Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-466/09-5/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 9 kwietnia 2009 r.) uzupełnionym pismami z dnia 10 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.) oraz z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 10 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.)oraz z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.), w których doprecyzowano opis zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet podjął pierwsze działania związane z informatyzacją Uczelni. Faza przygotowawcza pełnej informatyzacji wymagała od Uczelni zdiagnozowania problemów oraz identyfikacji dostępnych na rynku oprogramowań i rozwiązań teleinformatycznych stosowanych na uczelniach wyższych. Po przeprowadzonych testach Uniwersytet zdecydował się na wdrożenie modułów oprogramowania U.XP. W niepełnym wymiarze funkcjonują już systemy D.XP, K.XP oraz Stypendia. Działania te zostały sfinansowane ze środków własnych. W związku z powyższym należy przyjąć, że niniejszy projekt będzie kontynuacją strategii informatyzacji Uczelni na bazie programu U. XP i stanowić będzie jeden z elementów projektu.

Uczelnia zamierza złożyć do Urzędu Marszałkowskiego projekt pn. "Wirtualny (...)" w ramach Regionalnego Programu (...), Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Przedmiotem projektu będzie budowa oraz wdrażanie systemu informatycznego i teleinformatycznego usprawniającego funkcjonowanie Uniwersytetu poprzez:

1.

rozwój społeczeństwa informacyjnego, tj. upowszechnianie zastosowania rozwiązań ICT na uczelni;

2.

budowa szeroko dostępnej platformy informacyjnej (U.XP, kioski multimedialne) umożliwiającej dostęp przez internet, kierowanej przez studentów, absolwentów, dydaktyków, pracowników administracji, przyszłych studentów i innych grup społecznych zainteresowanych podjęciem współpracy z UX;

3.

wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią (system ERP), co usprawni funkcjonowanie administracji (elektroniczny obieg dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy) i skróci czas obsługi petentów (studentów, kadry dydaktycznej i administracji);

4.

rozwój telefonii internetowej;

5.

rozwój kapitału ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa informacyjnego poprzez szkolenia informatyczne skierowane dla całej kadry UX.

Uczelnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i prowadzi działalność mieszaną, tj. zarówno nie uprawniającą, jak i uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego. Wskaźnik struktury za rok 2008 wyniósł 8%.

Ponadto, Wnioskodawca w piśmie z dnia 10 czerwca 2009 r. wyjaśnił, iż projekt pn. "Wirtualny (...)" zakłada utworzenie w pełni zinformatyzowanego środowiska nauczania i zarządzania dydaktyką, pozwalającego na bardziej efektywne kształcenie oraz minimalizację działań administracyjnych. Realizacja tego projektu spowoduje uproszczenie o około 60-70% dotychczasowych procedur administracyjnych bezpośrednio dotyczących studentów oraz administracji uczelni. Po zakończeniu realizacji projektu studenci oraz absolwenci uzyskają swobodny dostęp do serwisów internetowych uczelni, baz materiałów oraz informacji online, które obecnie dostępne są jedynie w dziekanacie. Wszystko to będzie możliwe dzięki wprowadzeniu "elektronicznej legitymacji". Realizacja projektu wymusi zmiany w funkcjonowaniu uczelni zarówno od strony organizacyjnej, dydaktycznej jak i administracyjnej. Wprowadzenie spójnego oprogramowania do zarządzania procesami zachodzącymi na uczelni, elektronicznego obiegu dokumentów, szerokopasmowego internetu zrewolucjonizuje funkcjonowanie Uniwersytetu.

Aby umożliwić powszechny dostęp studentom do zasobów informacji przechowywanych w zasobach Wirtualnej Uczelni, planuje się w miejscach powszechnie dostępnych na terenie uczelni:

* przygotowanie Access Point'ów, tzn. obszarów pozwalających na swobodny dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego za pośrednictwem technologii Wi-Fi, przy użyciu prywatnego komputera danego studenta,

* ustawienie Kiosków Multimedialnych, czyli urządzeń posiadających cechy komputerów multimedialnych, które dzięki intuicyjnej obsłudze i bezpośredniemu dostępowi do zasobów Wirtualnego Uniwersytetu usprawnią pracę kwestury i dziekanatu przejmując na siebie funkcję informacyjną.

Jednocześnie Zainteresowany podkreślił, iż realizacja projektu pn. "Wirtualny (...)" ma na celu jedynie usprawnienie funkcjonowania uczelni poprzez wykorzystanie dostępnych współcześnie rozwiązań technicznych z zakresu teleinformatyki. W wyniku realizacji projektu Uczelnia nie zakłada osiągnięcia dodatkowych przychodów, oczekuje natomiast, iż w wyniku dokonanych zmian nastąpi spadek kosztów ponoszonych przez Uczelnię na obsługę administracyjną.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji ww. projektu będą służyć pracownikom, studentom i władzom Uczelni w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej - edukacyjnej prowadzonej przez Uniwersytet, oznaczonej według klasyfikacji PKWiU pod symbolem ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", nie będą zaś służyć sprzedaży i czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją tego projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uczelnia będzie miała prawo odliczyć podatek VAT od:

* zakupu oprogramowania, wdrażania i szkolenia nowego systemu,

* zakupu sprzętu,

* budowy infrastruktury pasywnej.

Zdaniem Wnioskodawcy środki, które Uniwersytet planuje uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego na informatyzację uczelni przeznaczone będą na:

1.

zakup oprogramowania U.XP, który uprości system zarządzania dydaktyką, tj. system obsługi wszelkich spraw związanych ze studentami np.: program zajęć i studiów, aktualizację stanu ocen studentów, grafik sal i swobodny dostęp do własnych danych przez studenta,

2.

budowę i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią (system ERP). System ten ma za zadanie wspomóc elektroniczny przepływ informacji (m.in. finansowych) od strony studentów do administracji uczelnianej. Aplikacja jest ściśle zintegrowana z oprogramowaniem U.XP co znacznie usprawni proces uzyskiwania informacji o zrealizowanych płatnościach lub ich braku przez studentów.

Aktualizacja informacji pomiędzy wyżej wymienionymi programami, minimalizuje możliwość pojawienia się błędu i optymalizuje czas otrzymania niezbędnych danych przez studentów.

W związku z powyższym, Uczelnia nie będzie miała prawa odliczenia podatku VAT wskaźnikiem struktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza realizować projekt pn. "Wirtualny (...)" w ramach Regionalnego Programu (...), Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.2 E-usługi publiczne. Efekty uzyskane w wyniku przedmiotowego projektu będą służyć pracownikom, studentom i władzom Uczelni w ramach prowadzonej przez Uniwersytet działalności edukacyjnej (dydaktycznej), oznaczonej według klasyfikacji PKWiU pod symbolem ex 80 "Usługi w zakresie edukacji". Natomiast nie będą służyć sprzedaży i czynnościom opodatkowanym.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika, wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80).

Wobec powyższego wykluczona jest możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu są bowiem - jak wskazał Zainteresowany - związane ze świadczeniem usług w zakresie edukacji zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", zwolnionych w trybie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy, od podatku od towarów i usług.

Z uwagi zatem na fakt, iż efekty uzyskane w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w celu realizacji przedmiotowego projektu, tj.: od zakupu oprogramowania, wdrożenia i szkolenia nowego systemu, od zakupu sprzętu oraz od budowy infrastruktury pasywnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego opodatkowania dotacji został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2009 r. nr ILPP2/443-466/09-4/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl