ILPP2/443-417/14-4/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-417/14-4/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2014 r. (data wpływu 10 kwietnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. Wniosek uzupełniono w dniu 4 lipca 2014 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym, prowadzącym gospodarstwo rolne. Jednocześnie Wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca oraz nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej jedną działkę gruntową. Nieruchomość ta jest wykorzystywana w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego. Do 2009 r. nieruchomość była przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze. W 2009 r. miała jednak miejsce zmiana planu od tamtego czasu nieruchomość objęta jest terenem aktywności gospodarczej z obiektami produkcji, składami, magazynami i usługami.

Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość będącą jego własnością na rzecz nabywcy będącego przedsiębiorcą. W ramach czynności zmierzających do sprzedaży Wnioskodawca zawarł umowę z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, któremu powierzył poszukiwanie nabywcy.

Ponadto, w celu uczynienia nieruchomości atrakcyjniejszą dla potencjalnego nabywcy, Wnioskodawca prawdopodobnie przeprowadzi jej geodezyjny podział na dwie mniejsze działki gruntowe, które będą przedmiotem osobnych umów sprzedaży. Przeprowadzenie podziału będzie jednak zależało od wyniku ustaleń i negocjacji z przyszłym nabywcą oraz od jego zapotrzebowania na nieruchomości oferowane przez Wnioskodawcę. Nabywca zamierza bowiem zrealizować na nieruchomości Wnioskodawcy jedną lub dwie inwestycje, w zależności od tego, czy uda mu się pozyskać kontrahentów.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

1. Wszedł w posiadanie gruntu będącego przedmiotem zapytania na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

2. Do zmiany przeznaczenia gruntu w 2009 r. Wnioskodawca dokonywał zbioru i sprzedaży płodów rolnych.

3. Inicjatorem zmiany przeznaczenia przedmiotowego gruntu był właściciel przyległej działki.

4. Grunt jest wykorzystywany w ten sam sposób co przed zmianą przeznaczenia, czyli w celach rolniczych.

5. Przedmiotowy grunt nie był, nie jest i nie będzie udostępniany innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.

6. Tak, Wnioskodawca dokonywał dostaw gruntu w dniu 4 marca 2008 r. Aktem notarialnym dokonał przeniesienia własności działek gruntu o numerach: 87/1 (ob. S., gm. K.); 2/2; 3; 460/2:460/3; 461 (ob. P., gm. K.); 1/1; 3/2; 3/3; 40; 41 (ob. J., gm. K.); 112/2 (ob. S., gm. K.) o łącznym obszarze 52,3422 ha.

7. Wnioskodawca posiada inne grunty rolne i nie wyklucza ewentualnej sprzedaży części tych gruntów w przyszłości.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie: Czy poza podziałem gruntu Zainteresowany podjął/podejmie jakiekolwiek inne czynności przygotowawcze zmierzające do zbycia przedmiotowych działek np. uzbrojenie terenu, ogrodzenie, itp. Wnioskodawca napisał: czynnością przygotowawczą, którą Wnioskodawca podjął w celu przygotowania gruntu do zbycia było zawarcie umowy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, któremu powierzył poszukiwanie nabywcy (czynność ta została już wskazana we wniosku z 2 kwietnia 2014 r.). Wnioskodawca nie wyklucza, że podejmie inne czynności przygotowawcze zmierzające do zbycia przedmiotowych działek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy zamierzona przez Wnioskodawcę transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2. Czy - w wypadku przeprowadzenia podziału nieruchomości na dwie działki - transakcje sprzedaży każdej z działek będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zamierzona przez niego czynność (lub czynności) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych mieści się w zakresie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ stanowi ona dostawę towarów, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług (u.vat.). Obowiązek podatkowy przy sprzedaży nieruchomości gruntowej powstanie jednak jedynie wtedy, gdy sprzedawcę, tj. osobę dokonującą tej dostawy, będzie można zakwalifikować jako podatnika tego podatku.

Podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z punktu widzenia przypisania danej osobie statusu podatnika podatku VAT nie jest przy tym istotne, czy prowadzi ona lub prowadziła wcześniej działalność gospodarczą oraz czy dokonała ona przewidzianej przepisami rejestracji jako osoba prowadząca taką działalność.

Według definicji przewidzianej w art. 15 ust. 2 u.vat, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r., C-180/10, wskazano, że jeżeli sprzedawca nieruchomości "w celu dokonania wspomnianej sprzedaży podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2006/112, należy uznać ją za podmiot prowadzący «działalność gospodarczą» w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od wartości dodanej. Okoliczność, iż osoba ta jest «rolnikiem ryczałtowym» w rozumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2006/112, jest w tym zakresie bez znaczenia".

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2011 r., I FSK 1536/10, wskazano natomiast, że "rolnik sprzedający prywatne działki wcześniej wykorzystywane do działalności rolniczej, powstałe w wyniku podziału jednej działki na mniejsze (po przeklasyfikowaniu na budowlane), działa jako podatnik z uwagi na podejmowane zorganizowane działania w celu sprzedaży, uzbrojenie terenu, działania marketingowe. Fakt podjęcia np. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną". Również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 2013 r., I SA/Łd 1007/13, stwierdzono, że "takie elementy, jak: podział gruntu na działki budowlane, uzbrojenie terenu (woda i prąd) wydzielenie drogi wewnętrznej, angażowanie własnych środków wreszcie wielokrotność dokonywania sprzedaży, a także zarobkowy charakter tej działalności (zaspokojenie cudzych potrzeb) pozwalają uznać stronę za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., a więc za podatnika podatku od towarów i usług".

Opodatkowanie danej czynności sprzedaży nieruchomości gruntowej może zatem każdorazowo zależeć od oceny tej czynności w kontekście przypisania sprzedawcy statusu podatnika. Na tle powołanego orzecznictwa można przyjąć, że przypisanie sprzedawcy nieruchomości statusu podatnika VAT zależy zatem przede wszystkim od sposobu, w jaki przygotowuje się on do sprzedaży i następnie jej dokonuje. Jeżeli sprzedawca podejmuje działania w zakresie obrotu nieruchomościami, aktywnie poszukuje nabywców, przeznacza na ten cel własne środki lub stara się uatrakcyjnić sprzedawaną nieruchomość (np. poprzez jej uzbrojenie), wówczas może zostać uznany za podatnika VAT.

W związku z powyższym opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych podatkiem VAT zależy przede wszystkim od czynności, które wykonuje sprzedający w związku z zamierzoną sprzedażą - w wypadku podejmowania działań "marketingowych", ponoszenia inwestycji w celu jak najkorzystniejszej sprzedaży działki itp., osoba taka powinna - w odniesieniu do tej sprzedaży - zostać uznana za podatnika VAT.

W odniesieniu do Wnioskodawcy przesłanki uznania go za podatnika podatku VAT w odniesieniu do zamierzonej czynności sprzedaży nieruchomości będą zatem spełnione bowiem:

* Wnioskodawca angażuje własne środki w przygotowanie sprzedaży poprzez zawarcie umowy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami;

* Wnioskodawca zamierza dokonać czynności wyłącznie w celu zarobkowym;

* Wnioskodawca prowadzi rozległe negocjacje z potencjalnym nabywcą i podejmuje starania mające na celu dostosowanie nieruchomości do potrzeb nabywcy;

* Wnioskodawca prawdopodobnie podejmie działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności sprzedawanej nieruchomości poprzez dokonanie jej podziału geodezyjnego i przeprowadzenie dwóch odrębnych transakcji sprzedaży.

Wnioskodawca powinien być przy tym uznany za podatnika podatku VAT niezależnie od tego, czy nieruchomość zostanie poddana podziałowi czy nie. Podejmowane przez niego działania, niezależnie od tego czy podział okaże się być potrzebny, wskazują, że działa on tak, jak działałby podmiot zawodowo trudniący się obrotem nieruchomościami. Zamierzona przez Wnioskodawcę sprzedaż będzie zatem podlegała opodatkowaniu niezależnie od tego, czy dojdzie do jednej transakcji dotyczącej całej nieruchomości, czy też dojdzie do jej podziału na dwie działki oraz osobnych transakcji w odniesieniu do każdej z nich.

W związku z powyższym, w wypadku ziszczenia się opisanego zdarzenia przyszłego, zamierzone przez Wnioskodawcę czynności będą polegały opodatkowaniu podatkiem od towarów usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z uwagi na powyższe uregulowania, sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki) stanowi dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zauważyć należy, że samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W podobny sposób kwestię tą rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży gruntu podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.U.UE.L 347.1 z późn. zm. - (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym, prowadzącym gospodarstwo rolne. Jednocześnie Wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca oraz nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej jedną działkę gruntową. Nieruchomość ta jest wykorzystywana w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego. Do 2009 r. nieruchomość była przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze. W 2009 r. miała jednak miejsce zmiana planu od tamtego czasu nieruchomość objęta jest terenem aktywności gospodarczej z obiektami produkcji, składami, magazynami i usługami.

Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość będącą jego własnością na rzecz nabywcy będącego przedsiębiorcą. W ramach czynności zmierzających do sprzedaży Wnioskodawca zawarł umowę z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, któremu powierzył poszukiwanie nabywcy.

Ponadto, w celu uczynienia nieruchomości atrakcyjniejszą dla potencjalnego nabywcy, Wnioskodawca prawdopodobnie przeprowadzi jej geodezyjny podział na dwie mniejsze działki gruntowe, które będą przedmiotem osobnych umów sprzedaży. Przeprowadzenie podziału będzie jednak zależało od wyniku ustaleń i negocjacji z przyszłym nabywcą oraz od jego zapotrzebowania na nieruchomości oferowane przez Wnioskodawcę. Nabywca zamierza bowiem zrealizować na nieruchomości Wnioskodawcy jedną lub dwie inwestycje, w zależności od tego, czy uda mu się pozyskać kontrahentów. Zainteresowany wszedł w posiadanie gruntu będącego przedmiotem zapytania na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Do zmiany przeznaczenia gruntu w 2009 r. Wnioskodawca dokonywał zbioru i sprzedaży płodów rolnych. Inicjatorem zmiany przeznaczenia przedmiotowego gruntu był właściciel przyległej działki. Grunt jest wykorzystywany w ten sam sposób co przed zmianą przeznaczenia, czyli w celach rolniczych. Przedmiotowy grunt nie był, nie jest i nie będzie udostępniany innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. Wnioskodawca dokonywał dostaw gruntu w dniu 4 marca 2008 r. Aktem notarialnym dokonał przeniesienia własności działek gruntu o numerach: 87/1 (ob. S., gm. K.); 2/2; 3; 460/2:460/3; 461 (ob. P., gm. K.); 1/1; 3/2; 3/3; 40; 41 (ob. J., gm. K.); 112/2 (ob. S., gm. K.) o łącznym obszarze 52,3422 ha. Czynnością przygotowawczą, którą Wnioskodawca podjął w celu przygotowania gruntu do zbycia było zawarcie umowy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, któremu powierzył poszukiwanie nabywcy (czynność ta została już wskazana we wniosku z 2 kwietnia 2014 r.). Wnioskodawca nie wyklucza, że podejmie inne czynności przygotowawcze zmierzające do zbycia przedmiotowych działek. Z wniosku ponadto wynika, że Wnioskodawca angażuje własne środki w przygotowanie sprzedaży poprzez zawarcie umowy z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami; Zainteresowany zamierza dokonać czynności wyłącznie w celu zarobkowym; Wnioskodawca prowadzi rozległe negocjacje z potencjalnym nabywcą i podejmuje starania mające na celu dostosowanie nieruchomości do potrzeb nabywcy oraz że Zainteresowany prawdopodobnie podejmie działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności sprzedawanej nieruchomości poprzez dokonanie jej podziału geodezyjnego i przeprowadzenie dwóch odrębnych transakcji sprzedaży.

Wnioskodawca posiada inne grunty rolne i nie wyklucza ewentualnej sprzedaży części tych gruntów w przyszłości. Dodatkowo z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działek wyłącznie w celu zarobkowym.

Zdaniem tut. Organu z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika taka aktywność Zainteresowanego, która wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W niniejszej sprawie, w zależności od ustaleń i negocjacji z przyszłym nabywcą oraz w zależności od jego zapotrzebowania Zainteresowany w celu uczynienia nieruchomości atrakcyjniejszą dla potencjalnego nabywcy prawdopodobnie przeprowadzi jej geodezyjny podział na dwie mniejsze działki gruntowe. Wnioskodawca nie wyklucza również, że podejmie inne czynności przygotowawcze zmierzające do zbycia przedmiotowych działek takie jak np. uzbrojenie terenu, ogrodzenie, itp. Zainteresowany wskazał również, że sprzedaży działek zamierza dokonać wyłącznie w celu zarobkowym. W tym kontekście należy także zwrócić uwagę na fakt, że do tej pory Wnioskodawca sprzedał 12 działek o łącznej powierzchni 52,3422 ha i nie wyklucza sprzedaży następnych działek w przyszłości Zdaniem tut. Organu, ww. działania wskazują na aktywność Wnioskodawcy w zakresie obrotu nieruchomościami. Dodatkowo, należy również podkreślić, że Zainteresowany dokonywał z przedmiotowego gruntu zbioru i sprzedaży płodów rolnych, a zatem grunt ten nie wejdzie w skład jego majątku osobistego lecz będzie to grunt wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, w niniejszej sprawie występują przesłanki pozwalające uznać Zainteresowanego za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT należy uznać podmiot dokonujący dostawy za występujący w związku ze sprzedażą jako podatnik podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie takie przesłanki występują.

W przedmiotowej sprawie uznać zatem należy, że Zainteresowany dokonując sprzedaży działki/działek będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta będzie nosiła znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego - stosownie do zapisów orzecznictwa - transakcja zbycia nieruchomości gruntowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując - o ile Zainteresowany faktycznie podejmie inne - poza podziałem gruntu, czynności przygotowawcze zmierzające do jego zbycia - sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowej działki gruntu lub działek gruntu (jeśli w wyniku negocjacji z nabywcą zaistnieje potrzeba podziału) będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca wypełni przesłanki zdefiniowane w art. 15 ust. 1 ustawy i wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl