od kontrahentów zagranicznych Spółka otrzymuje faktury za okres wynajmu, który w zależności od okresu najmu jest określany w przekroju miesięcy lub dni.

Przy realizacji tych usług najmu Spółka jest dodatkowo obciążana przez wynajmujących (oprócz wynagrodzenia za wynajem) za:

1.

koszty transportu sprzętu (przewóz) na plac budowy oraz koszty dojazdu dźwigu i widłaka na budowę z siedziby firmy niemieckiej na budowę położoną na terenie Niemiec,

2.

koszty demontażu i transportu kontenerów z placu budowy w Niemczech po zakończeniu najmu.

Obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów wynika z ustnych uzgodnień pomiędzy stronami. Na koszty dodatkowe wystawiane są przez jedne firmy zagraniczne faktury odrębne, a inne fakturują te koszty łącznie z usługą zasadniczą.

W zakresie opodatkowania tych transakcji - kosztów dodatkowych, firmy niemieckie postępują różnie. Jedne opodatkowują te transakcje podatkiem od wartości dodanej, a inne nie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 6 ustawy o VAT, wózek widłowy samobieżny podnośnikowy i dźwig samojezdny na podwoziu samochodu ciężarowego należy zaliczyć do środków transportu i Spółka nie będzie zobowiązana rozpoznać w kraju importu usług od wynajmu tych środków transportu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o zapisy art. 27 ust. 4 pkt 6 ustawy, rozpoznanie obowiązku z tytułu importu usług jest związane z odpowiednim zakwalifikowaniem danej rzeczy ruchomej do pojęcia środka transportu w świetle ustawy o VAT. W ustawie tej brak jest jednoznacznej definicji środka transportu.

W przypadku braku określenia pojęcia w ustawie Spółka uważa, że pomocnym w tym przypadku może być Polska Klasyfikacja PKWiU oraz Klasyfikacja Środków Trwałych, wykorzystywana w ustawach o podatkach dochodowych.

Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych wózek widłowy samobieżny zaliczany jest do grupy 7 "środki transportu" o symbolu 763 "wózki jezdniowe podnośnikowe (widłowe) o napędzie spalinowym", zaś dźwig samochodowy do grupy 743 "samochody specjalne".

W świetle tej klasyfikacji zarówno widłak jak i dźwig samobieżny stanowią środki transportu.

Według PKWiU wózki widłowe znajdują się w podsekcji DK w dziale 29 "maszyny i urządzenia, gdzie indziej nie wymienione" w grupie o symbolu 29.22.15 "wózki widłowe, inne wózki do podnoszenia lub przenoszenia w transporcie wewnętrznym".

Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe) znajdują się w podsekcji DM "sprzęt transportowy" dział 34 "pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy" o symbolu 34.10.52 "samochody ciężarowe z dźwigiem".

W świetle tej klasyfikacji, widłak zaliczany jest do maszyn i urządzeń (grupa 29) zaś dźwig samobieżny do sprzętu transportowego - pojazdu mechanicznego (grupa 34.1.).

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 6 ustawy, w związku z art. 27 ust. 3, w przypadku gdy usługi najmu są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę (Niemcy) - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (Polska).

Przepis ten ma zastosowanie, gdy przedmiotem najmu są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji środków transportu. Zawiera jedynie wykaz nowych środków transportu w załączniku nr 1 do ustawy na potrzeby art. 2 pkt 10 ustawy, w którym określa, co należy rozumieć pod pojęciem "nowych środków transportu". Również wyłączenia zawarte w tym załączniku należy odnieść tylko do wyłączenia tych środków transportu z definicji nowych środków transportu.

Gdyby ustawodawca chciał odnieść pojęcie środków transportu tylko do środków wykazanych w załączniku nr 1 do ustawy, to w art. 27 ust. 4 pkt 6 wyraźnie by zaznaczył, że chodzi o środki transportu wykazane w załączniku nr 1 do ustawy o VAT, tak jak to robi w art. 86 ust. 4 pkt 5, gdzie odwołuje się do pojęcia pojazdów specjalnych określonych tylko w załączniku nr 9 do ustawy.

Zainteresowany stoi na stanowisku, że skoro ustawa o VAT nie wprowadza pojęcia ogólnego środka transportu, a w załączniku nr 1 ustawodawca przy określeniu pojęcia "nowego środka transportu" odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji PKWiU, to ta klasyfikacja winna być punktem wyjścia do określenia, czy dany środek należy zaliczyć do środków transportu.

I tak, dźwig samojezdny sklasyfikowany do podsekcji "sprzęt transportowy" dział 34 "pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy" o symbolu PKWiU 34.10.52 "samochody ciężarowe z dźwigiem" zdaniem Spółki należy zaliczyć do środków transportu. Nie wystąpi tu obowiązek rozpoznania importu usług w kraju i to niezależnie, czy firma niemiecka opodatkuje tę usługę podatkiem od wartości dodanej, czy nie.

Wyłączenie zaś tej grupy towarów w pozycji 4 załącznika nr 1 do ustawy odnosi się tylko do ich wyłączenia z definicji "nowych środków transportu", o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy.

Pojęcie środków transportu należy rozumieć bardzo szeroko. Potwierdzeniem tego stanowiska są zapisy art. 10 rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (weszły w życie 1 lipca 2006 r.), które określają, że przyczepy i naczepy, a także wagony kolejowe uważa się za formy środków transportu do celów art. 9 ust. 2 lit. e) tiret ósmy dyrektywy 77/388/EWG.

Z tego wynika, że środki transportu, o których mowa w regulacji dotyczącej najmu rzeczy ruchomych (art. 27 ust. 4 pkt 6), to również urządzenia i środki transportu niewymienione w załączniku nr 1 do ustawy o VAT. W przypadku wózka widłowego, który nie znajduje się w PKWiU w dziale 34 i 35 środków transportu, a zakwalifikowany jest w dziale 29 w grupie maszyn i urządzeń - to zdaniem Spółki nie stanowi on środka transportu dla celów VAT.

Wobec powyższego, wózek widłowy należy potraktować jak rzecz ruchomą i rozpoznać import usług w kraju. Kluczowym tutaj jest orzeczenie ETS w sprawie 51/1988 pomiędzy Hamann a Finanzzamt Hamburg (wyrok z dnia 15 marca 1989 r.), gdzie pojęcie środka transportu rozumiane jest dość szeroko i gdzie podkreślono, że towary które mają tę cechę, że łatwo się przemieszczają poza granice państw należy uważać za środki transportu. Wózek widłowy wykorzystywany jest generalnie w transporcie wewnętrznym i tej cechy raczej nie posiada.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za

- prawidłowe - w zakresie opodatkowania usługi wynajmu wózka widłowego samobieżnego podnośnikowego oraz

- nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania usługi wynajmu dźwigu samobieżnego na podwoziu samochodu ciężarowego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało między innymi w art. 27 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

1.

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2.

podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 6 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu.

Przez import usług, stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w celu realizacji usług budowlano-montażowych na kotłach stanowiących nieruchomość położoną w Niemczech, wynajmuje od podatników niemieckich sprzęt i środki transportu, m.in. wózki widłowe samobieżne podnośnikowe oraz dźwigi samobieżne na podwoziu samochodu ciężarowego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wprowadzają ogólnej definicji środków transportu. Należy więc stwierdzić, iż za środki transportu winny być uznane pojazdy tożsame z nowymi środkami transportu, wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy.

Opisany we wniosku wózek widłowy samobieżny nie został wymieniony w powołanym załączniku, natomiast samochód ciężarowy z dźwigiem (PKWiU 34.10.52) został wyłączony w poz. 4, pojazdy mechaniczne przeznaczone do celów specjalnych (PKWiU 34.10.5).

W świetle powyższego, nie można uznać przedmiotowych towarów za środki transportu.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy tut. Organ stwierdza, że wynajem wózka widłowego samobieżnego oraz dźwigu samojezdnego, stanowi u Wnioskodawcy import usług i podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

Zainteresowany ma obowiązek opodatkowania przedmiotowych transakcji, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania usługi wynajmu wózka widłowego samobieżnego podnośnikowego oraz w zakresie opodatkowania usługi wynajmu dźwigu samobieżnego na podwoziu samochodu ciężarowego. Natomiast w kwestii dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podstawy opodatkowania w imporcie usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcia nr ILPP2/443-557/08-3/EN z dnia 16 września 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl