Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-343/13-2/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Radcę Prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2013 r. (data wpływu 22 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy bezpośrednio od Producenta tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od tego Producenta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy bezpośrednio od Producenta tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od tego Producenta.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług (dalej: "VAT"). Przedmiotem działalność Wnioskodawcy jest przede wszystkim sprzedaż trzody chlewnej.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z grupami producentów rolnych (dalej: "Grupa Producentów" lub "Grupy Producentów") - utworzonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) (dalej: "ustawa o GPR") i wpisanym do rejestru grup i związków grup producentów prowadzonych przez właściwych Marszałków Województw, a także producentami rolnymi (dalej: "Producent" lub "Producenci") zorganizowanym w ramach tych Grup Producentów.

Grupy Producentów posiadają status podatników VAT czynnych. Z kolei Producenci mogą posiadać status podatników VAT czynnych lub rolników ryczałtowych (nie prowadzących ksiąg rachunkowych) korzystających ze zwolnienia z VAT.

Przedmiot współpracy Wnioskodawcy z Grupą Producentów oraz Producentami dotyczyć będzie chowu (produkcji) tuczników oraz ich sprzedaży i realizowany będzie w oparciu o umowę trójstronną o współpracy (dalej: "Umowa").

W ramach ww. współpracy zakłada się, że Producenci będą prowadzić - na zasadach określonych w Umowie - produkcję (chów) tuczników do ustalonej tzw. wagi końcowej tuczników. Do produkcji (chowu) tuczników Producenci będą wykorzystywać warchlaki nabyte od podmiotu trzeciego wskazanego przez Wnioskodawcę lub od samego Wnioskodawcy.

Procedura chowu (produkcji) tuczników zakłada uzyskanie tuczników najwyższej jakości, przy jednoczesnym jej prowadzeniu z poszanowaniem środowiska naturalnego. W tym zakresie Producenci będą zobowiązani w szczególności do dezynfekcji budynków, do których przyjęte zostaną warchlaki oraz zachowania w miejscu chowu porządku i właściwych warunków sanitarnych. Ponadto, w toku produkcji (chowu) Producenci będą m.in. obowiązani do zapewnienia dbałość o stan zdrowia tuczników, w tym przez ograniczenie dostępu do tuczników osób trzecich (przyjęte z reguły chowu tuczników mają na celu w szczególności zapobieganie sytuacji przenoszenia chorób, infekcji lub zakażeń). Ponadto Producent - w procesie produkcji (chowu) tuczników - zobowiązany będzie do stosowania wyłącznie określonych pasz, lekarstw, środków dezynfekujących i innych niezbędnych materiałów nabytych przez Producenta od podmiotu wskazanego przez Wnioskodawcę lub od samego Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania Producentowi tzw. procedur tuczu (dotyczących m.in. zasad karmienia i pielęgnacji tuczników, ochrony środowiska).

W celu weryfikacji prawidłowej realizacji Umowy przez Producenta, Umowa będzie zakładać możliwość przeprowadzania kontroli (wizytacji). Ewentualne kontrole mają dotyczyć np. sprawdzenia właściwego przygotowania przez Producenta budynków na przyjęcie warchlaków, przestrzegania przez Producenta procedur tuczu. Zgodnie z Umową, kontrole mają być przeprowadzane przez Wnioskodawcę lub podmiot pisemnie upoważniony przez Wnioskodawcę. Zakłada się, że określone czynności w tym zakresie, po uzyskaniu pisemnej zgody Wnioskodawcy, będzie mogła również wykonywać Grupa Producentów (jej przedstawiciel).

Po osiągnięciu przez tuczniki wagi końcowej, będą one sprzedawane przez Producenta na rzecz Grupy Producentów. Następnie, Grupa Producentów będzie dokonywać ich sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy (sprzedaż tuczników przez Grupę Producentów na rzecz Wnioskodawcy ma następować, co do zasady, w tym samym dniu, w którym Grupa Producentów nabędzie tuczniki od Producenta). Tuczniki będą sprzedawane partiami (grupami).

Zbycie tuczników przez Producenta na rzecz Grupy Producentów uwzględnia regulacje wynikające z przepisów ustawy o GPR, w świetle której akt założycielski grupy producentów powinien zawierać wymóg sprzedaży przez członków grupy (Producentów) całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy (Grupy Producentów) oraz odstępstwa od tej zasady.

Zgodnie z Umową, do momentu odbioru tuczników przez Wnioskodawcę lub podmiot wskazany (upoważniony) przez Wnioskodawcę, będą się one znajdować pod opieką Producentów. Jest to uzasadnione w szczególności ochroną tuczników przed chorobami, infekcjami lub zakażeniami. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest bowiem zdecydowanie wyższe w sytuacji, gdy tuczniki mają styczność z większą ilością osób (ryzyko przenoszenia chorób, infekcji lub zakażeń) oraz gdy są wyprowadzane na zewnątrz budynków, w których ma miejsce ich chów i są wielokrotnie transportowane (ryzyko zachorowań m.in. ze względu na warunki atmosferyczne). Odbiór tuczników przez Wnioskodawcę lub podmiot przez niego wyznaczony bezpośrednio od Producentów jest też podyktowany aspektami ekonomicznymi, tj. ograniczeniem kosztów związanych z transportem. Sprzedaż i odbiór tuczników (grup/partii tuczników) będzie odbywać się w oparciu o harmonogram (plan) opracowywany przez Wnioskodawcę.

Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą, Producentami i Grupami Producentów będą dokonywane w formie pieniężnej (np. przelewem bankowym), ponadto zakłada się możliwość wykorzystania instytucji przekazu oraz potrącenia.

Zakłada się również, że w ramach opisanej współpracy, Grupa Producentów będzie pełniła funkcję zabezpieczyciela (niejako gwaranta) i w tym zakresie dokona poręczenia (poręczy) za zobowiązania producenta wynikające z Umowy (Grupa Producentów zobowiąże się zatem do spłaty Wnioskodawcy wszelkich należności Producenta wobec Wnioskodawcy, na wypadek, gdyby Producent swoich zobowiązań nie wykonał). Zakres poręczenia będzie nieograniczony lub zostanie określony kwotowo. Rozważa się również wprowadzenie analogicznego zabezpieczenia (poręczenia), przy czym udzielanego przez Producenta wobec ewentualnych zobowiązań Grupy Producentów względem Wnioskodawcy.

Nabyte przez Wnioskodawcę tuczniki będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT.

Na tle opisanego zdarzenia przyszłego, po stronie Wnioskodawcy, zrodziły się wątpliwości w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w kontekście mających zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zasad dokumentowania (dla potrzeb VAT) oraz realizacji poszczególnych czynności w ramach tego zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy i w którym momencie powstanie prawo po stronie Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od Producenta.

Zdaniem Wnioskodawcy, powstanie po jego stronie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (prawo do odliczenia podatku naliczonego) wynikającego z faktury wystawionej przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od Producenta.

Zdaniem Wnioskodawcy - w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokona odbioru danej partii (grupy) tuczników od Producenta, a następnie po odbiorze towarów otrzyma fakturę dokumentującą dostawę od Grupy Producentów - prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od Producenta, powstanie w okresie, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę wystawioną przez Grupę Producentów dokumentującą dostawę danej partii (grupy) tuczników (dostawę mającą miejsce, stosownie do art. 7 ust. 8 uVAT, pomiędzy Grupą Producentów a Wnioskodawcą).

Natomiast w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę faktury wystawionej przez Grupę Producentów dotyczącej dostawy danej partii (grupy) tuczników przed faktycznym odbiorem tuczników przez Wnioskodawcę od Producenta, prawo do odliczenia podatku naliczonego po stronie Wnioskodawcy powstanie także w okresie, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę wystawioną przez Grupę Producentów dokumentującą dostawę danej partii (grupy) tuczników (dostawę mającą miejsce, stosownie do art. 7 ust. 8 uVAT, pomiędzy Grupą Producentów a Wnioskodawcą), o ile nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel (rozporządzania towarem) - utożsamiane z faktycznym wydaniem Wnioskodawcy tuczników przez Producenta - nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego podatek naliczony wynikający z faktury (por. art. 86 ust. 12a pkt 2 uVAT).

UZASADNIENIE

W ocenie Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że do przedstawionego zdarzenia przyszłego zastosowanie będzie miał art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2001 r. Nr 177, poz. 1054) (dalej: "VAT"). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Przepis ten dotyczy zatem sytuacji, w której odbywają się co najmniej dwie dostawy pomiędzy co najmniej trzema podmiotami, przy czym towar wydawany jest bezpośrednio przez pierwszego dostawcę ostatniemu nabywcy. W takich przypadkach, mimo że faktyczne przemieszczenie (wydanie) towarów następuje pomiędzy pierwszym dostawcą a ostatnim nabywcą, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Ustawodawca nakazuje bowiem w tego typu przypadkach, aby dla potrzeb VAT przyjąć, że opodatkowane sprzedaży dokonał każdy podmiot biorący udział w danym łańcuchu dostaw. Oznacza to, że każdy z podatników ma obowiązek wystawienia faktury i w każdym przypadku data sprzedaży jest taka sama.

W tym kontekście stwierdzić należy, w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, że dostawa tuczników będzie miała miejsce zarówno pomiędzy Producentem a Grupą Producentów, jak i pomiędzy Grupą Producentów a Wnioskodawcą (i to pomimo tego, że tuczniki będę odbierane przez Wnioskodawcę lub podmiot przez niego wyznaczony bezpośrednio od Producenta). W konsekwencji, każda z tych dostaw udokumentowana zostanie zgodnie z uVAT oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) (dalej: "Rozporządzenie"). W odniesieniu do dostawy pomiędzy Producentem a Grupą Producentów konieczne będzie zatem wystawienie faktury przez Producenta (gdy Producent będzie posiadać status podatnika VAT czynnego) albo faktury VAT-RR przez Grupę Producentów (gdy Producent będzie posiadać status rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT). Z kolei, w odniesieniu do dostawy pomiędzy Grupą Producentów a Wnioskodawcą do wystawienia faktury zobowiązana będzie Grupa Producentów.

Stosownie do art. 86 ust. 1 uVAT, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby transakcji opodatkowanych VAT (sprzedaży opodatkowanej VAT), wówczas podatnik ten jest uprawniony do dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego w szczególności z wystawionych na jego rzecz i otrzymanych faktur.

Oznacza to, że z uwagi na wykorzystanie przez Wnioskodawcę nabytych przez niego tuczników do czynności opodatkowanych VAT, Wnioskodawca będzie mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tuczników. Po stronie Wnioskodawcy powstanie zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od Producenta.

Jednocześnie stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 uVAT, prawo do odliczenia powstaje z reguły w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów. Przy czym, w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, prawo odliczenia powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem (art. 86 ust. 12 uVAT), o ile nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury (por. art. 86 ust. 12a pkt 2 uVAT). Przekładając powyższe na przedstawione zdarzenie przyszłe, w ocenie Wnioskodawcy stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokona odbioru danej partii (grupy) tuczników od Producenta, a następnie po odbiorze towarów otrzyma fakturę dokumentującą dostawę od Grupy Producentów, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie w okresie, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę wystawioną przez Grupę Producentów dokumentującą dostawę danej partii (grupy) tuczników (dostawę mającą miejsce, stosownie do art. 7 ust. 8 uVAT, pomiędzy Grupą Producentów a Wnioskodawcą).

Natomiast w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę faktury wystawionej przez Grupę Producentów dotyczącej dostawy danej partii (grupy) tuczników przed faktycznym odbiorem tuczników przez Wnioskodawcę od Producenta, prawo do odliczenia podatku naliczonego po stronie Wnioskodawcy powstanie także w okresie, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę wystawioną przez Grupę Producentów dokumentującą dostawę danej partii (grupy) tuczników (dostawę mającą miejsce, stosownie do art. 7 ust. 8 uVAT, pomiędzy Grupą Producentów a Wnioskodawcą), o ile nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel (rozporządzania towarem) - utożsamiane z faktycznym wydaniem Wnioskodawcy tuczników przez Producenta - nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury (por. art. 86 ust. 12a pkt 2 uVAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 8 ustawy, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedmiotem jego działalności jest przede wszystkim sprzedaż trzody chlewnej. W ramach swojej działalności Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z grupami producentów rolnych (dalej: "Grupa Producentów" lub "Grupy Producentów") - utworzonymi na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (dalej: "ustawa o GPR") i wpisanym do rejestru grup i związków grup producentów prowadzonych przez właściwych Marszałków Województw, a także producentami rolnymi (dalej: "Producent" lub "Producenci") zorganizowanym w ramach tych Grup Producentów. Grupy Producentów posiadają status podatników VAT czynnych. Z kolei Producenci mogą posiadać status podatników VAT czynnych lub rolników ryczałtowych (nie prowadzących ksiąg rachunkowych korzystających ze zwolnienia z VAT. Przedmiot współpracy Wnioskodawcy z Grupą Producentów oraz Producentami dotyczyć będzie chowu (produkcji) tuczników oraz ich sprzedaży i realizowany będzie w oparciu o umowę trójstronną o współpracy (dalej: "Umowa"). W ramach ww. współpracy zakłada się, że Producenci będą prowadzić - na zasadach określonych w Umowie - produkcję (chów) tuczników do ustalonej tzw. wagi końcowej tuczników. Do produkcji (chowu) tuczników Producenci będą wykorzystywać warchlaki nabyte od podmiotu trzeciego wskazanego przez Wnioskodawcę lub od samego Wnioskodawcy. Procedura chowu (produkcji) tuczników zakłada uzyskanie tuczników najwyższej jakości, przy jednoczesnym jej prowadzeniu z poszanowaniem środowiska naturalnego. Po osiągnięciu przez tuczniki wagi końcowej, będą one sprzedawane przez Producenta na rzecz Grupy Producentów. Następnie, Grupa Producentów będzie dokonywać ich sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy (sprzedaż tuczników przez Grupę Producentów na rzecz Wnioskodawcy ma następować, co do zasady, w tym samym dniu, w którym Grupa Producentów nabędzie tuczniki od Producenta). Tuczniki będą sprzedawane partiami (grupami). Zbycie tuczników przez Producenta na rzecz Grupy Producentów uwzględnia regulacje wynikające z przepisów ustawy o GPR, w świetle której akt założycielski grupy producentów powinien zawierać wymóg sprzedaży przez członków grupy (Producentów) całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy (Grupy Producentów) oraz odstępstwa od tej zasady. Zgodnie z Umową, do momentu odbioru tuczników przez Wnioskodawcę lub podmiot wskazany (upoważniony) przez Wnioskodawcę, będą się one znajdować pod opieką Producentów. Sprzedaż i odbiór tuczników (grup/partii tuczników) będzie odbywać się w oparciu o harmonogram (plan) opracowywany przez Wnioskodawcę. Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą, Producentami i Grupami Producentów będą dokonywane w formie pieniężnej (np. przelewem bankowym), ponadto zakłada się możliwość wykorzystania instytucji przekazu oraz potrącenia. Nabyte przez Wnioskodawcę tuczniki będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynność opodatkowanych VAT.

Na tle opisanego zdarzenia przyszłego powstały u Wnioskodawcy wątpliwości, czy i w którym momencie powstanie prawo po stronie Wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od Producenta.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, która pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,

b.

(uchylony);

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3.

(uchylony);

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

6.

(uchylony).

Stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18 (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy).

Natomiast stosownie do treści art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W oparciu o art. 86 ust. 12 ustawy, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Na podstawie art. 86 ust. 12a ustawy, przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:

1.

faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11;

2.

nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Wyżej cytowane przepisy ustawy wskazują, iż odliczenie podatku, co do zasady związane jest z rozliczeniem za okres, w którym otrzymano fakturę (dokument celny), ale także z faktem nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Jeśli bowiem faktura została otrzymana wcześniej, tj. przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, wówczas prawo do odliczenia podatku zawieszone jest do czasu, gdy dostawa towarów, którą dokumentuje faktura, zostanie wykonana.

Jeśli jednak nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za miesiąc otrzymania faktury, podatnik, zgodnie z art. 86 ust. 12a pkt 2 ustawy, ma prawo ująć podatek naliczony z danej faktury w deklaracji za miesiąc jej otrzymania.

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

W przedmiotowej sprawie możliwe są 2 sytuacje: 1) gdy Wnioskodawca dokona odbioru danej partii (grupy) tuczników od Producenta, a następnie po odbiorze towarów otrzyma fakturę dokumentującą dostawę od Grupy Producentów oraz 2) gdy Wnioskodawca otrzyma fakturę wystawioną przez Grupę Producentów dotyczącą dostawy danej partii (grupy) tuczników przed faktycznym odbiorem tuczników przez Wnioskodawcę od Producenta.

Zatem, zgodnie z art. 86 ust. 10 z uwzględnieniem art. 86 ust. 12 i ust. 12a, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od Producenta, prawo to powstanie w okresie w którym Wnioskodawca otrzyma te faktury pod warunkiem, iż nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel nastąpi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w którym Wnioskodawca dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktur wystawionych przez Grupę Producentów na okoliczność dostawy Wnioskodawcy tuczników uprzednio nabytych przez Grupę Producentów od Producenta, ze względu na fakt, że nabyte tuczniki służyć będą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Prawo to powstanie w okresie w którym Wnioskodawca otrzyma te faktury pod warunkiem, iż nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel nastąpi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w którym Wnioskodawca dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur.

Tut. Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl