Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-537/11-5/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2011 r. (data wpływu 17 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem sygnowanym datą 20 kwietnia 2011 r. (data wpływu 27 kwietnia 2011 r.) oraz pismem z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 2 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości. Wniosek uzupełniono pismem sygnowanym datą 20 kwietnia 2011 r. (data wpływu 27 kwietnia 2011 r.) oraz pismem z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 2 czerwca 2011 r.) o brakujący podpis drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytań i własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia X (dalej Spółdzielnia) na podstawie umowy przedwstępnej zobowiązała się do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w X o powierzchni 1,15 ha, nr działki 328/4 wydzielonej z działki nr 328 o powierzchni 3,4663 ha. Spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości od 1963 r. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest zabudowana:

* budynkiem magazynowym o powierzchni 1.240 m 2, wybudowanym ze środków własnych Spółdzielni w 1987 r. - wartość księgowa 90.890,10 zł. Budynek był modernizowany w II półroczu 1999 r. - wartość księgowa 18.276,90 zł, w I półroczu 2000 r. - wartość księgowa 735,90 zł, w I półroczu 2002 r. - wartość modernizacji - 773,00 zł, w II półroczu 2004 r. wartość modernizacji 6.900,00 zł, w I kwartale 2006 r. - wartość modernizacji 14.836,84 zł,

* budynkiem magazynowym o powierzchni 720 m 2 wybudowanym przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych przed 1987 r. - wartość księgowa - 39.166,00 zł budynkiem magazynowym o powierzchni 544 m 2 wybudowanym ze środków własnych Spółdzielni przed 1990 r. - wartość księgowa 152.961,30 zł,

* wiatami magazynowymi o powierzchni 715 m 2, 397 m 2, 355 m 2. Wszystkie wiaty zostały wybudowane przez Spółdzielnię przed rokiem 1987 r. ze środków własnych,

* ogrodzeniem wybudowanym przed 1987 r. ze środków własnych Spółdzielni - wartość księgowa 17.532,90 zł, modernizowanym w 2008 r. - wartość księgowa modernizacji - 10.900,00 zł,

* drogami, która zostały wybudowane ze środków własnych Spółdzielni przed 1987 r.,

* studnią wody pitnej i wodomierzem, wybudowanymi ze środków własnych Spółdzielni w II półroczu 1990 r.,

* rurociągiem wody wybudowanym ze środków własnych Spółdzielni w I półroczu 1991 r.,

* wagą wozową - budowlą wybudowaną ze środków własnych Spółdzielni przed 1987 r., wartość księgowa - 2.363,90 zł.

Prawo użytkowania wieczystego działek 323 i 321/2 zostało przez Spółdzielnię nabyte aktem notarialnym w 1995 r. Działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową i usługi. Na nieruchomości znajdują się kanalizacja deszczowa i osadnik, wybudowane ze środków własnych Spółdzielni w latach dziewięćdziesiątych.

W uzupełnieniu do wniosku Spółdzielnia wskazała, że:

I.

Przedmiotem sprzedaży jest własność działki 328/4 o powierzchni 1,15 ha wydzielonej na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej z działki 328 o powierzchni 3,4662 ha stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami trwale z gruntem związanymi. Własność nieruchomości Spółdzielnia nabyła na podstawie dwóch umów kupna sprzedaży nieruchomości z 1963 r. W momencie nabycia były to nieruchomości rolne niezabudowane.

W chwili obecnej nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod prowadzenie działalności przemysłowej i usługi. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się następujące budynki i budowle trwale z gruntem związane:

1.

Budynek socjalny wybudowany przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych przed 1987 r., wartość księgowa - 18.422,90 zł. Budynek był modernizowany w I półroczu 2002 r. - wartość modernizacji 773,00 zł, w II półroczu 2004 r. - wartość modernizacji 6.900,00 zł, w I kwartale 2006 r. - wartość modernizacji 14.836,84 zł. Wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej. Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykonanych modernizacji, od daty przeprowadzenia ostatniej modernizacji upłynęło 5 lat. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2.

Budynek magazynowy o powierzchni 1.240 m 2, wybudowany przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych przed 1987 r., wartość księgowa budynku - 90.878,10 zł. Budynek był modernizowany w ll półroczu 1999 r. wartość - 18.276,90 zł, w I półroczu 2000 r. wartość - 735,90 zł, w I półroczu 2002 r. wartość - 773,00 zł, w IV kwartale 2010 r. - wartość 87.480,00 zł. Wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej, ostatnią modernizację przeprowadzono w roku 2010. Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykonanych modernizacji. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

3.

Budynek magazynowy o powierzchni 720 m 2, wybudowany przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych przed 1987 r., wartość księgowa - 39.166,00 zł, nie był modernizowany. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

4.

Budynek magazynowy o powierzchni 544 m 2, wybudowany przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych w 1990 r., wartość księgowa - 152.961,30 zł. Budynek nie był modernizowany. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

5.

Nieruchomość została zabudowana wiatami wybudowanymi przez Spółdzielnię samodzielnie, ze środków własnych przed 1987 r., tj. wiatą magazynową o powierzchni 715 m 2, wiatą magazynową o powierzchni 397 m 2, wiatą magazynową o powierzchni 355 m 2. Wiaty nie były przedmiotem najmu i dzierżawy. Wiaty nie były modernizowane. Spółdzielnia wykorzystuje wiaty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

6.

Ogrodzenie wybudowane przed 1987 r. ze środków własnych Spółdzielni, wartość księgowa - 17.532,90 zł, modernizowane w II półroczu 2008 r., wartość modernizacji - 10.900,00 zł. Wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej.

7.

Drogi zostały wybudowane przed 1987 r. ze środków własnych Spółdzielni.

8.

Studnia wody pitnej i wodomierz wykonane ze środków własnych Spółdzielni w II półroczu 1990 r.

9.

Rurociąg wody wybudowany ze środków własnych Spółdzielni w l półroczu 1991 r.

10.

Waga wozowa jest budowlą wybudowaną ze środków własnych Spółdzielni przed 1987 r. wartość księgowa - 2.363,90 zł, jej modernizacji dokonano w 2004 r., wartość 9.326,10 zł. Wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości. Spółdzielnia wykorzystuje budowle dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

II.

Przedmiotem zbycia w warunkowej umowie kupna sprzedaży nieruchomości, o ile Gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu ma być prawo użytkowania wieczystego działek nr 323 i 321/2, nieruchomości zabudowanej budowlami trwale z gruntem związanymi, działki te Spółdzielnia nabyła w użytkowanie wieczyste od Gminy na podstawie aktu notarialnego z dnia 27 grudnia 1995 r. Nieruchomość w chwili nabycia miała charakter rolny, w chwili obecnej w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem działalności usługowej. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się budowle trwale z gruntem związane:

1.

na działce 323: Osadnik posadowiony na gruncie użytkowanym przez Spółdzielnię w 1994 r. o wartości księgowej 28.127,00 zł,

2.

na działce 323 sieć kanalizacyjna (rury kamionkowe) wybudowane ze środków Spółdzielni w okresie użytkowania działki w 1994 r. o wartości księgowej 72.294,50 zł,

3.

na działce nr 321/2 znajdują się budowle: drogi i place z płyt wielootworowych i wybetonowana nawierzchnia o powierzchni 870 m 2, wybudowane ze środków Spółdzielni w roku 1995 latach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W oparciu o powyżej przedstawiony stan faktyczny Spółdzielnia wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania przeformułowane ze względu na zakres uzupełnienia wniosku i uzupełniony poprawiony stan faktyczny w zakresie punktu l i II -ego uzupełnionego wniosku:

1.

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym (ust. 1 punktu I uzupełnienia), w którym wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej budynku, a Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykonanych modernizacji, przy czym od daty przeprowadzenia ostatniej modernizacji upłynęło 5 lat (l kwartał 2006 r.) podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Czy takiemu samemu zwolnieniu, na tych samych podstawach podlega waga wozowa z ust. 10 tego punktu I uzupełnienia wniosku.

2.

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym (ust. 2 punktu I uzupełnienia) o powierzchni 1.240 m 2, w którym wydatki na modernizację stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej budynku a Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykonanych modernizacji jednocześnie ulepszeń dokonano w 2010 r. podlega podatkowi VAT, czy takiemu samemu podatkowi VAT na tych samych zasadach podlega ogrodzenie z ust. 6 punktu I uzupełnienia.

3.

Czy nieruchomości wskazane w ust. 3, 4 i 5, 7, 8, 9 punktu I uzupełnienia wniosku o interpretację podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

4.

Czy wskazane w punkcie II uzupełnienia wniosku zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz z budowlami trwale z gruntem związanymi od których na podstawie art. 29 ust. 5 i ustawy o podatku VAT i § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje zwolnienie z VAT, podlega VAT-owi wg takiej stawki podatku w jakiej opodatkowane są budynki, tj. 23%.

5.

Czy w związku z zasadą, iż grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione, jeżeli budynki wymienione w pytaniu 1 i 3 będą zwolnione od podatku VAT, a wymienione w pytaniu 2 będą podlegały podatkowi VAT, to czy należny podatek VAT od nieruchomości zabudowanej, o której mowa w punkcie 1 uzupełnienia wniosku będzie wyliczony na podstawie udziału wartości budynków podlegających opodatkowaniu w ogólnej wartości budynków pomnożonej przez wartość netto nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości jest sprzedażą towaru używanego w pojęciu ustawy od towarów i usług i spełnia warunki określone przez ustawodawcę do zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Budynki i budowle były używane przez Spółdzielnię przez okres dłuższy niż 5 lat, wartości ulepszeń nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Dokonującemu dostawy towaru nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wobec tego ta część sprzedaży zwolniona jest od podatku VAT, w stosunku do budynków modernizowanych w okresie krótszym niż 5 lat, w których wartość modernizacji przekracza 30% wartości początkowej budynku. W tej części proporcjonalnie do stosunku powierzchni podlegającej sprzedaży i powierzchni budynku winien być naliczony podatek VAT.

Natomiast, zgodnie z własnym stanowiskiem przedstawionym w uzupełnieniu do wniosku, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wymienionej w punkcie I jest sprzedażą towaru używanego w pojęciu ustawy o podatku od towarów i usług i spełnia warunki określone przez ustawodawcę do zastosowania przy jej sprzedaży zwolnienia od podatku VAT w zakresie ust. 1, 3, 4 i 5, 7, 8, 9 i 10 (przy czym w zakresie budynku zmodernizowanego w I kwartale 2006 r. i wagi zmodernizowanej w 2004 r.), przysługuje zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

W zakresie ust. 2 i 6 punktu l sprzedaż - dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnośnie odpowiedzi na pytanie 4, zdaniem Wnioskodawcy, zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz z budowlami trwale gruntem związanymi podlega 23% podatkowi VAT, gdyż takiemu podatkowi podlegają budowle z gruntem związane wybudowane w 1994 r. i 1995 r. od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków.

Odnośnie pytania 5 wynikającego z pytania 1, 2 i 3 należny podatek VAT będzie wyliczony na podstawie udziału wartości budynków podlegających opodatkowaniu w ogólnej wartości budynków znajdujących się na tym gruncie. Powstały wskaźnik pomnożony będzie przez wartość sprzedaży, jaką Spółdzielnia otrzyma od sprzedającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 2 ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z powyższego wynika, że towary używane stanowić mogą, w rozumieniu ustawy, jedynie ruchomości.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. Wyjaśnić jednocześnie należy, iż przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy (Bednarek Małgorzata, "Mienie", "Komentarz do art. 44-553 Kodeksu cywilnego", Zakamycze 1997, komentarz do art. 45 k.c.). Rzeczy dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome (Pasecki Kazimierz, "Kodeks cywilny, Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz", Zakamycze 2003, komentarz do art. 45 k.c.).

Stosownie do treści art. 46 § 1 ww. Kodeksu, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia na podstawie umowy przedwstępnej zobowiązała się do sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Przedmiotem sprzedaży jest własność działki 328/4 o powierzchni 1,15 ha wydzielonej na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej z działki 328 o powierzchni 3,4662 ha stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami trwale z gruntem związanymi. Własność nieruchomości Spółdzielnia nabyła na podstawie dwóch umów kupna sprzedaży nieruchomości z 1963 r. W momencie nabycia były to nieruchomości rolne niezabudowane. W chwili obecnej nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod prowadzenie działalności przemysłowej i usługi. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się następujące budynki i budowle trwale z gruntem związane:

1.

Budynek socjalny wybudowany przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych przed 1987 r. Budynek był modernizowany w I półroczu 2002 r., w II półroczu 2004 r., w I kwartale 2006 r. Wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej, Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykonanych modernizacji, od daty przeprowadzenia ostatniej modernizacji upłynęło 5 lat. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2.

Budynek magazynowy o powierzchni 1.240 m 2, wybudowany przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych przed 1987 r. Budynek był modernizowany w ll półroczu 1999 r., w I półroczu 2000 r., w I półroczu 2002 r., w IV kwartale 2010 r. Wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej, ostatnią modernizację przeprowadzono w roku 2010. Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykonanych modernizacji. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

3.

Budynek magazynowy o powierzchni 720 m 2, wybudowany przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych przed 1987 r., nie był modernizowany. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

4.

Budynek magazynowy o powierzchni 544 m 2, wybudowany przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych w 1990 r. Budynek nie był modernizowany. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

5.

Nieruchomość została zabudowana wiatami wybudowanymi przez Spółdzielnię samodzielnie, ze środków własnych przed 1987 r., tj. wiatą magazynową o powierzchni 715 m 2, wiatą magazynową o powierzchni 397 m 2, wiata magazynowa o powierzchni 355 m 2. Wiaty nie były przedmiotem najmu i dzierżawy. Wiaty nie były modernizowane. Spółdzielnia wykorzystuje wiaty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

6.

Ogrodzenie wybudowane przed 1987 r. ze środków własnych Spółdzielni, modernizowane w II półroczu 2008 r. Wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości początkowej.

7.

Drogi zostały wybudowane przed 1987 r. ze środków własnych Spółdzielni.

8.

Studnia wody pitnej i wodomierz wykonane ze środków własnych Spółdzielni w II półroczu 1990 r.

9.

Rurociąg wody wybudowany ze środków własnych Spółdzielni w l półroczu 1991 r.

10.

Waga wozowa jest budowlą wybudowaną ze środków własnych Spółdzielni przed 1987 r., jej modernizacji dokonano w 2004 r. Wydatki poniesione na ulepszenia stanowiły przynajmniej 30% wartości.

Spółdzielnia wykorzystuje budowle dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotem zbycia w warunkowej umowie kupna sprzedaży nieruchomości o ile Gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu, ma być prawo użytkowania wieczystego działek nr 323 i 321/2, nieruchomości zabudowanej budowlami trwale z gruntem związanymi, działki te Spółdzielnia nabyła w użytkowanie wieczyste od Gminy Aleksandrów Łódzki na podstawie aktu notarialnego z dnia 27 grudnia 1995 r. Nieruchomość w chwili nabycia miała charakter rolny, w chwili obecnej w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem działalności usługowej. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się budowle trwale z gruntem związane:

1.

na działce 323: Osadnik posadowiony na gruncie użytkowanym przez Spółdzielnię w 1994 r.,

2.

na działce 323 sieć kanalizacyjna (rury kamionkowe) wybudowane ze środków Spółdzielni w okresie użytkowania działki w 1994 r.,

3.

na działce nr 321/2 znajdują się budowle: drogi i place z płyt wielootworowych i wybetonowana nawierzchnia o powierzchni 870 m 2, wybudowane ze środków Spółdzielni w roku 1995 latach.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość na której znajdują się m.in.: wiaty (poz. 5 pkt I wniosku), ogrodzenie (poz. 6 pkt I wniosku), droga (poz. 7 pkt I wniosku), studnia wody pitnej i wodomierz (poz. 8 pkt I wniosku), rurociąg wody (poz. 9 pkt I wniosku), waga wozowa (poz. 10 pkt I wniosku).

Pojęcia budynków i budowli nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też należy skorzystać z definicji zawartych w innych przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 2 tej ustawy, pod pojęciem budynku należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Natomiast art. 3 pkt 3 tej ustawy wskazuje, iż budowlą jest każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zatem wiaty, ogrodzenie, droga, studnia wody pitnej i wodomierz, rurociąg wody, waga wozowa należy uznać za budowle, natomiast pozostałe nieruchomości wymienione w pkt I wniosku są budynkami.

Wobec powyższego, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem lub budowlą nie spełnia warunku uznania jej za towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy, wobec powyższego do ich sprzedaży nie będzie miał zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę towarów używanych.

Zatem, mając powyższe na uwadze oraz opis zdarzenia przyszłego sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami wymienionymi w punkcie I wniosku nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż budynki, budowle i grunty nie mieszczą się w definicji towarów używanych.

Kwestie opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części zostały uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności opodatkowanej, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak wynika z opisu sprawy budynki i budowle wymienione w pkt I wniosku zostały wybudowane ze środków własnych Spółdzielni w 1987 i 1990 r., tj. przed uchwaleniem ustawy o podatku od towarów i usług w 1993 r., zatem w związku z tym w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż:

Ad. 1

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym (poz. 1 pkt I wniosku), oraz sprzedaż wagi wozowej (poz. 10 pkt I wniosku) nie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem z uwagi na treść art. 2 pkt 14 ustawy ich sprzedaż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż w momencie ich sprzedaży zostanie dokonana dostawa pierwszemu nabywcy po ich ulepszeniu. Wnioskodawca - po wybudowaniu przedmiotowego budynku i budowli - poniósł bowiem wydatki na jego ulepszenie, przekraczające 30% jego wartości początkowej, od których przysługiwało mu prawo odliczenia podatku VAT. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Od daty przeprowadzenia ostatniej modernizacji upłynęło 5 lat. Spółdzielnia wykorzystuje budynek oraz budowlę dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W stosunku do tych obiektów Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z powyższym zostały spełnione warunki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym położone są budynki lub budowle rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 ustawy. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są budynki lub budowle trwale z gruntem związane albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Tym samym transakcja sprzedaży budynku socjalnego (poz. 1 pkt I wniosku) oraz wagi wozowej (poz. 10 pkt I wniosku) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Tym samym, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy, dostawa gruntu na którym powyższy budynek i budowla są posadowione będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

Zatem w kwestii pytania nr 1 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Ad. 2

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni 1.240 m 2 (poz. 2 pkt I wniosku), oraz sprzedaż ogrodzenia (poz. 6 pkt I wniosku) nie będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem z uwagi na treść art. 2 pkt 14 ustawy ich sprzedaż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż w momencie ich sprzedaży zostanie dokonana dostawa pierwszemu nabywcy po ich ulepszeniu. Wnioskodawca - po wybudowaniu przedmiotowego budynku i budowli - poniósł bowiem wydatki na jego ulepszenie, przekraczające 30% jego wartości początkowej, od których przysługiwało mu prawo odliczenia podatku VAT. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek i budowlę dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W stosunku do tych obiektów Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obiekty te wykorzystywane były w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 5 lat. W związku z powyższym, nie zostały spełnione warunki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Tym samym transakcja sprzedaży budynku magazynowego (poz. 2 pkt I wniosku) oraz ogrodzenia (poz. 6 pkt I wniosku) będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, według podstawowej, 23% stawki, w oparciu o art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Ponadto, w związku z treścią art. 29 ust. 5 ustawy, opodatkowana będzie również dostawa gruntu na którym powyższy budynek i budowla są posadowione.

Zatem w kwestii pytania nr 2 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej:

1.

budynkiem magazynowym (poz. 3 pkt I wniosku) o powierzchni 720 m#178;, wybudowanym przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych przed 1987 r., niemodernizowanym. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2.

budynkiem magazynowym (poz. 4 pkt I wniosku) o powierzchni 544 m#178;, wybudowanym przez Spółdzielnię samodzielnie ze środków własnych w 1990 r. Budynek nie był modernizowany. Budynek nie był przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynek dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

3.

wiatami (poz. 5 pkt I wniosku) wybudowanymi przez Spółdzielnię samodzielnie, ze środków własnych przed 1987 r., tj. wiatą magazynową o powierzchni 715 m#178;, wiatą magazynową o powierzchni 397 m#178;, wiatą magazynową o powierzchni 355 m#178;. Wiaty nie były przedmiotem najmu i dzierżawy. Wiaty nie były modernizowane. Spółdzielnia wykorzystuje wiaty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

4.

drogą (poz. 7 pkt I wniosku) wybudowaną przed 1987 r. ze środków własnych Spółdzielni.

5.

studnią wody pitnej i wodomierzem (poz. 8 pkt I wniosku) wykonanym ze środków własnych Spółdzielni w II półroczu 1990 r.

6.

rurociągiem wody (poz. 9 pkt I wniosku) wybudowanym ze środków własnych Spółdzielni w l półroczu 1991 r.

- nie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem z uwagi na treść art. 2 pkt 14 ustawy ich sprzedaż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż w momencie ich sprzedaży zostanie dokonana dostawa pierwszemu nabywcy po ich wybudowaniu. Wnioskodawca - po wybudowaniu przedmiotowych budynków i budowli nie poniósł wydatków na ich modernizację. Nie były one przedmiotem najmu i dzierżawy. Spółdzielnia wykorzystuje budynki i budowle dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, której czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W stosunku do tych obiektów Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z powyższym zostały spełnione warunki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Tym samym, transakcja sprzedaży:

* budynku magazynowego (poz. 3 pkt I wniosku),

* budynku magazynowego (poz. 4 pkt I wniosku),

* wiat (poz. 5 pkt I wniosku),

* drogi (poz. 7 pkt I wniosku),

* studni wody pitnej i wodomierza (poz. 8 pkt I wniosku),

* rurociągu wody (poz. 9 pkt I wniosku),

będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Wobec powyższego, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy, dostawa gruntu na którym powyższe budynki i budowle są posadowione będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

Zatem w kwestii pytania nr 3 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Ad. 4

Jak wynika z sytuacji opisanej w pkt II wniosku dojdzie do sprzedaży budowli wymienionych w poz. 1 do 3. Sprzedaż tych budowli nie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem z uwagi na treść art. 2 pkt 14 ustawy będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż w momencie ich sprzedaży zostanie dokonana dostawa pierwszemu nabywcy po ich wybudowaniu. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, w stosunku do tych budowli przysługiwało mu prawo do odliczenia, zatem nie został spełniony jeden z warunków wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Wobec powyższego, sprzedaż budowli wymienionych w poz. 1 do 3 pkt II wniosku będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, według podstawowej, 23% stawki, w oparciu o art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są budynki lub budowle trwale z gruntem związane albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29 ust. 5a ustawy).

Natomiast, w myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku. Natomiast sprzedaż gruntu, na którym posadowiona jest nieruchomość, której dostawa podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką podatku, również będzie podlegać opodatkowaniu.

Tym samym transakcja sprzedaży przedmiotowych budowli będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, według podstawowej, 23% stawki, w oparciu o art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Wobec powyższego, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w części przynależnej do tych budowli, podlegać będzie również opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wg 23% stawki podatku.

Zatem w kwestii pytania nr 4 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ad. 5

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast w myśl ww. przepisu art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są budynki lub budowle trwale z gruntem związane albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu podziału nieruchomości gruntowej i wyliczenia części opodatkowanej bądź zwolnionej od podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy grunt ten w części jest opodatkowany stawką podstawową podatku VAT, natomiast w części spełnia przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku. Ww. przepisy nie wskazują też, iż działka gruntu dla potrzeb podatku VAT nie może być dzielona.

Z uwagi na powyższe dopuszcza się, iż w celu wyliczenia tych części można przyjąć różne rozwiązania, np. wg klucza wartościowego, tj. proporcjonalnie do wartości sprzedawanych budynków przypisać do nich odpowiednio udział gruntu i zastosować właściwe stawki, lub wg klucza powierzchniowego, tj. podzielić powierzchnię gruntu proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez poszczególne budynki.

Zatem, biorąc powyższe pod uwagę każda metoda, czy to oparta na kluczu wartościowym czy też kluczu powierzchniowym, o ile odzwierciedla stan faktyczny, jest właściwa.

W przedmiotowej sprawie przyjęta przez Wnioskodawcę metoda nie jest, w ocenie tut. Organu, nieprawidłowa, o ile odzwierciedla stan faktyczny.

Zatem w kwestii pytania nr 5 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl