ILPP2/443-444/10-4/EWW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-444/10-4/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2010 r. (data wpływu 12 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu 24 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu 24 maja 2010 r.) o informacje doprecyzowujące stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej Spółka), jest spółką której akcjonariuszami jest 15 podmiotów mających siedziby w Polsce, prowadzących działalność w branży papierniczej. Zgodnie ze statutem, Spółka ma za zadanie wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorców zajmujących się handlem artykułami konsumpcyjnymi (...), poprzez stworzenie akcjonariuszom wspólnej i jednolitej reprezentacji przed producentami i importerami ww. artykułów w zakresie warunków i przedmiotu transakcji.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów usług VAT UE. W 2005 r. zawarła ona umowę członkowską z firmą holenderską - E. - fundacją, założoną zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie. E. nie posiada siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Zgodnie z zawartą umową jej członkowie, w tym Spółka, są zaangażowani w kupno i sprzedaż materiałów biurowych, urządzeń biurowych, materiałów związanych z komputerami i innymi pokrewnymi produktami biurowymi. W myśl postanowień umowy, członkowie mają współpracować, w szczególności aby:

* móc zaoferować szeroki wybór materiałów biurowych oraz dodatkowych usług międzynarodowym firmom, potrzebującym dostarczenia dóbr (towaru) w różnych krajach europejskich, w których członkowie oferują swoje usługi,

* osiągnąć korzystniejsze warunki zakupu dla członków, korzystniejsze niż członkowie mogliby w jakikolwiek inny sposób uzyskać,

* wspólnie wymieniać się doświadczeniami w celu poprawy działalności członków.

E. nie jest stroną w umowach z dostawcami. Od 2008 r. reprezentuje ona swoich członków w negocjacjach z firmą B., w ramach której zrzeszone są bądź z nią współpracują firmy będące m.in. dostawcami materiałów biurowych. Spółka nie prowadzi samodzielnie żadnych negocjacji z B. ani podmiotami z tą firmą współpracującymi bądź w niej zrzeszonymi (dostawcami).

Jednakże w następstwie rozmów, negocjacji prowadzonych przez E. z B. począwszy od 2008 r., zawierane są trójstronne umowy pomiędzy: 1/ DOSTAWCĄ (podmiot zagraniczny zrzeszony w B.), 2/ Spółką oraz 3/KUPUJĄCYM (akcjonariuszem Spółki).

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Spółką a E., Spółka, jak również inni członkowie E., jest zobowiązana uiszczać coroczne opłaty - zwane też w umowie składkami, aby pokryć bieżące koszty ponoszone przez E. Opłaty te zgodnie z postanowieniami umowy, są zróżnicowane dla poszczególnych członków, w zależności od rocznego obrotu członka. Wpłaty dokonywane są na podstawie wystawianych przez E. faktur, jako wynagrodzenie za zarządzanie (Management Fees) ze stawką podatku VAT 0%.

Z treści umowy wynika ponadto, iż koszty pokryte przez coroczne opłaty członkowskie są przeznaczane w szczególności na:

1.

koszty spotkań E., włączając wynajęcie pokoju spotkań, zakwaterowanie w hotelu, posiłki na spotkaniach E.,

2.

koszty prowadzenia wspólnego portalu E.,

3.

koszty utrzymania internetowej platformy bazy wymiany informacji,

4.

koszty zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin Lidera Komitetu Wykonawczego ds. zakupu i ds. marketingu, których zadania opisane są w umowie, a dotyczą w szczególności koordynowania zbiorowych, dokonywanych przez członków zakupów przy możliwie najniższej cenie, działań marketingowych członków poprzez tworzenie promocyjnych materiałów (np.: katalogów, ulotek) oraz ogólnej działalności marketingowej E.,

5.

podstawowy materiał marketingowy,

6.

system łączenia przetargów,

7.

tworzenie i rozwój katalogu E.,

8.

inne bieżące koszty.

Opisane w zapytaniu opłaty - składki roczne, są w istocie wynagrodzeniem za uczestniczenie w E., za rożne czynności, które są wykonywane przez E.

Są to w szczególności składki za:

* świadczone usługi pośrednictwa w negocjacjach,

* czynności informacyjne, tj. przekazywania informacji nt. zakresu działalności Spółki innym firmom zrzeszonym w B.,

* czynności informacyjne, tj. przekazywania informacji nt. zakresu działalności innych podmiotów zrzeszonych w B.,

* prawo do nawiązania kontraktów handlowych z wieloma dostawcami zagranicznymi, co przekłada się na zakupy od tych dostawców towarów zarówno przez akcjonariuszy Spółki jak i przez nią samą,

* możliwość zakupienia towarów na znacznie korzystniejszych warunkach, niż gdyby zakup odbywał się bez udziału E.,

* możliwość korzystania z logo E.,

* korzystanie z towarów z marką E.,

* prawo do korzystania z dorobku E. w zakresie pozyskiwania kontrahentów, negocjowania: globalnych umów na korzystniejszych warunkach niż przy indywidualnych umowach, rabatów, prowizji i innych,

* możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez E.,

* możliwość korzystania ze wspólnego portalu E., bazy wiedzy wynikających z badań rynku, pozyskiwania nowych członków i partnerów (kontrahentów).

Członkostwo daje możliwość nawiązania kontaktów z wieloma nowymi dostawcami zagranicznymi, co przekłada się na zakupy od tych dostawców wielu towarów zarówno przez akcjonariuszy Spółki, jak i przez nią samą.

Uczestnictwo to daje możliwość zakupienia towarów na znacznie korzystniejszych warunkach niż gdyby zakup odbywał się bez udziału E. Dzięki przystąpieniu do E. nawiązano współpracę z około 15 firmami zrzeszonymi w B. na korzystniejszych warunkach, co nie byłoby możliwe, gdyby Spółka nie należała do E. i nie uiszczała opisanych w zapytaniu opłat/składek. Uczestnictwo Spółki w E. oprócz przychodów akcjonariuszy przekłada się bezpośrednio na korzyści Spółki.

Spółka w związku z członkostwem w E. uzyskuje przychody:

1.

w postaci wynagrodzeń za: publikację informacji o towarach danego dostawcy w katalogu Spółki zachowując ustalenia wynikające z negocjacji odnośnie ilości i rodzaju produktów zawartych w katalogu, tworzone gazetki, mini katalogi i inne materiały reklamowe zawierające towary sprzedawane przez dostawców zrzeszonych w B.,

2.

w postaci wynagrodzenia za udostępnienie przez Spółkę dostawcom zrzeszonym w B. możliwości korzystania z wyspecjalizowanych narzędzi wspomagających sprzedaż pod nazwą "platforma zakupowa", która stanowi zintegrowany system przeprowadzania transakcji zakupowych pomiędzy Kupującym Dostawcą i Spółką, a dostęp do niej wymaga posiadania unikalnych loginów kodów nadanych przez administratora systemu,

3.

ze sprzedaży zakupionych przez Spółkę od dostawców zrzeszonych w B., na podstawie umów dwustronnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, tonerów, atramentów.

Wysokość wpłat składek/opłat Spółki na rzecz E.:

2008 r. - XXX zł; dodatkowo zapłacono w Polsce VAT należny: XXX zł,

2009 r. - XXX zł; dodatkowo zapłacono w Polsce VAT należny: XXX zł.

Przychody Spółki z tytułów wymienionych w punktach 1,2,3:

2008 r. - XXX zł, 2009 r. - XXX zł.

Dodatkowo, Spółka otrzymała w 2008 r. i pierwszym półroczu 2009 r. przychody od swoich udziałowców odpowiadające 1% wartości zakupu towarów od firm zrzeszonych w B. Do Spółki wpłynęły od udziałowców z tego tytułu nw. kwoty;

2008 r. - XXX zł, l-VI 2009 r. - XXX zł.

Obroty akcjonariuszy z podmiotami zrzeszonymi w B. za omawiany okres wyniosły około:

2008 r. - XXX zł, 2009 r. - XXX zł.

Powyższe kwoty wskazują na bardzo wymierne korzyści z tytułu współpracy Spółki z E., zarówno po stronie samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazał, iż:

* przedmiotem wniosku jest usługa pośrednictwa w handlu hurtowym PKWiU 51.1,

* usługi będące przedmiotem wniosku są w całości wykorzystywane przez nią do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zapłacone w 2008 r. i 2009 r. składki roczne są wynagrodzeniem za usługi i stanowią import usług, które Spółka miała obowiązek rozliczyć jako import usług w podatku VAT oraz miała prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę rozpoznanego podatku należnego od importu usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zapłacone składki roczne są wynagrodzeniem za usługi i stanowią import usług, które miał on obowiązek rozliczyć jako import usług w podatku VAT oraz miał prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę rozpoznanego podatku należnego od importu usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez import usług, stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju.

Artykuł 17 ust. 3 ustawy stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego od importu usług (...).

Prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku VAT i fundamentalnym prawem podatnika, zapewniającym neutralność tego podatku. Oznacza to, że podatnik płacąc podatek przy nabyciu towarów lub usług wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie może ponosić obciążenia finansowego z tego tytułu. Warunkiem do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie spełnienie następujących warunków:

* nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych,

* dokonanie tych czynności przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży towarów oraz usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT stawkami innymi niż zwolniona. Dokonywane na rzecz E. przez Spółkę wpłaty dokonywane są na podstawie faktury za usługi zarządzania. Fakturę zawiera m.in. następujące pozycje:

* opis: opłata za zarządzanie,

* ilość: wartość sprzedanej usługi netto,

* podatek VAT naliczony od wartości sprzedanej usługi - stawka 0%,

* wartość całkowita faktury.

Opisane w zapytaniu opłaty - składki roczne są w istocie wynagrodzeniem za rożne czynności, które są wykonywane przez E., o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym. Zatem, wypłacane wynagrodzenie jest niewątpliwie wynagrodzeniem za różne świadczenia i usługi. Dodatkowo należy wskazać, że nabyte usługi będą w całości służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Zdaniem Spółki, zapłacone w 2008 r. i 2009 r. roku składki roczne, są wynagrodzeniem za usługi świadczone przez E. i stanowią import usług, które miała ona obowiązek rozliczyć jako import usług w podatku VAT oraz miała prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę rozpoznanego podatku należnego od importu usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy wskazuje, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany zawarł umowę członkowską z E. - firmą holenderską posiadającą siedzibę w Holandii i nie posiadającą siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Wnioskodawca zobowiązany był w 2008 r. i 2009 r. uiszczać coroczne opłaty, stanowiące de facto wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w E. oraz świadczenia przez nią innych czynności, tj. świadczenia usług pośrednictwa w negocjacjach, czynności informacyjnych - przekazywania informacji nt. zakresu działalności Spółki innym firmom zrzeszonym w B., czynności informacyjnych, tj. przekazywania informacji nt. zakresu działalności innych podmiotów zrzeszonych w B., prawa do nawiązania kontraktów handlowych z wieloma dostawcami zagranicznymi co przekłada się na zakupy od tych dostawców towarów zarówno przez akcjonariuszy Spółki, jak i przez nią samą, możliwości zakupienia towarów na znacznie korzystniejszych warunkach, niż gdyby zakup odbywał się bez udziału E., możliwości korzystania z logo E., korzystania z towarów z marką E., prawa do korzystania z dorobku E. w zakresie pozyskiwania kontrahentów, negocjowania: globalnych umów na korzystniejszych warunkach niż przy indywidualnych umowach, rabatów, prowizji i innych, możliwości uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez E., możliwości korzystania ze wspólnego portalu E., bazy wiedzy wynikających z badań rynku, pozyskiwania nowych członków i partnerów (kontrahentów). Uiszczanie wynagrodzenia z tego tytułu dokonywane jest na podstawie faktur wystawianych przez E. ze stawką podatku 0%.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany doprecyzował, iż czynności wykonywane przez E. stanowiły usługi pośrednictwa w handlu hurtowym, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 51.1.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie spełnione były warunki, aby czynności wykonywane przez E. na rzecz Spółki uznać za świadczenie usług za wynagrodzeniem, którym w przedmiotowej sprawie były zapłacone przez nią w 2008 r. i 2009 r. składki roczne.

Tut. Organ zwraca uwagę na fakt, iż w przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Odstępstwa od ogólnej zasady określania miejsca świadczenia usług przewidziane zostały w art. 27 ust. 2-6 i art. 28.

Miejsce świadczenia usług pośrednictwa związanych bezpośrednio z dostawą towarów określa przepis art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy.

W myśl tego przepisu - w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów - z zastrzeżeniem ust. 6.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują usług pośrednictwa, jak również nie precyzują, jak należy rozumieć pojęcie "w imieniu i na rzecz".

Przez usługi pośrednictwa, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć zespół czynności, które mogą być zarówno czynnościami natury faktycznej, jak i prawnej, jeżeli w ich wyniku dojdzie do nawiązania stosunku prawnego (umownego) pomiędzy dostawcą towarów, a ich odbiorcą, w konsekwencji czego nastąpi dostawa towarów. Przepis ten wymaga jednak, aby działania pośrednika miały bezpośredni związek z dokonaną dostawą towarów. Z jego brzmienia wynika, iż wskazany w nim wymóg działania w imieniu i na rzecz osób trzecich odnosi się do świadczenia usług pośrednictwa, w rezultacie których dojdzie ostatecznie do zrealizowania dostawy i które muszą mieć bezpośredni związek z tą dostawą.

Użyty w tym przepisie wymóg "działania w imieniu osób trzecich", należy odnieść do wszelkich czynności faktycznych i prawnych składających się na usługę pośrednictwa.

Zatem, w opisanym stanie faktycznym firma holenderska świadczy na rzecz Spółki usługi pośrednictwa związane bezpośrednio z dostawą towarów, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przytoczony przepis art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy stwierdzić należy, iż miejscem świadczenia (opodatkowania) w przypadku świadczenia usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów jest miejsce dokonania dostawy tych towarów.

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów określone jest w art. 22 ustawy.

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Jak wskazał Wnioskodawca, usługi świadczone przez E. były usługami pośrednictwa w handlu hurtowym, które na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług traktowane są jako usługi pośrednictwa związane bezpośrednio z dostawą towarów. Odnosząc się zatem do powyższego należy stwierdzić, iż miejscem świadczenia usług pośrednictwa związanych bezpośrednio z dostawą towarów, zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, było miejsce dokonania dostawy towarów.

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższych przepisów stwierdzić należy, iż dla prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa wykonywanych przez podatnika holenderskiego, konieczne było najpierw określenie miejsca dostawy towarów, z którymi przedmiotowa usługa była związana.

Z analizy sprawy wynika, że dostawcami towarów były zarówno podmioty mające siedzibę w Polsce, jak i podmioty zagraniczne. W zależności zatem od miejsca rozpoczęcia dostawy towarów, w Polce lub poza jej terytorium, w niniejszej sprawie wystąpić mogło różne miejsce świadczenia usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów, będących przedmiotem wniosku.

Jeżeli bowiem transport towarów rozpoczynał się poza terytorium kraju, miejscem dostawy tych towarów, a jednocześnie miejscem świadczenia usługi pośrednictwa, wykonywanej przez E. było terytorium kraju, w którym towary znajdowały się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Natomiast, jeśli miejscem rozpoczęcia transportu towarów było terytorium Polski, miejscem dostawy tych towarów, a jednocześnie miejscem świadczenia przedmiotowej usługi było terytorium kraju.

W tym miejscu należy wskazać na treść art. 28 ust. 6 ustawy, będącego zastrzeżeniem art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wdało nabywcy ten numer.

Zatem w sytuacji, gdy transport towarów rozpoczynał się z terytorium innego państwa członkowskiego, czyli w myśl art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem świadczenia usług pośrednictwa wykonywanych przez kontrahenta holenderskiego nie było terytorium Polski, a Wnioskodawca podał mu numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku na terytorium kraju, miejscem świadczenia nabywanych usług (miejscem ich opodatkowania) w myśl powołanego art. 28 ust. 6 ustawy, była Polska.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju (...).

W przypadkach wymienionych w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 (art. 17 ust. 4 ustawy).

Podmiotem świadczącym przedmiotowe usługi był kontrahent holenderski, który nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, natomiast usługobiorca (Wnioskodawca) spełnia warunki określone w art. 17 ust. 3 ustawy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w odniesieniu do usług pośrednictwa związanego z dostawą towarów świadczonych przez E. (kontrahenta holenderskiego) na rzecz Spółki, których miejscem świadczenia, w myśl powołanych przepisów było terytorium kraju, Zainteresowany powinien rozpoznać po swojej stronie import usług i zobowiązany był do jego opodatkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Stosownie do art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% (...).

Zatem, w wyniku importu usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów Wnioskodawca zobowiązany był do wystawienia z tego tytułu faktur wewnętrznych oraz opodatkowania nabytych usług stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zainteresowany wskazał, że usługi będące przedmiotem wniosku były w całości wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, w odniesieniu do tej części usług, w stosunku do których Wnioskodawca miał obowiązek rozliczenia importu usług, przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, stosownie do art. 86 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Informuje się także, że z dniem 1 stycznia 2010 r. (z wyjątkami określonymi w art. 8 tej ustawy), weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504), zgodnie z którą uchylone zostały art. 27 i art. 28, a dodano art. 28a do art. 28o regulujące kwestię określenia miejsca świadczenia usług oraz zmianie uległo brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust. 3 oraz uchylono art. 17 ust. 4 ustawy.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie importu usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Natomiast kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych będą przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl