Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-528/11-2/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji rozwojowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji rozwojowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: X) jest spółką z branży usług szkoleniowo-doradczych i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

X jest beneficjentem środków otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki" (POKL) na lata 2007-2013, a także podejmuje współpracę z beneficjentami takich środków jako partner. Obecnie Wnioskodawca angażuje się w realizację projektów w następujących obszarach:

1)

Projekty szkoleniowe:

W chwili obecnej X jest beneficjentem środków otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" (POKL) przeznaczonych na realizację projektów w ramach Priorytetu VI. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" oraz Priorytetu VIII. "Regionalne kadry gospodarki", które adresowane są do osób pracujących, osób bezrobotnych itp. Szkolenia mają na celu poprawę zdolności zatrudnienia, aktywizację zawodową, umożliwiają nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Projekty szkoleniowe są w całości współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej (85%) oraz z budżetu państwa (15%). Ze środków tych ponoszone są wszelkie wydatki związane z projektami, tj. wynagrodzenie personelu, koszty wynajmu, koszty zakupów (w tym oprogramowania, sprzętu, materiałów biurowych) itp. Wynajęte pomieszczenia oraz zakupiony sprzęt i materiały wykorzystywane są wyłącznie w celach realizacji projektów. Z tytułu nabycia powyższych towarów i usług X otrzymuje faktury VAT.

Szkolenia organizowane i przeprowadzane przez X są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

2)

Projekty badawcze:

X, jako beneficjent środków otrzymywanych w ramach POKL realizuje projekty badawcze w ramach Priorytetu VI. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" i Prorytetu IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", które są finansowane z EFS. Przedmiotem tych projektów jest badanie zjawisk związanych z rynkiem pracy. Badania dotyczą określenia oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji zatrudnianego personelu, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych itp.

X rozpowszechnia założenia projektów oraz rezultaty badań uzyskanych przy realizacji projektów badawczych finansowanych z EFS bezpłatnie m.in. w Internecie, na konferencjach, rozsyła je również bezpłatnie do instytucji szkoleniowych, urzędów, szkół itp.

Koszty realizacji projektów, o których mowa powyżej, są w całości współfinansowane z dotacji z Unii Europejskiej (85%) oraz z budżetu państwa (15%). Ze środków tych ponoszone są wszelkie wydatki związane z projektami, tj. wynagrodzenie personelu, koszty wynajmu, koszty zakupów (w tym oprogramowania, sprzętu, materiałów biurowych) itp. Zakupiony sprzęt i materiały wykorzystywane są wyłącznie w celach realizacji projektów. Z tytułu nabycia powyższych towarów i usług X otrzymuje faktury VAT.

W ramach tego typu projektów X nie świadczy żadnych usług dla żadnych podmiotów zewnętrznych.

3)

Projekt prawny:

X jest partnerem beneficjenta środków otrzymywanych w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki" lata 2007-2013 - Fundacji "Y". Fundacja wraz z wymienionymi we wniosku imiennie partnerami, w tym X, realizuje projekt: "Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: x,y,z i miasta Y".

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do poradnictwa prawnego mieszkańcom powiatów x,y,z i miasta Y, a udzielane w ramach projektu porady prawne i obywatelskie będą bezpłatne dla mieszkańców ww. powiatów.

Zgodnie z założeniami projektu X jest odpowiedzialne za wspieranie w zarządzaniu projektem, sprawozdawczość, publikowanie informacji prawnych i obywatelskich, monitoring i ewaluację poprzez przeprowadzanie wywiadów, ankiet, analizę dokumentów itp.

Projekt jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POLK). Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z MPiPS na realizację projektu, beneficjent (Fundacja "Y") otrzymuje dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich (85%) oraz w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (15%).

Następnie Fundacja "Y" dystrybuuje środki europejskie i dotacje z budżetu krajowego pomiędzy partnerów, w tym m.in. na rzecz X. Ze środków tych ponoszone są wszelkie wydatki związane z projektem, tj. na publikację informacji prawnych i obywatelskich, zatrudnienie personelu, wynajem biur itp. Publikacja będzie dystrybuowana bezpłatnie w jednostkach samorządu terytorialnego czy też w punktach konsultacji prawnych. W ramach tego projektu X nie świadczy żadnych usług dla podmiotów zewnętrznych.

4)

Promocja przedsiębiorczości:

X jest beneficjentem środków otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" (POKL) przeznaczonych na realizację projektu promocyjnego w ramach Priorytetu VI. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich". X realizując projekty w ramach promocji przedsiębiorczości wykonuje zadania związane z udzielaniem i udostępnianiem bezpłatnych informacji na temat przedsiębiorczości i samozatrudnienia, inicjatyw rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy itp.

X realizuje powyżej opisany projekt m.in. poprzez publikację ogłoszeń, tworzenie stron www, drukowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, otwarcie punktów informacyjnych. Na realizację tych działań X ponosi koszty związane m.in. z zarządzaniem projektami, kampaniami promocyjno-internetowymi. Koszty realizacji projektów są w całości współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej (85%) oraz z budżetu państwa (15%). Ze środków tych ponoszone są wszelkie wydatki związane z projektem, tj. wynagrodzenie personelu, koszty wynajmu, koszty zakupów (w tym oprogramowania, sprzętu, materiałów biurowych. promocyjnych) itp. Zakupiony sprzęt i materiały wykorzystywane są wyłącznie w celach realizacji projektu. Z tytułu nabycia powyższych towarów i usług X otrzymuje faktury VAT.

W ramach tego projektu X nie świadczy żadnych usług odpłatnych, wszelkie informacje są udzielane zainteresowanym osobom bezpłatnie.

5)

Projekt innowacyjny:

X jest beneficjentem środków otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" (POKL) przeznaczonych na realizację projektu w ramach Priorytetu VI. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.4. "Projekty innowacyjne". Zgodnie z zasadami projektu X będzie odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie upowszechnienie nowego programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w grupie wiekowej 45+. Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Zgodnie z umową o partnerstwie X będzie odpowiadał za całość projektu, jego rozliczenie, sprawozdawczość i kontrolę.

Celem projektu jest upowszechnienie i włączenie do polityki wypracowanej metodyki job-coachingu oraz programu pracy z osobami bezrobotnymi 45+. Wypracowana metodyka zostanie udostępniona instytucjom rynku pracy i w ten sposób metoda zostanie wdrożona do polityki aktywizacyjnej bezrobotnych osób starszych.

Koszty realizacji projektu są w całości współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej (85%) oraz z budżetu państwa (15%). Koszty te będą związane z zarządzaniem projektem, diagnozą testowaniem produktu na grupie testowej, ewaluacją zewnętrzną, opracowaniem produktu finalnego itp. Z pozyskanych środków X poniesie wszelkie wydatki związane z projektem m.in. na wynagrodzenie i przeszkolenie personelu, koszty wynajmu, koszty zakupów (w tym oprogramowania, sprzętu. materiałów biurowych itp.) Z tytułu nabycia powyższych towarów i usług X zostaną wystawione faktury VAT. Całość wydatków X, o których mowa wyżej i innych realizowanych na podstawie projektu finansowana będzie z dotacji otrzymanej na realizację Projektu.

W ramach tego projektu X nie świadczy żadnych usług podmiotom zewnętrznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje na realizację Projektów stanowią obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę, a odbiorcą, zaś w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę (tak m.in. w interpretacji indywidualnej MF w sprawie o sygn. IBPP4/443-1023/10/AŚ z dnia 27 lipca 2010 r.).

Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie ustawy o VAT nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna. Nie ma żadnego znaczenia, czy wynagrodzenie to pokrywa koszty świadczenia tej czynności poniesione przez podatnika, czy ewentualnie kreuje dla podatnika zysk. Także czynności wykonane "po kosztach" ich świadczenia, bądź poniżej tych kosztów, są czynnościami odpłatnymi, o ile tylko pobrano za nie wynagrodzenie.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1 z późn. zm.), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszytko co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tak w interpretacji podatkowej z dnia 27 lipca 2010 r.). Reasumując, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie podlega opodatkowaniu.

Zdaniem X, w przedmiotowej sprawie przyznane dotacje przeznaczone będą na pokrycie kosztów służących realizacji projektów. W przypadkach projektów szkoleniowych osoby korzystające ze szkoleń, czy doradztwa nie będą wnosiły żadnych opłat, będą z nich korzystać całkowicie nieodpłatnie, a w przypadku projektów badawczych, projektu promocyjnego czy projektu innowacyjnego X w ogóle nie świadczy żadnych usług. Tym samym, przyznane środki nie będą stanowiły dopłaty do ceny świadczonych usług. W wyniku realizacji projektów nie wystąpi więc obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT (odpłatne świadczenie usług), zatem przedmiotowa dotacja nie zwiększy podstawy opodatkowania.

Pozyskane dotacje (ze środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa) nie będą miały bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie będą przyznawane jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczone będą na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że przedmiotowe dotacje mają charakter zakupowy, nie mają na celu sfinansowania ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu. X nie otrzyma sfinansowanego otrzymaną dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot poniesionych przez X kosztów.

Tym samym, dotacja ze środków unijnych, z której finansowane są poniesione koszty, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta (zwrot lub finansowanie ponoszonych kosztów) nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, zdaniem X, dotacja ze środków unijnych, którą otrzyma celem pokrycia kosztów związanych z realizacją ww. projektów nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 ustawy obowiązywał w brzmieniu: "podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku".

Natomiast na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2011 r., przepis art. 29 ust. 1 ustawy otrzymał brzmienie: "podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku".

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w dniu 10 czerwca 2011 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPP2/443-528/11-3/MR.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl