Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-291/13-4/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2013 r. (data wpływu 5 kwietnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu 17 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej i działalności pozarolniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej i działalności pozarolniczej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 czerwca 2013 r. (data wpływu 17 czerwca 2013 r.) o wyjaśnienie dotyczące zakresu wniosku oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą rolniczą działalność w zakresie 01.19.Z PKD (pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie). Od dnia 1 marca 2013 r. Zainteresowany podjął decyzję o założeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie: 47.99.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). Wnioskodawca nie zrezygnował jednak z dotychczasowej rolniczej działalności, w której z własnych upraw sprzedaje produkty - jest więc nadal rolnikiem ryczałtowym. Od dnia 1 marca 2013 r. Wnioskodawca zgłosił się także do VAT na druku VAT-R wybierając jednocześnie: zwolnienie z VAT dla rolników ryczałtowych (art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT) i jednocześnie w zakresie prowadzonej działalności zrezygnował ze zwolnienia z VAT, zgodnie z art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT. Zatem od dnia 1 marca 2013 r., w ocenie Wnioskodawcy, jest on płatnikiem VAT w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT ze zwolnieniem dotyczącym działalności rolniczej (nadal jest rolnikiem ryczałtowym w myśl przepisów VAT). Na stoisku Wnioskodawca jednocześnie sprzedaje produkty dotyczące działalności rolniczej (nie ewidencjonuje tej sprzedaży dla potrzeb VAT) i jednocześnie produkty, które są z działalności gospodarczej (handel) - te produkty ewidencjonuje zgodnie ze stawkami VAT, sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych ewidencjonuje na kasie fiskalnej. W deklaracji VAT Zainteresowany nie ujmuje sprzedaży zwolnionej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3, a jedynie sprzedaż opodatkowaną z działalności pozarolniczej.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, iż w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wykonuje:

a.

PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - Wnioskodawca sprzedaje rośliny, korę, nawozy itp., wszystkie produkty kupuje od innych dostawców,

b.

PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,

c.

PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,

d.

PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,

e.

PKD 81.30.Z - Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni (stawka VAT 8%).

W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni PKWiU 81.30.Z - nie są to usługi rolnicze, w ocenie Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, Zainteresowany stosuje stawkę VAT w wysokości 8%.

W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie sprzedaje produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej Zainteresowany sprzedaje w ramach własnej działalności rolniczej zwolnionej z wszelkich podatków i obowiązków ewidencyjnych. Jednocześnie, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Zainteresowany sprzedaje produkty kupione od innych podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, od gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą i innych rolników, ogrodników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza się z podatku VAT, korzystając jednocześnie ze zwolnienia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, jeśli chodzi o działalność rolniczą i jednocześnie rozlicza VAT od sprzedaży zgodnie ze stawkami, jeśli chodzi o pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje prawidłowo korzystając jednocześnie ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT i jednocześnie rozlicza VAT od sprzedaży zgodnie ze stawkami, jeśli chodzi o pozarolniczą działalność gospodarczą. Rejestrując się do VAT i wybierając jednocześnie zwolnienie z VAT dla rolników ryczałtowych (art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT) i jednocześnie w zakresie prowadzonej działalności Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia z VAT, zgodnie z art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT. Po tej rejestracji Zainteresowany nadal posiada status rolnika ryczałtowego w zakresie sprzedaży własnych produktów rolnych i może korzystać ze zwolnienia z VAT w tym zakresie. W zakresie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca rozlicza VAT na zasadach ogólnych według właściwych stawek VAT dla rodzaju sprzedawanych produktów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez działalność rolniczą - w myśl art. 2 pkt 15 ustawy - rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Jednakże ustawodawca daje podatnikom szereg możliwości zastosowania zwolnień podatkowych.

I tak, w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy wskazano, iż zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy).

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W ww. załączniku nr 2 do ustawy, wskazano następujące usługi:

* w pozycji 35 - PKWiU ex 01.6 - usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU 01.62.10.0),

* w pozycji 36 - PKWiU ex 02.40.10 - usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami,

* w pozycji 37 - PKWiU ex 03.00.7 - usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0),

* w pozycji 38 - PKWiU 77.31.10.0 - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

W świetle powyższego Wnioskodawca, który prowadzi wskazaną działalność rolniczą spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 3 ustawy, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

Z kolei, zgodnie z art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być - w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą rolniczą działalność w zakresie 01.19.Z PKD (pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie). Od dnia 1 marca 2013 r. Zainteresowany podjął decyzję o założeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie: 47.99.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). Wnioskodawca nie zrezygnował jednak z dotychczasowej rolniczej działalności, w której z własnych upraw sprzedaje produkty - jest więc nadal rolnikiem ryczałtowym. Od dnia 1 marca 2013 r. Wnioskodawca zgłosił się także do VAT na druku VAT-R wybierając jednocześnie: zwolnienie z VAT dla rolników ryczałtowych (art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy) i jednocześnie w zakresie prowadzonej działalności zrezygnował ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy. Zatem od dnia 1 marca 2013 r. Wnioskodawca jest płatnikiem VAT w zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT ze zwolnieniem dotyczącym działalności rolniczej (nadal jest rolnikiem ryczałtowym w myśl przepisów VAT). Na stoisku Wnioskodawca jednocześnie sprzedaje produkty dotyczące działalności rolniczej (nie ewidencjonuje tej sprzedaży dla potrzeb VAT) i jednocześnie produkty, które są z działalności gospodarczej (handel) - te produkty ewidencjonuje zgodnie ze stawkami VAT, sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych ewidencjonuje na kasie fiskalnej. W deklaracji VAT Zainteresowany nie ujmuje sprzedaży zwolnionej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3, a jedynie sprzedaż opodatkowaną z działalności pozarolniczej. Zainteresowany wskazał, iż w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wykonuje: PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - Wnioskodawca sprzedaje rośliny, korę, nawozy itp., wszystkie produkty kupuje od innych dostawców; PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę; PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów; PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie; PKD 81.30.Z - Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni (stawka VAT 8%). W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni PKWiU 81.30.Z - nie są to usługi rolnicze, w ocenie Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 21 ustawy. W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie sprzedaje produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej Zainteresowany sprzedaje w ramach własnej działalności rolniczej zwolnionej z wszelkich podatków i obowiązków ewidencyjnych. Jednocześnie, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Zainteresowany sprzedaje produkty kupione od innych podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, od gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą i innych rolników, ogrodników.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że do prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej nie wlicza się obrotów ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej i nie ma on obowiązku w składanej miesięcznie deklaracji VAT-7 wykazywać obrotów z tytułu dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Zatem, Wnioskodawca posiada w zakresie działalności rolniczej status rolnika ryczałtowego zwolnionego od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast w zakresie sprzedaży dokonywanej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, zobowiązany jest rozliczać podatek od towarów i usług zgodnie z właściwymi dla tej sprzedaży stawkami podatku.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz własnego stanowiska w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl