Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-495/11-2/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2011 r. (data wpływu 11 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy dopuszczalne i skuteczne jest przesyłanie w formie elektronicznej faktur korygujących do faktur elektronicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy dopuszczalne i skuteczne jest przesyłanie w formie elektronicznej faktur korygujących do faktur elektronicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy. Utrzymując stosunki z wieloma kontrahentami wystawia znaczną ilość faktur dokumentujących sprzedaż towaru oraz faktur korygujących do faktur pierwotnych. Przyczynami wystawiania faktur korygujących są w szczególności zwroty towarów. Zainteresowany ma zamiar wprowadzić możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. W tym celu każdorazowo będzie zawierał z podmiotem Kupującym porozumienie w sprawie doręczania faktur VAT, zgodnie z którym Kupujący zaakceptuje - na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej - przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres internetowy ("faktury elektroniczne"). Kupujący będzie składać jednocześnie oświadczenie, że akceptuje wszystkie dane zawarte w fakturach przesyłanych przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej, w szczególności ceny, terminy płatności i warunki dostawy, z zastrzeżeniem, że w razie jakichkolwiek rozbieżności ma obowiązek w wyznaczonym terminie zawiadomić Sprzedawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dopuszczalne i skuteczne będzie przesyłanie w formie elektronicznej faktur korygujących do faktur elektronicznych (w trybie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, dopuszczalne i skuteczne jest przesyłanie w formie elektronicznej faktur korygujących do faktur elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661). W rozporządzeniu tym nie dokonano rozróżnienia faktur i faktur korygujących.

Zasady wystawiana faktur, w tym faktur korygujących, reguluje szczegółowo rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337). Zgodnie z § 19 tego rozporządzenia (w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. - Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1627) "faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca". Przepisu tego jednak "nie stosuje się do faktur i faktur korygujących przesyłanych w formie elektronicznej. W przypadku tych faktur sprzedawca przesyła je, w tym udostępnia, nabywcy zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji". Oznacza to, zdaniem Wnioskodawcy, dopuszczenie wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.. Również wykładnia celowościowa przemawia za dopuszczeniem możliwości wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów, dostępnymi na stronie www.mf.gov.pl, celem wprowadzenia nowej regulacji było "uproszczenie obrotu fakturami, tak aby faktury elektroniczne stały się realną alternatywą dla faktur papierowych", w szczególności m.in. "dopuszczenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur korygujących w dowolnej postaci, tj. np. wystawianie faktur korygujących "papierowych do faktur elektronicznych". A contrario dopuszczalne - a wręcz pożądane - jest wystawianie do faktur elektronicznych faktur korygujących w formie elektronicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT regulują przepisy rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Przepisy powyższego rozporządzenia wyróżniają dwa rodzaje faktur korygujących: te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. Kolejno faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 i ust. 5 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy oraz w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu. Wymienione wyżej przypadki mieszczą się w grupie faktur korygujących powodujących obniżenie kwoty podatku należnego.

Z kolei § 14 ust. 1 powołanego rozporządzenia wskazuje, iż faktury korygujące wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Ponadto należy wskazać, iż powołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) utraciło swoją moc z dniem 31 marca 2011 r.

Zasady wystawiania faktur korygujących dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).

Powyższe rozporządzenie zostało wprowadzone w związku z przyjęciem dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z 22.07.2010, s.11). Celem wprowadzonych zmian było przede wszystkim uproszczenie obrotu fakturami elektronicznymi, tak aby stały się one realną alternatywą dla faktur papierowych.

Obowiązujące rozporządzenie, odmiennie niż poprzedzające je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), nie reguluje kwestii wystawiania faktur korygujących do faktur elektronicznych. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość wystawiania i przesyłania faktur korygujących do faktur elektronicznych w dowolnej postaci, tj. wystawianie faktur korygujących papierowych lub elektronicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy. Utrzymując stosunki z kontrahentami wystawia znaczną ilość faktur dokumentujących sprzedaż towaru oraz faktur korygujących do faktur pierwotnych. Wnioskodawca zamierza wprowadzić możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. W tym celu każdorazowo będzie zawierał z klientami porozumienie w sprawie doręczania faktur VAT, w którym zaakceptują oni - na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej - przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres internetowy.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że skoro prawodawca nie nałożył szczególnej formy wystawiania faktur korygujących do faktur elektronicznych, to dopuszczalne jest wystawianie takich faktur zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się także, iż w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej ustalenia czy dopuszczalne i skuteczne jest przesyłanie w formie elektronicznej faktur korygujących do faktur elektronicznych. Natomiast w kwestii ustalenia czy uprzednia akceptacja przez odbiorcę faktur elektronicznych może być traktowana jako potwierdzenie odbioru faktur korygujących, a także czy potwierdzeniem takim może być potwierdzenie otrzymania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) została wydana odrębna interpretacja z dnia 10 czerwca 2011 r. Nr ILPP2/443-495/11-3/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl