Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-491/11-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2011 r. (data wpływu 10 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu 24 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu 24 maja 2011 r.) o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz brakującą opłatę za wydanie interpretacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w roku bieżącym będzie organizatorem koncertu zespołu na stadionie. Impreza będzie organizowana w ramach "X", a co za tym idzie Zainteresowany chciałby aby dostępności tej imprezy nie ograniczać wysoką ceną biletu. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że na ten cel ma częściowo zabezpieczone środki w dotacji podmiotowej na rok bieżący. Zainteresowany proponuje wprowadzić odpłatność np. 10 zł brutto za bilet. Wpływy uzyskane z tego tytułu pokryją ok. 30-40% kosztów organizacji.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z organizacją koncertu zostaną poniesione następujące koszty:

* koszty wynagrodzeń z 23% podatkiem VAT,

* koszty transportu z 8% podatkiem VAT,

* koszty nagłośnienia i oświetlenia z 23% podatkiem VAT,

* koszty ochrony i zabezpieczenia z 23% podatkiem VAT,

* hotele i catering - bez odliczeń VAT,

* reklama - 23% podatku VAT,

* prace gospodarcze - umowa zlecenie,

* ZAIKS - 23% podatku VAT.

Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż biletów wstępu na ww. koncert z 8% stawką VAT.

Czynności związane z organizacją koncertu będą miały bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zainteresowany będzie prowadził sprzedaż biletów wstępu opodatkowaną stawką 8% VAT. Natomiast w zakresie wydatków, podatek naliczony będzie od kosztów organizacyjnych (wykazanych powyżej) w wysokości 23%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może w 100% odliczyć naliczony przez kontrahentów podatek VAT od kosztów organizacji tego koncertu.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy biletowaniu imprezy, nabywa on prawa do takiego odliczenia bez względu na fakt, że przychody osiągnięte z tego tytułu będą niższe od poniesionych kosztów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w rezultacie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie o VAT.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca - będący zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT - będzie organizatorem koncertu. W związku z tym zostaną poniesione następujące koszty:

* koszty wynagrodzeń z 23% podatkiem VAT,

* koszty transportu z 8% podatkiem VAT,

* koszty nagłośnienia i oświetlenia z 23% podatkiem VAT,

* koszty ochrony i zabezpieczenia z 23% podatkiem VAT,

* hotele i catering - bez odliczeń VAT,

* reklama - 23% podatku VAT,

* prace gospodarcze - umowa zlecenie,

* ZAIKS - 23% podatku VAT.

Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż biletów wstępu na ww. koncert z 8% stawką VAT.

Czynności związane z organizacją koncertu będą miały bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zainteresowany proponuje wprowadzić odpłatność za bilety w cenie np. 10 zł brutto, co pokryje ok. 30-40% kosztów organizacji koncertu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym bez znaczenia dla prawa do odliczenia podatku naliczonego, pozostaje okoliczność, czy wynagrodzenie z tytułu danego świadczenia podlegającego opodatkowaniu pokrywa koszty świadczenia tej czynności bądź kreuje zysk, czy też świadczenie to odbywa się poniżej tego kosztu.

Wobec powyższego, Zainteresowany ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z organizacją przedmiotowego koncertu, gdyż zakupione w tym celu towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego został rozstrzygnięty pismem z dnia 14 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-491/11-5/AD.

Z kolei, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl