ILPP2/443-54/07-4/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-54/07-4/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani E. D., przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego dla importu usług transportowych oraz sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego dla importu usług transportowych oraz sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest firmą spedycyjną świadczącą usługi spedycyjne na zlecenie kontrahentów krajowych oraz zagranicznych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Nabywcy usług świadczonych przez Zainteresowanego są zarejestrowani w swoich krajach jako podatnicy VAT UE i podają numer, pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu. Po otrzymaniu od przewoźnika dowodu wykonania wewnątrzunijnej usługi transportu towaru (potwierdzonego listu przewozowego CMR, na którym znajduje się data rozładunku towaru - data wykonania usługi), dzień powstania obowiązku podatkowego dla potrzeb podatku VAT ustalany jest zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) oraz b, tzn. w dniu otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi. W taki sam sposób Wnioskodawca postępuje przy ustaleniu momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku kiedy na jego zlecenie usługę wewnątrzunijnego transportu świadczy przewoźnik unijny zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a Zainteresowany podał dla tej czynności numer VAT UE. Wówczas moment powstania obowiązku podatkowego ustalany jest zgodnie z art. 19 ust. 19. Do rozliczenia faktury zagranicznej Zainteresowany przyjmuje kurs walutowy (średni NBP) z dnia powstania obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla importu usług transportowych z państw unijnych, w przypadku gdy nabywca podał numer VAT UE i z jakiego dnia należy uwzględnić kurs walutowy średni NBP dla rozliczenia podatku VAT dla tej transakcji (z dnia wystawienia faktury czy z dnia powstania obowiązku podatkowego).

Zdaniem Wnioskodawcy usługa transportowa wykonana przez kontrahenta unijnego zarejestrowanego jako podatnik VAT UE na rzecz polskiego nabywcy, który podał wykonującemu tą usługę numer VAT UE, jest usługą realizowaną w Polsce i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest polski usługobiorca, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej u.p.t.u. Nabywca w tej sytuacji obowiązany jest wystawić fakturę wewnętrzną i rozliczyć 22% podatek należny. Świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, ustawodawca określa jako import usług (art. 2 pkt 9 u.p.t.u.). Z art. 86 ust. 2 pkt 4 u.p.t.u. wynika, że co do zasady kwota podatku należnego od importu usług stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego, a na mocy art. 86 ust. 10 pkt 2 u.p.t.u., prawo do odliczenia tego podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy z tytułu importu usług. Obowiązek z tytułu importu usług powstaje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla nabytej (świadczonej) usługi. Art. 19 ust. 19 u.p.t.u. stanowi bowiem, że przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b) i c, pkt 2, 4, i 7 - 9 oraz ust. 14-16 tego artykułu, regulujące moment powstania obowiązku podatkowego, stosuje się odpowiednio do importu usług. W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) ustawy, do którego odsyła powyższy przepis, obowiązek podatkowy z tytułu transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług. Do rozliczenia transakcji dla potrzeb podatku VAT Wnioskodawca przyjmuje średni kurs NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Ogólne zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego zostały zawarte w art. 19 ustawy. Na mocy ust. 13 pkt 2 lit. a) tego artykułu, z tytułu wykonania usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy, do importu usług stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b) i c, pkt 2, 4 i 7 - 9 oraz ust. 14 - 16.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż momentem powstania obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy jest, w myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 19 ust. 19, moment otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1 - 5 i 7 - 11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast zgodnie z § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem ust. 3.

Kurs, wg którego powinny być przeliczane na złote wykazane na fakturze kwoty w walucie obcej, reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Wg ust. 1 tego przepisu kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Natomiast w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego - zgodnie z § 37 ust. 3 rozporządzenia. Zasady te obowiązują także do importu usług (§ 37 ust. 4 rozporządzenia).

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny, stwierdza się, iż Zainteresowany w prawidłowy sposób rozpoznał moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usług transportowych w przypadku kiedy nabywca podał numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jednakże do przeliczenia na złote kwot wykazanych na fakturze wystawionej przez świadczącego usługę w walucie obcej należało zastosować bieżący średni kurs waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wystawienia przedmiotowej faktury, jeżeli została ona wystawiona w terminie określonym w § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W przypadku niewystawienia faktury w wyżej wskazanym terminie kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej powstania obowiązku podatkowego dla importu usług transportowych oraz sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych. Kwestia dotycząca powstania obowiązku podatkowego dla usług spedycyjnych została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej Nr ILPP2/443-54/07-3/ISN z dnia 31 grudnia 2007 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl