Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-469/09-2/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2009 r. (data wpływu 10 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma zamiar zawierać umowy na usługi remontowe, dotyczące wykonania trwałych zabudów przestrzeni wnękowych zamykanych drzwiami, z klientami będącymi właścicielami lub użytkownikami obiektów budownictwa mieszkaniowego. Usługi montażu zabudów przestrzeni wnękowych objęte są klasyfikacją PKWiU 45.42.12-00 "Roboty związane z montażem pozostałych elementów stolarki budowlanej" lub PKWiU 45.42.13-00.00 "Roboty związane z montażem niemetalowych elementów stolarki budowlanej". Zawarta umowa dotyczy wykonania kompleksowej usługi przez Zainteresowanego i jej wycena zawiera łącznie wartość materiałów i robocizny. Z postanowień umowy wynika, że Wnioskodawca posiada umiejętności, wiedzę, sprzęt i ponosi odpowiedzialność za należyte, terminowe wykonanie umowy. Przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy określające sprzedaż konsumencką w sprawach nie unormowanych umową oraz ewentualne reklamacje będą realizowane i załatwiane przez Zainteresowanego. Zgodnie z zamówieniem klienta, z materiałów będących własnością Wnioskodawcy będą docinane elementy do wykonania trwałej zabudowy, które następnie zostaną zamontowane u klienta przez Zainteresowanego lub przez podwykonawcę.

Spółka będzie zawierała umowy współpracy z podwykonawcą w zakresie pomiarów, montażu trwałych zabudów u wskazanych przez nią klientów. W ramach umowy podwykonawca będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy: pomiary, robociznę montażu trwałych zabudów u wskazanych przez niego klientów, będzie korzystał z logo firmy Spółki - widoczne dla klienta w postaci oznakowań odzieży roboczej, samochodu.

Po wykonaniu montażu podwykonawca będzie wystawiał fakturę za swoje wynagrodzenie określone w zawartej umowie o współpracy, na firmę Zainteresowanego ze stawką obniżoną 7% i klasyfikacją swojej robocizny PKOB 11. Spółka po kompleksowym wykonaniu usługi będzie wystawiała na klienta dokument sprzedaży o treści "Trwała zabudowa przestrzeni wnękowej zamykanej drzwiami wraz z montażem" według PKOB 11 ze stawką 7%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia, na roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne prowadzone w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 "PKOB 11", stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 obniża się do wysokości 7%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do stosowania obniżonej stawki 7% przy sprzedaży swojego produktu "Trwałych zabudów przestrzennych wraz z montażem, w oznaczonych klasyfikacją PKOB 11 obiektach budownictwa mieszkaniowego, na podstawie opisanych zdarzeń przyszłych, oraz przedstawionych przepisów o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako kompleksowy wykonawca trwałych zabudów przestrzennych w budownictwie mieszkaniowym, na podstawie zawartych umów na te usługi, w których nie ma odrębnego specyfikowania wartości materiałów i robocizny zużytych do wykonania indywidualnego zamówienia klienta, ma on prawo do stosowania obniżonej stawki 7%, na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119-8 ust. 3 ustawy.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% (...), przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12 ustawy.

W myśl art. 41 ust. 12a ustawy przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 - art. 41 ust. 12b ustawy.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c ustawy.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z opisu sprawy, Spółka ma zamiar zawierać umowy na usługi remontowe dotyczące wykonania trwałych zabudów przestrzeni wnękowych zamykanych drzwiami, z klientami będącymi właścicielami lub użytkownikami obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zawarta umowa dotyczy wykonania kompleksowej usługi przez Zainteresowanego i jej wycena zawiera łącznie wartość materiałów i robocizny. Zgodnie z zamówieniem klienta z materiałów będących własnością Wnioskodawcy, będą docinane elementy do wykonania trwałej zabudowy, które następnie zostaną zamontowane u klienta przez Zainteresowanego lub przez podwykonawcę.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Wg Zainteresowanego, usługi montażu zabudów przestrzeni wnękowych objęte są klasyfikacją PKWiU 45.42.12-00 "Roboty związane z montażem pozostałych elementów stolarki budowlanej" lub PKWiU 45.42.13-00.00 "Roboty związane z montażem niemetalowych elementów stolarki budowlanej". Ww. roboty, zgodnie z PKWiU, mieszczą się w grupie "roboty budowlane wykończeniowe".

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę, wraz z dostawą materiałów, w zakresie montażu zabudów przestrzennych w budownictwie mieszkaniowym sklasyfikowanym pod symbolem PKOB 11, będą korzystały z preferencyjnej, 7% stawki podatku VAT:

1.

Na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy, w sytuacji gdy ww. usługi będą świadczone w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym i będą wykonywane w ramach:

* modernizacji tych obiektów, czyli w sytuacji gdy roboty te będą miały na celu unowocześnienie lub też podniesienie wartości oraz możliwości użytkowych modernizowanych środków,

* remontu tych obiektów, czyli w sytuacji gdy roboty te będą miały na celu odtworzenie stanu pierwotnego przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

2.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie będą objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy, czyli w sytuacji:

* gdy przedmiotowe usługi budowlano-montażowe będą wykonywane w ramach modernizacji lub remontu budynków lub lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym, oraz w sytuacji,

* gdy ww. usługi będą wykonywane w ramach modernizacji lub remontu w obiektach budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy, lecz tylko w stosunku do części podstawy opodatkowania przekraczającej udział powierzchni użytkowej kwalifikującej te budynki lub lokale do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Reasumując, jeżeli usługa montażu trwałych zabudów przestrzennych zaklasyfikowana przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 45.42.12-00.00 oraz 45.42.13-00.00 wykonywana będzie w obiekcie zaliczanym do budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 12 ww. ustawy), a Spółka będzie wykonywała tę usługę z użyciem własnych materiałów, to do całej wartości usługi należy zastosować 7% stawkę podatku VAT właściwą ze względu na rodzaj robót.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Zainteresowanego we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W przypadku jakichkolwiek trudności w ustaleniu właściwego grupowania, może się zwrócić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl