Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-441/09-5/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2009 r. (data wpływu 3 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu czynności wykonywanych w ramach umowy cash pooling na proporcję sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu czynności wykonywanych w ramach umowy cash pooling i miejsca ich świadczenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza przystąpić do zawartej przez podmioty z grupy umowy cash poolingu polegającej na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową. Celem zawieranej umowy cash poolingu będzie zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi podmiotów z grupy, poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych oraz zminimalizowanie przepływów pieniężnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Usługi cash poolingu świadczone przez Agenta polegać będą na prowadzeniu i zarządzaniu zbiorczym rachunkiem w celu optymalizacji gospodarowania nadwyżkami i potrzebami finansowymi podmiotów z grupy. Zgodnie z informacją wydaną przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 19 grudnia 2007 r., wymienione usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych".

Funkcję Agenta w strukturze pełnić będzie podmiot posiadający siedzibę w Niemczech. Z tytułu pełnienia funkcji Agenta podmiot ten będzie pobierać wynagrodzenie (prowizję).

W ramach usługi cash poolingu (dalej jako: "usługi cash poolingu") świadczonej przez Agenta wykonywane będą następujące czynności:

* bilansowanie sald na rachunkach bankowych uczestników oraz transferowaniu nadwyżki/niedoboru środków pieniężnych grupy na/z rachunku rozliczeniowego Agenta;

* rozliczanie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką a Agentem oraz Spółką a poszczególnymi podmiotami z grupy;

* prowadzenie ewidencji dla każdego podmiotu uczestniczącego w strukturze cash poolingu odzwierciedlającej wszystkie transakcje dokonywane przez Spółkę w ramach usługi. W ewidencji ujęte zostaną wszelkie wierzytelności i zobowiązania pomiędzy Spółką a Agentem, jak również pomiędzy Spółką a innymi podmiotami z grupy;

* kalkulacja i dystrybucja odsetek należnych poszczególnym podmiotom oraz Agentowi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota, którą Spółka jest zobowiązana zapłacić z tytułu nabywania usług cash poolingu jako import usług powinna zostać wyłączona przy kalkulacji przez Spółkę współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jednocześnie w myśl ust. 2 przywołanego artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części powyższych kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na mocy art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, powyższą proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie natomiast do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie zauważyć, że pomimo, iż zobowiązaną do rozliczenia kwoty podatku VAT od nabywanej usług cash poolingu (usługi pośrednictwa finansowego) będzie Spółka, to rolę usługodawcy w strukturze cash poolingu pełnić będzie Agent, który z tytułu wykonywanych czynności pobierać będzie wynagrodzenie prowizyjne.

W konsekwencji, kwota do zapłaty której zobowiązany będzie Wnioskodawca z tytułu importu usług cash poolingu, nie będzie uwzględniana przy ustalaniu proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. W świetle powołanych powyżej przepisów ustawy o VAT import usług nie mieści się bowiem w definicji obrotu. W przedmiotowej kwestii Spółka nie realizuje sprzedaży, a jest jedynie zobowiązana do rozliczania podatku VAT z tytułu importu usług.

Zainteresowany wskazał, iż podobne stanowisko dotyczące wyłączenie importu usług z kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, zajęte zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji z dnia 29 stycznia 2008 r. sygn. akt: IBPP2/443-243/07/ICz uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, wskazując, iż "kwota podlegająca opodatkowaniu z tytułu importu usług nie stanowi więc obrotu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, kwot wykazywanych jako import usług pośrednictwa finansowego nie wlicza się do wartości obrotu służącego do wyliczania proporcji w oparciu o przepisy art. 90 ust. 3 przywoływanej ustawy podatkowej".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast w myśl art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Jak wynika z wniosku, w ramach usług świadczonych przez Agenta (podmiot z siedzibą na terytorium Niemiec) na rzecz Zainteresowanego wykonywać będzie on następujące czynności:

* bilansowanie sald na rachunkach bankowych uczestników oraz transferowaniu nadwyżki/niedoboru środków pieniężnych grupy na/z rachunku rozliczeniowego Agenta;

* rozliczanie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką a Agentem oraz Spółką a poszczególnymi podmiotami z grupy;

* prowadzenie ewidencji dla każdego podmiotu uczestniczącego w strukturze cash poolingu odzwierciedlającej wszystkie transakcje dokonywane przez Spółkę w ramach usługi. W ewidencji ujęte zostaną wszelkie wierzytelności i zobowiązania pomiędzy Spółką, a Agentem, jak również pomiędzy Spółką a innymi podmiotami z grupy;

* kalkulacja i dystrybucja odsetek należnych poszczególnym podmiotom oraz Agentowi.

Z tytułu pełnienia funkcji Agenta podmiot ten pobierać będzie wynagrodzenie (prowizję).

W dniu 24 czerwca 2009 r. wydana została interpretacja indywidualna Nr ILPP2/443 441/09 3/EWW, w której tut. Organ, opierając się na klasyfikacji statystycznej przedmiotowych usług (PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno rentowych"), wskazanej przez Zainteresowanego stwierdził, że "nabycie usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez firmę nieposiadającą zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia".

Organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik. W związku z powyższym tut. Organ odniósł się do klasyfikacji podanych przez Wnioskodawcę we wniosku.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami zwolnionymi od podatku, jak i opodatkowanymi, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy, mające na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Dokonanie takiego podziału powoduje, że podatnik odlicza podatek związany ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast nie odlicza podatku związanego ze sprzedażą zwolnioną, bądź niepodlegającą opodatkowaniu.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w powyższym przepisie, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

W ust. 4 tego artykułu wskazano, iż ww. proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Dla określenia kwot wchodzących w skład proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy, należy posłużyć się definicją obrotu zawartą w art. 29 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwota należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Należy zauważyć, iż definicja obrotu nie obejmuje importu usług, czyli sytuacji, w której podatnikiem z tytułu świadczenia usług (opodatkowanych na terytorium kraju) przez podmiot zagraniczny, jest nabywca.

Reasumując, jak wynika z przywołanych przepisów, kwota podlegająca opodatkowaniu z tytułu importu usług nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, kwot wykazywanych jako import usług pośrednictwa finansowego nie wlicza się do wartości obrotu służącego do wyliczania proporcji w oparciu o przepisy art. 90 ust. 3 ustawy od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy cash pooling i miejsca ich świadczenia, w dniu 24 czerwca 2009 r. wydana została interpretacja indywidualna znak ILPP2/443-441/09-3/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl