ILPP2/443-497/10-2/SJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-497/10-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2010 r. (data wpływu 1 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanego dofinansowania z Publicznych Środków Krajowych i Wspólnotowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanego dofinansowania z Publicznych Środków Krajowych i Wspólnotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Lokalna Grupa Działania, niebędąca podatnikiem podatku od towarów i usług, otrzymała pomoc finansową polegającą na refundacji koszów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta (czyli LGD) w celu realizacji operacji "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacji w 2009 r.", w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji, Oś 4 "LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowym celem operacji jest:

* zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD poprzez zatrudnienie odpowiednich osób oraz współpraca z osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje;

* poszerzanie kwalifikacji członków zarządu, organów decyzyjnych oraz pracowników LGD poprzez szkolenia, warsztaty;

* organizacja i inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej;

* nadzorowanie i operacyjna realizacja działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poczucia tożsamości regionalnej i aktywności na rzecz rozwoju Gór, a także promocja i zaistnienie LGD w regionie, wypromowanie Gór jako regionu o wielu walorach.

Pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa, jako instytucji wdrażającej, w 70% finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w 30% finansowana ze środków krajowych. Przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz uznanych za kwalifikowalne przez instytucję przyznającą pomoc.

Opis zadań przewidzianych do realizacji:

* LGD zakłada zrealizowanie działań polegających na zatrudnieniu osób obsługujących biuro oraz prowadzących obsługę księgową,

* zamierza uwzględnić również koszty związane z administracją LGD, m.in.: wynagrodzenie asystenta biura LGD, usługi księgowe, doradztwo prawne, a także wyposażenie powstałego biura,

* zakłada poszerzenie kwalifikacji zarówno członków zarządu, organów decyzyjnych, jak i pracowników LGD poprzez realizację szkoleń dotyczących oceny wniosków składanych w ramach ogłaszanych naborów,

* uwzględnia również utworzenie serwisu internetowego oraz min.: wydania materiałów informacyjnych, mapy partnerstwa - służących promocji LSR.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy pomoc finansowa, tj. dofinansowanie operacji z Publicznych Środków Krajowych i Wspólnotowych, polegająca na refundacji kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych przez beneficjenta w wysokości określonej w umowie w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę i nie wpływa na obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega systemowi opodatkowania VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Poprzez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ustawy o VAT). Natomiast, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Według art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Kwoty otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze również zwiększają obrót, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, podlegający opodatkowaniu obrót (rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego, gdzie kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy) zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mający bezpośredni wpływ na cenę towaru dostarczanego lub świadczonych usług. Samo otrzymanie dotacji lub dopłaty o podobnym charakterze nie jest czynnością, ani też zdarzeniem opodatkowanym. Opodatkowaniu podlegają one bowiem jako składnik czynności z którymi są związane. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót jest stwierdzenie, iż dotacja dokonana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które mają bezwzględny i bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług (kwotę należną).

W związku z powyższym, pomoc finansowa otrzymana przez Wnioskodawcę, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji projektu, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem, przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Dla określenia, czy dana dotacja jest, czy też nie jest opodatkowana istotne są szczegółowe warunki jej przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie, obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni mają wpływ na cenę (kwotę należną). Natomiast dotacja nie dająca się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Lokalna Grupa Działania otrzymała pomoc finansową polegająca na refundacji kosztów poniesionych w celu realizacji operacji "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacji w 2009 r.", w ramach działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji, Oś 4 "LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. LGD otrzymała pomoc finansową od Samorządu Województwa Dolnośląskiego, jako instytucji wdrażającej, która w 70% finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w 30% ze środków krajowych. Pomoc ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz uznanych za kwalifikowalne przez instytucję przyznającą pomoc. Jak wskazał Zainteresowany, LGD nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a otrzymana pomoc finansowa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę i nie wpływa na obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż otrzymana pomoc finansowa od instytucji wdrażającej - Samorządu Województwa - polegająca na refundacji kosztów kwalifikowanych w celu realizacji operacji "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacji w 2009 r.", nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że w opisanej sytuacji wystąpiła dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

Zatem otrzymane dofinansowanie, które otrzymało LGD nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu jako czynność nie wymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, należy stwierdzić, iż otrzymane dofinansowanie (pomoc finansowa) z Publicznych Środków Krajowych i Wspólnotowych polegające na refundacji kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych przez Zainteresowanego w wysokości określonej w umowie, w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nie stanowił zapłaty ceny z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług, nie stanowił zatem obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego odnośnie możliwości odzyskania podatku naliczonego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 27 maja 2010 r. nr ILPP2/443 -497/10-3/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl