Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 maja 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-379/09-2/SJ
Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla usług telekomunikacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od dnia 1 września 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych (symbol PKWiU 64.2). Od dnia 31 października 2007 r. posiada zainstalowaną kasę fiskalną. Od tego momentu ewidencja sprzedaży usług telekomunikacyjnych (PKWiU 64.2) dokonywana jest następująco: Zainteresowany wystawia fakturę i jednocześnie fiskalizuje ją w kasie fiskalnej. Dla pozostałych towarów i usług, które sprzedaje, ewidencja sprzedaży jest dokonywana w taki sam sposób.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla usług telekomunikacyjnych (PKWiU 64.2) wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów i czy zaprzestanie ewidencji usług telekomunikacyjnych w kasie fiskalnej jest prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, może on zaprzestać prowadzenia ewidencji usług telekomunikacyjnych (PKWiU 64.2) przy zastosowaniu kasy fiskalnej, ponieważ zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), sprzedaż tych usług jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania. Pozostałe usługi i towary sprzedawane przez Zainteresowanego, będą ewidencjonowane w kasie fiskalnej tak jak do tej pory.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu - art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy.

I tak, w myśl § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod pozycją Nr 13 wymienione zostały "usługi telekomunikacyjne" symbol PKWiU 64.2.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, był wyższy niż 70%.

Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podatników:

1.

którzy przed dniem 1 stycznia 2009 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2.

podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2008 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008 r.

-

§ 3 ust. 6 rozporządzenia.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32).

Powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla konkretnych czynności i zwolnienie dla określonych grup podatników.

Należy ponadto zauważyć, że ustawodawca objął zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej określone czynności, niezależnie od zwolnienia (lub nie) z tego obowiązku podatnika dokonującego tych czynności. Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi telekomunikacyjne, które zaklasyfikował do grupy PKWiU 64.2 - "Usługi telekomunikacyjne". Od października 2007 r. rozpoczął ewidencjonowanie obrotów przy pomocy kasy rejestrującej - ewidencjonowane na niej są zarówno usługi telekomunikacyjne, jak również pozostałe towary i usługi, które są przez niego sprzedawane.

W związku z tym, iż pomimo przepisów zwalniających z używania kasy rejestrującej jakie obowiązują przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych, Zainteresowany rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w październiku 2007 r., to jednak nie utracił on prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

W świetle powyższych uregulowań należy stwierdzić, iż Wnioskodawca świadcząc usługi telekomunikacyjne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zaklasyfikowane przez niego do grupowania PKWiU 64.2 - "Usługi telekomunikacyjne", będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2009 r., zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r.

W związku z powyższym, Zainteresowany może zaprzestać prowadzenia ewidencji usług telekomunikacyjnych w kasie rejestrującej.

Natomiast, w przypadku wykonywania jakichkolwiek czynności, które nie będą objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej, wówczas zobowiązany jest on do ewidencjonowania obrotu z tytułu tych czynności na kasie rejestrującej.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usługi do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem Organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest Podatnik.

W związku z powyższym tut. Organ odniósł się do klasyfikacji podanej przez Zainteresowanego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl