ILPP2/443-504/10-4/MR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-504/10-4/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2010 r. (data wpływu 2 kwietnia 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wynikających ze współpracy Wnioskodawcy z Partnerami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wynikających ze współpracy Wnioskodawcy z Partnerami. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.) o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego, sformułowanie pytań i przedstawienie własnego stanowiska.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność z zakresu organizacji i zarządzania działaniami marketingowymi Partnerów. Zainteresowany przygotowuje akcję promocyjną polegającą na wsparciu w organizacji i zarządzaniu wspólnej akcji promocyjnej Partnerów, która działać będzie na zasadzie wspólnej sprzedaży premiowej organizowanej przez Partnerów. Jego Partnerami są sprzedawcy towarów i usług prowadzący ich dystrybucję za pośrednictwem internetu. Akcja zakłada stworzenie specjalnego portalu internetowego akcji, na której swoją ofertę prezentować będą Partnerzy. Klienci nabywający towary od Partnera otrzymywać będą określoną liczbę punktów premiowych przyznawanych przez każdego z Partnerów. Odpowiednia ilość punktów premiowych zebranych przez Klienta będzie uprawniać do ich wymiany na nagrody premiowe (usługi lub towary).

Portal zarządzany będzie przez Wnioskodawcę. Portal prezentować będzie: dla Klientów - liczbę zebranych przez Niego punktów premiowych, dla każdego z Partnerów - liczbę punktów przyznanych przez danego Partnera poszczególnym Klientom z tytułu nabycia od niego towarów i usług. Za pośrednictwem portalu Klienci będą mogli dokonać wymiany punktów premiowych na rzeczowe nagrody premiowe przyznawane wspólnie przez Partnerów. Organizacją dostawy nagród do Klientów zajmować się będzie Zainteresowany.

W celu organizacji powyższej akcji Wnioskodawca i Partner zawierać będą odpowiednią umowę współpracy, na mocy której:

1.

Zainteresowany zobowiązany będzie do zarządzania programem promocyjnym organizowanym przez Partnerów i siebie - tj. w szczególności do prowadzenia portalu internetowego akcji, zapewnienie systemu rejestrującego ilość punktów premiowych przyznawanych Klientom przez Partnerów oraz umożliwiającego kontrolę tych akcji przez Klienta i Partnera, organizacji wymiany punktów przyznanych Klientom przez Partnerów na nagrody premiowe, zabezpieczenia możliwości nabycia oferowanych w akcji nagród premiowych.

2.

Partner prezentować będzie w portalu swoje towary/usługi w celu umożliwienia nabycia ich przez Klientów.

3.

W przypadku nabycia przez Klienta towaru/usługi za pośrednictwem portalu akcji każdy z Partnerów przyznawać będzie Klientowi uzgodnioną ilość punktów premiowych umożliwiających późniejszą zamianę na nagrody premiowe (towary/usługi). System zapewniany przez Wnioskodawcę rejestruje ilość punktów przyznanych przez poszczególnych partnerów odpowiednim Klientom. Partnerowi przysługiwać będzie wynagrodzenie za zarządzanie akcją w uzgodnionej wysokości stanowiącej odpowiednią część wartości transakcji.

4.

W celu zabezpieczenia kwot niezbędnych na nabycie przez Zainteresowanego w celu przekazania Klientowi, nagród premiowych wybranych przez Klienta, Partner po dokonaniu sprzedaży towaru/usługi przez Klienta przekazuje Wnioskodawcy uzgodnioną kwotę zaliczki na poczet nabywanych nagród premiowych (odpowiadającą potencjalnej wartości przyznanych Klientowi punktów).

5.

Płatność za nabyte towary/usługi realizowana jest za pośrednictwem Wnioskodawcy, który przekazuje Partnerowi otrzymaną od Klienta kwotę ceny pomniejszoną o uzgodnioną kwotę zaliczki na poczet nabywanych nagród premiowych oraz o kwotę wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu zarządzania akcją.

6.

Za nabycie i przekazanie nagród premiowych Klientowi odpowiada Zainteresowany.

7.

Po złożeniu przez Klienta dyspozycji wymiany punktów premiowych na nagrody premiowe Zainteresowany nabywa wskazaną przez Klienta nagrodę premiową pokrywając koszty nabycia z kwot zaliczek uiszczonych wcześniej przez Partnerów. Rozliczenie zaliczek odbywa się według wcześniejszej chronologii ich uiszczania przez poszczególnych Partnerów.

8.

Po przyznaniu Klientowi nagrody premiowej rozliczane są z Partnerami odpowiednie części zaliczek, które zostały zgodnie z dyspozycją Klienta wymienione na nagrody premiowe, (co dokumentowane jest odpowiednią fakturą VAT uwzględniającą wcześniejsze zaliczki). System rejestracji punktów premiowych pozwala na ustalenie jaka część zaliczek uiszczonych przez Partnerów w kolejności chronologicznej została spożytkowana przez Zainteresowanego na nabycie wskazanej przez Klienta nagrody premiowej.

9.

W związku ze wspólnym przekazywaniem Klientom przez Partnerów nagród premiowych limit zwolnienia dla nagród liczony jest dla każdego z Partnerów i Klientów odrębnie.

Wątpliwości Wnioskodawcy związane są z podatkowym rozpoznaniem skutków współpracy z Partnerami na poszczególnych etapach współpracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy otrzymane kwoty zaliczki generują u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie VAT, a jeżeli tak to czy istnieje obowiązek udokumentowania tej czynności fakturą VAT (poz. 4 opisu sprawy).

2.

Czy z tytułu wykonania usługi i otrzymanego przez Zainteresowanego wynagrodzenia za zarządzanie akcją Wnioskodawca winien wystawić fakturę VAT i rozpoznać obowiązek podatkowy w zakresie VAT (poz. 5 opisu sprawy).

3.

Czy podatek VAT naliczony przy nabyciu przez Zainteresowanego nagród premiowych niezbędnych dla realizacji akcji podlega odliczeniu od podatku należnego VAT Wnioskodawcy (poz. 7 opisu sprawy).

4.

Czy rozliczenie z Partnerami kosztów nabycia nagród premiowych z uwzględnieniem uprzednio pobranych zaliczek z chwilą przekazania Klientowi nagrody premiowej powinno zostać udokumentowane przez Zainteresowanego fakturą VAT i czy winien on rozpoznać z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie VAT przy uwzględnieniu podatku VAT rozpoznanego przy otrzymaniu zaliczek (poz. 8 opisu sprawy).

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

W zakresie podatku VAT Wnioskodawca winien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet nagród premiowych, a w konsekwencji wystawić na rzecz Partnera fakturę VAT, dokumentującą otrzymaną zaliczkę (poz. 4 opisu sprawy).

Ad. 2

W związku z wykonaniem przez Zainteresowanego usługi (doprowadzenie do sprzedaży towaru/usługi Partnera za pośrednictwem portalu) winien on w terminie 7 dni od daty sprzedaży towaru/usługi przez Partnera wystawić fakturę dokumentującą wykonanie usługi na rzecz Partnera i z datą wystawienia faktury rozpoznać obowiązek podatkowy w zakresie VAT (poz. 5 opisu sprawy).

Ad. 3

Podatek VAT naliczony przy nabyciu nagród premiowych przez Wnioskodawcę niezbędnych w celu realizacji usługi zarządzania akcją promocyjną na rzecz Partnerów podlega odliczeniu od podatku należnego VAT Zainteresowanego (poz. 7 opisu sprawy).

Ad. 4

Wnioskodawca w związku z finalnym wykonaniem usługi na rzecz Partnerów w zakresie obsługi sprzedaży premiowej (dostarczenie nagród do Klientów) winien obciążyć Partnerów fakturami VAT obejmującymi wynagrodzenie za przekazanie nagród premiowych do Klientów (koszty nabycia nagród) przy uwzględnieniu wcześniej uiszczonych przez Partnerów kwot zaliczek. Z datą wystawienia faktur Wnioskodawca winien rozpoznać obowiązek podatkowy w zakresie VAT (poz. 8 stanu opisu sprawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną czynnością, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną czynność świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia, a wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku - art. 29 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 106 ust. 1 ustawy, stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W myśl art. 106 ust. 3 ustawy, przepisy m.in. ust. 1 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

Na podstawie § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę) - § 10 ust. 3 cyt. rozporządzenia,

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Natomiast stosownie do zapisu art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność z zakresu organizacji i zarządzania działaniami marketingowymi Partnerów. Zainteresowany przygotowuje akcję promocyjną polegającą na wsparciu w organizacji i zarządzaniu wspólnej akcji promocyjnej Partnerów, która działać będzie na zasadzie wspólnej sprzedaży premiowej organizowanej przez Partnerów Zainteresowanego. Partnerami tymi są sprzedawcy towarów i usług prowadzący ich dystrybucję za pośrednictwem internetu. Akcja zakłada stworzenie specjalnego portalu internetowego akcji na której swoją ofertę prezentować będą Partnerzy. Klienci nabywający towary od Partnera otrzymywać będą określoną liczbę punktów premiowych przyznawanych przez każdego z Partnerów. Odpowiednia ilość punktów premiowych zebranych przez Klienta będzie uprawniać do ich wymiany na nagrody premiowe (usługi lub towary).

Portal zarządzany będzie przez Wnioskodawcę. Za pośrednictwem portalu Klienci będą mogli dokonać wymiany punktów premiowych na rzeczowe nagrody premiowe przyznawane wspólnie przez Partnerów. Organizacją dostawy nagród do Klientów zajmować się będzie Zainteresowany. W celu zabezpieczenia kwot niezbędnych na nabycie przez Zainteresowanego w celu przekazania Klientowi, nagród premiowych wybranych przez Klienta, Partner po dokonaniu sprzedaży towaru/usługi przez Klienta przekazuje Wnioskodawcy uzgodnioną kwotę zaliczki na poczet nabywanych nagród premiowych (odpowiadającą potencjalnej wartości przyznanych Klientowi punktów).

Ad. 1

Wnioskodawca nabywa nagrody premiowe oraz dokonuje ich przekazania Klientom. Zainteresowany otrzymuje od Partnerów uzgodnioną kwotę zaliczki na poczet nabywanych nagród premiowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie więc ze "Słownikiem języka polskiego PWN", zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określona sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie. Stosownie do powyższego, zaliczka jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją i oznacza płatność w pieniądzu.

Jednocześnie podkreślić należy, że zaliczka nie tworzy samodzielnego bytu podatkowego, lecz jest ściśle związana z dostawą konkretnego towaru i nie można rozpatrywać jej jako czynności "oderwanej" od sprzedaży. Nie jest ona dodatkową czynnością, lecz jest integralnie związana ze sprzedażą towaru, na poczet której została uiszczona. W przypadku zaliczek ustawa określa jedynie inny moment powstania obowiązku podatkowego, niż w przypadku sprzedaży dokonywanej bez pobrania zaliczki.

Ponadto, jak wynika z wyżej powołanych przepisów, w przypadku otrzymania zaliczki podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Dodatkowo w sytuacji otrzymania każdorazowej zaliczki u podatnika, zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, powstaje obowiązek podatkowy z chwilą jej otrzymania.

Mając na uwadze, że Wnioskodawca za otrzymane zaliczki będzie dokonywał nabyć i sprzedaży nagród premiowych Klientom, w ramach wykonywanych usług zarządzania akcją internetową, w konsekwencji, powstanie u niego obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług z tego tytułu, wobec czego będzie on zobowiązany do wystawienia faktur VAT dokumentujących otrzymanie od Partnerów zaliczek na poczet zakupu nagród premiowych dla Klientów.

Ad. 2

Wnioskodawca prowadzi działalność z zakresu organizacji i zarządzania działaniami marketingowymi Partnerów. Zobowiązany będzie do prowadzenia portalu internetowego akcji, zapewnienia systemu rejestrującego ilość punktów premiowych przyznawanych Klientom przez Partnerów oraz umożliwiającego kontrolę tych akcji przez Klienta i Partnera, organizacji wymiany punktów przyznanych Klientom przez Partnerów na nagrody premiowe, zabezpieczenia możliwości nabycia oferowanych w akcji nagród premiowych. Przysługiwać będzie mu wynagrodzenie za zarządzanie akcją w uzgodnionej wysokości stanowiącej odpowiednią część wartości transakcji.

Zatem, zapłacone przez Partnerów kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za usługę zarządzania akcją internetową. Otrzymana zapłata jest konsekwencją wykonania dla Partnerów świadczenia.

Wobec powyższego, świadczona przez Wnioskodawcę usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem Zainteresowany winien wystawić za świadczoną usługę fakturę VAT, a obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Ad. 3

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze, że u Zainteresowanego nabywane nagrody premiowe służyć będą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, zatem podatek naliczony przy ich nabyciu przez Wnioskodawcę w celu realizacji usługi zarządzania akcją promocyjną na rzecz Partnerów będzie podlegać odliczeniu od podatku należnego.

Ad. 4

Jak wskazał Zainteresowany, po przyznaniu Klientowi nagrody premiowej rozliczane są z Partnerami odpowiednie części zaliczek, które zostały zgodnie z dyspozycją Klienta wymienione na nagrody Premiowe, co dokumentowane jest odpowiednią fakturą VAT uwzględniającą wcześniejsze zaliczki.

Wobec powyższego, Wnioskodawca w związku z finalnym wykonaniem usługi na rzecz Partnerów w zakresie obsługi sprzedaży premiowej (dostarczenie nagród do Klientów) będzie zobowiązany do obciążenia Partnerów fakturami VAT obejmującymi wynagrodzenie za przekazanie nagród premiowych do Klientów (koszty nabycia nagród) przy uwzględnieniu wcześniej uiszczonych przez Partnerów kwot zaliczek. Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż w 7. dniu od dnia wykonania świadczenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych została wydana interpretacja z dnia 20 lipca nr ILPB1/415-395/10-4/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl