Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-443-819/08-2/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi firmę, której głównym celem jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w ramach akcji "Szklanka mleka" ("Pij mleko"). Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego Zainteresowana korzysta z programu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych". Głównym założeniem tych dopłat jest obniżenie ceny mleka i jego przetworów oferowanych dzieciom i młodzieży. Obecnie dopłaty te są realizowane ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa. Wnioskodawczyni otrzymuje dopłaty ze wszystkich ww. źródeł i traktuje je jako przychód podatkowy w momencie wpływu na rachunek bankowy. Dodatkowo, dopłatę z budżetu państwa (dopłatę krajową) i dopłatę z Funduszu Promocji Mleczarstwa pomniejsza o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Natomiast dopłaty ze środków wspólnotowych Zainteresowana nie opodatkowuje podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dopłatę unijną powinno się potraktować jako dopłatę do ceny mleka i przetworów mlecznych i opodatkować podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dopłatę krajową oraz z Funduszu Promocji Mleczarstwa należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ze względu na ich wpływ na cenę mleka. Natomiast dopłaty ze środków wspólnotowych Zainteresowana nie opodatkowuje podatkiem VAT, ponieważ traktuje ją jako prowizję od ilości rozprowadzonego mleka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Ze wskazanego przepisu wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi - tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Spożycie mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest jednym z instrumentów funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Podstawy prawne funkcjonowania tego mechanizmu zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. (Dz. U. L 311 z 12 grudnia 2000 r., str. 37, z późn. zm.) ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych.

Beneficjentami tej pomocy, w myśl art. 4 ust. 1 powyższego rozporządzenia, są uczniowie, którzy regularnie uczęszczają do jednego z następujących typów instytucji edukacyjnych:

a.

przedszkola/inne przedszkolne instytucje edukacyjne zarządzane lub uznawane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego,

b.

szkoły podstawowe,

c.

szkoły średnie (w zależności od wyboru Państwa Członkowskiego).

Artykuł 6 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż o pomoc ubiegać się mogą:

a.

instytucje edukacyjne,

b.

władze oświatowe odnośnie do produktów rozdzielanych wśród uczniów, w obrębie ich obszaru,

c.

jeśli przewidzi to Państwo Członkowskie, dostawcy produktów,

d.

jeśli przewidzi to Państwo Członkowskie, organizacje działające w imieniu jednej lub więcej szkół lub odpowiednich władz oświatowych i specjalnie ustanowione dla tych celów.

Wnioskodawcy o pomoc muszą być zatwierdzeni do tych celów przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się instytucja edukacyjna, do której dostarczane są produkty (art. 7 rozporządzenia).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w celu zapewnienia zgodności z maksymalną ilością 0,25 litra określoną w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, całkowitą ilość przetworów mlecznych uprawnionych do pomocy w okresie objętym wnioskiem oblicza się w oparciu o liczbę uczniów wpisanych na listę instytucji lub, w przypadkach zastosowania art. 6 ust. 2 lit. c) i d, w oparciu o liczbę uczniów figurujących na liście wnioskodawcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Zainteresowana ze środków wspólnotowych otrzymuje dopłatę, której założeniem jest obniżenie ceny mleka i jego przetworów oferowanych dzieciom i młodzieży.

Biorąc zatem pod uwagę powyższą analizę przepisów oraz informacje przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, iż otrzymana przez Zainteresowaną pomoc wspólnotowa stanowi dopłatę mającą bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) dostarczanych towarów i zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat do przetworów mlecznych. Natomiast w kwestii zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym zostało wydane w dniu 28 listopada 2008 r. odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPB1/415-706/08-2/AMN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl