Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-466/09-4/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 9 kwietnia 2009 r.) uzupełnionym pismami z dnia 10 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.) oraz z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. "Wirtualny (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. "Wirtualny (...) ". Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 10 czerwca 2009 r. (data wpływu 15 czerwca 2009 r.) oraz z dnia 23 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.), w których doprecyzowano opis zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet podjął pierwsze działania związane z informatyzacją Uczelni. Faza przygotowawcza pełnej informatyzacji wymagała od Uczelni zdiagnozowania problemów oraz identyfikacji dostępnych na rynku oprogramowań i rozwiązań teleinformatycznych stosowanych na uczelniach wyższych. Po przeprowadzonych testach Uniwersytet zdecydował się na wdrożenie modułów oprogramowania U.XP. W niepełnym wymiarze funkcjonują już systemy D.XP, K. XP oraz Stypendia. Działania te zostały sfinansowane ze środków własnych. W związku z powyższym należy przyjąć, że niniejszy projekt będzie kontynuacją strategii informatyzacji Uczelni na bazie programu U.XP i stanowić będzie jeden z elementów projektu.

Uczelnia zamierza złożyć do Urzędu Marszałkowskiego projekt pn. "Wirtualny (...)" w ramach Regionalnego Programu (...), Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Przedmiotem projektu będzie budowa oraz wdrażanie systemu informatycznego i teleinformatycznego usprawniającego funkcjonowanie Uniwersytetu poprzez:

1.

rozwój społeczeństwa informacyjnego, tj. upowszechnianie zastosowania rozwiązań ICT na uczelni;

2.

budowa szeroko dostępnej platformy informacyjnej (U.XP, kioski multimedialne) umożliwiającej dostęp przez internet, kierowanej przez studentów, absolwentów, dydaktyków, pracowników administracji, przyszłych studentów i innych grup społecznych zainteresowanych podjęciem współpracy z UX;

3.

wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią (system ERP), co usprawni funkcjonowanie administracji (elektroniczny obieg dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy) i skróci czas obsługi petentów (studentów, kadry dydaktycznej i administracji);

4.

rozwój telefonii internetowej;

5.

rozwój kapitału ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa informacyjnego poprzez szkolenia informatyczne skierowane dla całej kadry UX.

Uczelnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i prowadzi działalność mieszaną, tj. zarówno nieuprawniającą, jak i uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego. Wskaźnik struktury za rok 2008 wyniósł 8%.

Ponadto, Wnioskodawca w piśmie z dnia 10 czerwca 2009 r. wyjaśnił, iż projekt pn. "Wirtualny 9...)" zakłada utworzenie w pełni zinformatyzowanego środowiska nauczania i zarządzania dydaktyką, pozwalającego na bardziej efektywne kształcenie oraz minimalizację działań administracyjnych. Realizacja tego projektu spowoduje uproszczenie o około 60-70% dotychczasowych procedur administracyjnych bezpośrednio dotyczących studentów oraz administracji uczelni. Po zakończeniu realizacji projektu studenci oraz absolwenci uzyskają swobodny dostęp do serwisów internetowych uczelni, baz materiałów oraz informacji online, które obecnie dostępne są jedynie w dziekanacie. Wszystko to będzie możliwe dzięki wprowadzeniu "elektronicznej legitymacji". Realizacja projektu wymusi zmiany w funkcjonowaniu uczelni zarówno od strony organizacyjnej, dydaktycznej jak i administracyjnej. Wprowadzenie spójnego oprogramowania do zarządzania procesami zachodzącymi na uczelni, elektronicznego obiegu dokumentów, szerokopasmowego internetu zrewolucjonizuje funkcjonowanie Uniwersytetu.

Aby umożliwić powszechny dostęp studentom do zasobów informacji przechowywanych w zasobach Wirtualnej Uczelni, planuje się w miejscach powszechnie dostępnych na terenie uczelni:

* przygotowanie Access Point'ów, tzn. obszarów pozwalających na swobodny dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego za pośrednictwem technologii Wi-Fi, przy użyciu prywatnego komputera danego studenta,

* ustawienie Kiosków Multimedialnych, czyli urządzeń posiadających cechy komputerów multimedialnych, które dzięki intuicyjnej obsłudze i bezpośredniemu dostępowi do zasobów Wirtualnego Uniwersytetu usprawnią pracę kwestury i dziekanatu przejmując na siebie funkcję informacyjną.

Jednocześnie Zainteresowany podkreślił, iż realizacja projektu pn. "Wirtualny (...)" ma na celu jedynie usprawnienie funkcjonowania uczelni poprzez wykorzystanie dostępnych współcześnie rozwiązań technicznych z zakresu teleinformatyki. W wyniku realizacji projektu Uczelnia nie zakłada osiągnięcia dodatkowych przychodów, oczekuje natomiast, iż w wyniku dokonanych zmian nastąpi spadek kosztów ponoszonych przez Uczelnię na obsługę administracyjną.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji ww. projektu będą służyć pracownikom, studentom i władzom Uczelni w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej - edukacyjnej prowadzonej przez Uniwersytet, oznaczonej według klasyfikacji PKWiU pod symbolem ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", nie będą zaś służyć sprzedaży i czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją tego projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy środki przekazane Uczelni na realizację projektu należy opodatkować podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje, i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zdaniem Uczelni, kwota na realizację projektu, składanego do Urzędu Marszałkowskiego, będzie stanowiła formę dotacji, która nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę dla otrzymującego dofinansowanie, a tym samym nie będzie stanowiła obrotu podlegającego opodatkowaniu, na mocy art. 29 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usług. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni mają wpływ na cenę (kwotę należną). Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służące pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Uniwersytet zamierza zrealizować projekt pn. "Wirtualny (...)" w ramach Regionalnego Programu (...), Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Przedmiotem projektu będzie budowa oraz wdrożenie systemu informatycznego i teleinformatycznego usprawniającego funkcjonowanie Uniwersytetu. Po zakończeniu realizacji projektu studenci oraz absolwenci uzyskają swobodny dostęp do serwisów internetowych Uczelni, baz materiałów oraz informacji online. Przedmiotowy projekt będzie służył pracownikom, studentom i władzom Uczelni w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej sklasyfikowanej w grupowaniu ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", nie będzie zaś służył sprzedaży i czynnościom opodatkowanym.

Mając na uwadze opis sprawy i analizę powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż dotacja, którą pozyska Wnioskodawca na realizację przedmiotowego projektu nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Uniwersytet usług. Zatem dotacja ta, jako niezwiązana z dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie będzie stanowiła obrotu (podstawy opodatkowania), w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Podsumowując należy stwierdzić, iż dotacja, którą otrzyma Uniwersytet na realizację projektu pn. "Wirtualny (...)" nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego opodatkowania dotacji. Wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2009 r. nr ILPP2/443-466/09-5/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl