Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-492/09-4/GZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 14 kwietnia 2009 r., do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 15 kwietnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 18 czerwca 2009 r., do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 19 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 czerwca 2009 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 18 czerwca 2009 r., do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 19 czerwca 2009 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego poprzez podanie klasyfikacji PKWiU usług będących przedmiotem wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest producentem i sprzedawcą mebli wolnostojących i pod stałą zabudowę, wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci urządzeń kuchennych stanowiących elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej (baterie zlewozmywakowe, zlewozmywaki) oraz instalacji gazowej (kuchnie gazowe), które oferuje klientowi z kompletną usługą montażu i transportu.

Według Spółki, ww. czynności mieszczą się w następujących kategoriach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.)):

* 45.42.13-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej - dla montażu mebli i zabudów kuchennych montowanych na stałe,

* 45.33.30-00.00 - roboty związane z instalacją wodnokanalizacyjną - dla montażu urządzeń takich jak baterie zlewozmywakowe, zlewozmywaki,

* 45.33.30-00.00 - roboty związane z instalacją gazową - dla montażu kuchni gazowych.

Stosuje do ww. usług stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

Zainteresowany zamierza rozszerzyć swoją ofertę o produkcję i montaż szaf wnękowych z materiałów własnych, które będą zamontowane na stałe przez niego u klienta wg indywidualnego projektu oraz wymiarów, na podstawie zawartej z nim umowy.

Według Wnioskodawcy, ten typ usług mieści się w grupie PKWiU 45.42.13-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej.

Usługi oferowane przez Spółkę wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub lokalach mieszkalnych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisane powyżej usługi montażu mieszczą się w definicji usług budowlano montażowych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, a tym samym czy właściwym jest opodatkowanie ich 7% stawką podatku VAT, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane usługi montażowe mieszczą się, zgodnie z PKWiU, w grupie 45 Roboty budowlane i w przypadku wykonania ich w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wg PKOB) kwalifikują się do opodatkowania ich stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Potwierdzeniem ww. stanowiska jest także interpretacja indywidualna prawa podatkowego z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygnatura D6/443-7/2005 wydana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, a odnosząca się do analogicznego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119-8 ust. 3 ustawy.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% (...), przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12 ustawy.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b - art. 41 ust. 12a ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c ustawy.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z wniosku, Spółka jest producentem i sprzedawcą kuchennych mebli i zabudów, które są na stałe, wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci urządzeń kuchennych stanowiących elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej (baterie zlewozmywakowe, zlewozmywaki) oraz instalacji gazowej (kuchnie gazowe), montowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Zamierza również wprowadzić do sprzedaży usługi montażu szaf wnękowych z materiałów własnych.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Wnioskodawca stwierdził, że świadczone czynności są usługami budowlanymi sklasyfikowanymi zgodnie z normami PKWiU pod symbolem:

* 45.42.13-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej - dla montażu mebli i zabudów kuchennych montowanych na stałe oraz dla montażu szaf wnękowych z materiałów własnych,

* 45.33.30-00.00 - roboty związane z instalacją wodno-kanalizacyjną - dla montażu urządzeń takich jak baterie zlewozmywakowe, zlewozmywaki,

* 45.33.30-00.00 - roboty związane z instalacją gazową - dla montażu kuchni gazowej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, określoną rozporządzeniem z dnia 18 marca 1997 r. obowiązującym dla celów podatku VAT do dnia 31 grudnia 2009 r., w dziale 45 mieszczą się roboty budowlane. Dział ten obejmuje:

1.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

2.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

3.

instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

W związku z powyższym, opierając się na podanych przez Zainteresowanego symbolach PKWiU tut. Organ stwierdza, iż usługi będące przedmiotem zapytania mieszczą się w definicji robót budowlanych.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji usług, według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc, to Zainteresowanego obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości może on w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Zainteresowanego, wraz z dostawą materiałów, w zakresie ww. usług budowlanych w budownictwie mieszkaniowym sklasyfikowanym pod symbolem PKOB 11, będą korzystały z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT:

1.

na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy, w sytuacji gdy będą świadczone w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym i będą wykonywane w ramach:

nbspnbspnbspnbspnbsp-modernizacji tych obiektów, czyli w sytuacji gdy roboty te będą miały na celu unowocześnienie lub też podniesienie wartości oraz możliwości użytkowych modernizowanych środków,

nbspnbspnbspnbspnbsp-remontu tych obiektów, czyli w sytuacji gdy roboty te będą miały na celu odtworzenie stanu pierwotnego przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

2.

na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy, czyli w sytuacji:

nbspnbspnbspnbspnbsp-gdy przedmiotowe usługi budowlano-montażowe będą wykonywane w ramach modernizacji lub remontu budynków lub lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym,

nbspnbspnbspnbspnbsp-gdy ww. usługi będą wykonywane w ramach modernizacji lub remontu w obiektach budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy, lecz tylko w stosunku do części podstawy opodatkowania przekraczającej udział powierzchni użytkowej kwalifikującej te budynki lub lokale do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Reasumując, jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę, zaklasyfikowane przez niego do ugrupowania PKWiU z działu 45 (roboty budowlane), wykonywane będą w obiekcie zaliczanym do budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 12 ustawy), a on będzie wykonywał te usługi z użyciem własnych materiałów, to do całej wartości usług należy zastosować 7% stawkę podatku VAT właściwą ze względu na rodzaj robót.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Zainteresowanego we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku.

Ponadto należy stwierdzić, iż powołana przez Zainteresowanego interpretacja indywidualna prawa podatkowego, w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zastosowania stawki podatku VAT jest rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie, osadzona w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl