Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-438/09-6/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2009 r. (data wpływu 3 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) oraz pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) oraz pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz o informację o uiszczeniu należnej opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest uczelnią niepubliczną. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uczelnia ma dwa Wydziały Zamiejscowe. Wydziały te nie są odrębnymi podmiotami w stosunku do Zainteresowanego (istnieją w ramach jego struktury). Od 2002 r. w strukturze Wnioskodawcy funkcjonuje - jako jej odrębny dział - Wydawnictwo. Publikuje ono książki oznaczone symbolem ISBN oraz czasopisma naukowe oznaczone symbolem ISSN i sprzedaje za pośrednictwem hurtowni, księgarń i Internetu oraz zaopatruje (nieodpłatnie) m.in. własne biblioteki Zainteresowanego, wydział w X i wydział w Y. Część nakładu każdego tytułu (ok. 100 egz. każdego wydanego tytułu) przekazywana jest na potrzeby różnych działów Wnioskodawcy, np. Rektoratów, Dziekanatów, Działu Prawnego, Działów Współpracy z Zagranicą itp. (zależnie od zgłaszanych potrzeb). Kilka do kilkunastu egzemplarzy każdego wydanego tytułu otrzymują bezpłatnie autorzy, graficy, plastycy, tłumacze, redaktorzy - jako tzw. egzemplarze autorskie (na podstawie umowy o wydanie książki). Sporadycznie otrzymują też nieodpłatnie książki studenci, np. studiów podyplomowych oraz uczestnicy konferencji i szkoleń organizowanych przez Zainteresowanego. Niewielką liczbę książek Wnioskodawca przekazuje w celach reklamowych i promocyjnych w trakcie różnych organizowanych przez niego imprez masowych. Wydawnictwo prowadzi działalność w osobnych pomieszczeniach, które Wnioskodawca odpłatnie wynajmuje, korzysta z magazynu wynajmowanego wyłącznie na potrzeby działalności wydawniczej, ma własne linie telefoniczne, z własnego konta e-mail zamawia materiały biurowe. Znaczną część prac wydawniczych, np.: skład i łamanie książek, korekty, ilustracje, tłumaczenia, druk, oprawę itp. Zainteresowany zleca podmiotom zewnętrznym (osobom fizycznym i osobom prawnym, z których większość jest podatnikami VAT). Faktury zakupu towarów i usług na potrzeby Wydawnictwa są wyodrębnione i można z nich jednoznacznie określić VAT naliczony. Faktury sprzedaży książek również są wyodrębnione, z możliwością jednoznacznego ustalenia VAT należnego. Istnieje zatem możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego. Udział sprzedaży wydanych książek i czasopism wraz z wartością pozostałych dostaw towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sprzedaży ogółem nie przekracza 2% (art. 90 ust. 2-8). Podstawowa działalność Wnioskodawcy (edukacja) jest przedmiotowo zwolniona od podatku VAT. Do tej pory nie odzyskiwał on naliczonego podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności wydawniczej.

Wydawnictwo, Wydziały Zamiejscowe, Biblioteki oraz pozostałe komórki organizacyjne Wnioskodawcy nie są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Całościowego rozliczania podatku dokonuje Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności wydawniczej opodatkowanej stawką 0% (książki) lub 7% (czasopisma) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu prowadzonej działalności wydawniczej - odpłatnej dostawy książek i czasopism naukowych oraz czynności zrównanych z odpłatną dostawą (art. 7 ustawy o p.t.u.) - przysługuje mu możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów związanych z działalnością Wydawnictwa, a w konsekwencji zwrot podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 -7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w strukturze Wnioskodawcy funkcjonuje - jako odrębny dział - Wydawnictwo. Nie jest ono odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Całościowego rozliczania podatku od towarów i usług dokonuje Zainteresowany. Wydawnictwo publikuje książki oznaczone symbolem ISBN oraz czasopisma naukowe oznaczone symbolem ISSN i sprzedaje za pośrednictwem hurtowni, księgarń i Internetu. Prowadzi działalność w osobnych pomieszczeniach, które Wnioskodawca odpłatnie wynajmuje, korzysta z magazynu wynajmowanego wyłącznie na potrzeby działalności wydawniczej, ma własne linie telefoniczne, z własnego konta e-mail zamawia materiały biurowe. Znaczną część prac wydawniczych, np.: skład i łamanie książek, korekty, ilustracje, tłumaczenia, druk, oprawę itp. Zainteresowany zleca podmiotom zewnętrznym (osobom fizycznym i osobom prawnym, z których większość jest podatnikami VAT). Faktury zakupu towarów i usług na potrzeby Wydawnictwa są wyodrębnione i można z nich jednoznacznie określić VAT naliczony. Faktury sprzedaży książek również są wyodrębnione, z możliwością jednoznacznego ustalenia VAT należnego. Istnieje zatem możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego. Udział sprzedaży wydanych książek i czasopism wraz z wartością pozostałych dostaw towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sprzedaży ogółem nie przekracza 2% (art. 90 ust. 2-8). Podstawowa działalność Wnioskodawcy (edukacja) jest przedmiotowo zwolniona od podatku VAT. Do tej pory nie odzyskiwał on naliczonego podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności wydawniczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. W świetle cytowanych wyżej przepisów, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o ile nie zachodzą inne ograniczenia tego prawa określone w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem Zainteresowanemu z tytułu prowadzonej działalności wydawniczej opodatkowanej stawką 0% (książki) lub 7% (czasopisma) co do zasady przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W przedmiotowej sprawie zwrócić jednak należy uwagę na uregulowania wynikające z art. 90 ustawy, dotyczące częściowego odliczenia podatku.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 - to, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy - podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl natomiast art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy).

Natomiast, jak stanowi art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Zatem w przypadku braku możliwości wyodrębnienia kwoty podatku naliczonego służącego czynnościom opodatkowanym podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą może proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Przy czym, jeśli proporcja nie przekracza 2% nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z przedstawionego opisu sprawy wynika jednakże, iż faktury zakupu towarów i usług na potrzeby Wydawnictwa są wyodrębnione i można z nich jednoznacznie określić VAT naliczony. Istnieje zatem możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których Zainteresowanemu przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego. Tym samym Wnioskodawca może dokonać faktycznego rozliczenia podatku naliczonego związanego z opodatkowaną działalnością wydawniczą, zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 ustawy.

Odnośnie odpowiedzi na pytanie, dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnej dostawy książek oraz darowizn książek i czasopism, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 3 lipca 2009 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl