Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-539/11-2/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2011 r. (data wpływu 17 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji rozwojowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji rozwojowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Kancelaria jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a jej wspólnicy - radcowie prawni świadczą poza projektem pomoc prawną głównie na rzecz przedsiębiorców. Usługi poza projektem są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Zainteresowany jest partnerem beneficjenta środków otrzymywanych ramach EFS program operacyjny "Kapitał Ludzki" na ta 2007-2013 - Fundacji "T." Fundacja wraz z wymienionymi we wniosku imiennie partnerami w tym Kancelarią, realizuje projekt: "U..." (dalej: Projekt) w ramach Priorytetu V POKL. Zgodnie z Projektem Wnioskodawca jest odpowiedzialny m.in. za prowadzenie punktów konsultacji prawnej i obywatelskiej, w tym za zatrudnienie prawników (radców prawnych, aplikantów, osób z wyższym wykształceniem prawniczym), którzy będą udzielali porad prawnych i sporządzali opinie prawne.

W ramach Projektu Wnioskodawca i zatrudnione przez niego (na podstawie umów cywilnoprawnych) osoby (radcowie prawni, adwokaci, aplikanci lub inne osoby z wyższym wykształceniem prawniczym) będą świadczyć pomoc prawną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których pomoc ta będzie nieodpłatna. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w celu realizacji Projektu Zainteresowany nie będzie wystawiać żadnych faktur.

Wnioskodawca w celu realizacji założonych celów i zadań przewidzianych w Projekcie dokona zakupu systemu informacji prawnej LEX oraz czasopism prawniczych.

Projekt jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z MPiPS na realizację Projektu, Wnioskodawca (Fundacja T.) otrzymuje dofinansowanie w następujących formach:

1.

w formie płatności ze środków europejskich (85%),

2.

w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (15%).

Następnie Fundacja T. dystrybuuje środki europejskie i dotacje z budżetu krajowego pomiędzy Partnerów w tym m.in. na rzecz Wnioskodawcy. Zarówno dotacje w formie płatności europejskich, jak i dotacje celowe z budżetu krajowego przeznaczone są na pokrycie kosztów służących realizacji Projektu. Ze środków tych ponoszone są wszelkie wydatki związane z Projektem, tj. wynagrodzenie personelu, koszty wynajmu, koszty zakupów (w tym oprogramowania, sprzętu, materiałów biurowych) itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, który jest Partnerem Projektu dotacje na realizację Projektów stanowią obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę, a odbiorcą, zaś w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę (tak m.in. w interpretacji indywidualnej MF w sprawie o sygn. IBPP4/443-1023/10/AŚ z dnia 27 lipca 2010 r.).

Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy o VAT nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, czy ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane "po kosztach" ich świadczenia, bądź poniżej tych kosztów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 z późn. zm.), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszytko co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tak w interpretacji podatkowej z dnia 27 lipca 2010 r.). Reasumując, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie podlega opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie przyznana dotacja przeznaczone będzie na pokrycie kosztów służących realizacji Projektu. Osoby korzystające z pomocy prawnej nie będą wnosiły żadnych opłat, będą z nich korzystać całkowicie nieodpłatnie, tym samym, przyznane środki nie będą stanowiły dopłaty do ceny świadczonych usług. W wyniku realizacji Projektu, nie wystąpi więc obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT (odpłatne świadczenie usług), zatem przedmiotowa dotacja nie zwiększy podstawy opodatkowania.

Pozyskana dotacja (ze środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa) nie będzie miała bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie będą przyznawane jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona będzie na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że przedmiotowa dotacja ma charakter zakupowy, nie mają na celu sfinansowania ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie otrzyma sfinansowanego otrzymaną dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot poniesionych przez Zainteresowanego kosztów.

Tym samym, dotacja ze środków unijnych, z której finansowane będą poniesione koszty, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta (zwrot lub finansowanie ponoszonych kosztów) nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawca, dotacja ze środków unijnych, którą otrzyma celem pokrycia kosztów związanych z realizacją ww. projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 ustawy obowiązywał w brzmieniu: "podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku".

Natomiast na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2011 r., przepis art. 29 ust. 1 ustawy otrzymał brzmienie: "podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku".

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w dniu 10 czerwca 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPP2/443-528/11-3/AD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl