Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-455/10-3/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2010 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 24 marca 2010 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 25 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 8 kwietnia 2010 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 13 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 8 kwietnia 2010 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 13 kwietnia 2010 r.) o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba prawna jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi sprzedaż opodatkowaną związaną m.in. ze sprzedażą kabli, osprzętu, leków - prowadzi aptekę. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX Spółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy (...)" w ramach programu Działania 4.3. E-technologie dla przedsiębiorstw. Wnioskodawca chce w przyszłości odliczać podatek VAT w związku z realizacją projektu.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wyjaśnił, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy (...) Spółka zakupi następujące towary:

* serwer,

* zasilacz awaryjny (UPS),

* zestawy komputerowe,

* drukarki,

* akcesoria sieciowe i serwerowe,

* urządzenia do monitoringu,

* agregat prądotwórczy,

* regały specjalistyczne.

Usługi doradcze oraz wartości niematerialne i prawne służące do przygotowania portalu internetowego, tj. stworzenie systemu informatycznego i przygotowania treści strony internetowej oraz programy:

* Windows S (...),

* Windows S (...),

* Windows (...),

* oprogramowanie antywirusowe.

Zakupione towary, usługi i wartości niematerialne i prawne projektu wiązać się będą z czynnościami opodatkowanymi dla Spółki, tj. ze sprzedażą leków i kosmetyków. Projekt realizowany będzie w okresie od września 2010 r. do września 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego bądź jego zwrotu w związku z realizacją projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy (...)", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ zostaną spełnione łącznie dwa warunki:

1.

odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług,

2.

towary i usługi z których nabyciem podatek zostanie naliczony będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, również efekt realizowanego projektu będzie wiązał się z czynnościami opodatkowanymi dla Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX ubiega się o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy (...)" Spółka zakupi następujące towary: serwer, zasilacz awaryjny (UPS), zestawy komputerowe, drukarki, akcesoria sieciowe i serwerowe, urządzenia do monitoringu, agregat prądotwórczy, regały specjalistyczne oraz programy komputerowe. Zakupione zostaną również usługi doradcze oraz wartości niematerialne i prawne służące do przygotowania portalu internetowego, tj. stworzenie systemu informatycznego, przygotowania treści strony internetowej oraz oprogramowanie. Zakupione towary, usługi i wartości niematerialne i prawne projektu wiązać się będą z czynnościami opodatkowanymi dla Spółki, tj. ze sprzedażą leków i kosmetyków.

Tym samym, w przedmiotowej sprawie spełniona zostanie obligatoryjna przesłanka określona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. związek nabywanych materiałów i usług z czynnościami opodatkowanymi.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu indentyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach (...) - art. 87 ust. 2 ustawy.

Artykuł 87 ust. 6 ustawy stanowi, iż na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1.

faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),

2.

dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3.

importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy tego podatku na rachunek bankowy, wynikającego z faktur zakupu towarów w związku z realizacją projektu pn. XX realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa XXX ze względu na fakt, iż poniesione wydatki służyć będą Zainteresowanemu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl