ILPP2/443-254/08-3/ISN - Czy oddział podmiotu zagranicznego, który posiada nr NIP nadany w Polsce w zakresie czynności wykonywanych na rzecz swojej jednostki macierzystej podlega pod regulacje ustawy o VAT?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-254/08-3/ISN Czy oddział podmiotu zagranicznego, który posiada nr NIP nadany w Polsce w zakresie czynności wykonywanych na rzecz swojej jednostki macierzystej podlega pod regulacje ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych czynności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonywanych czynności. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o pełny odpis z Rejestru Przedsiębiorców w KRS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest oddziałem przedsiębiorstwa zagranicznego. Wykonuje działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Stąd oddział podmiotu zagranicznego nie jest podmiotem w rozumieniu prawa cywilnego, lecz stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część innego podmiotu - przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest nieposiadającą osobowości prawnej strukturą organizacyjną przedsiębiorcy zagranicznego poza jego głównym miejscem działalności, samodzielną pod względem techniczno-organizacyjnym i wyodrębnioną ekonomicznie. Zainteresowany dysponuje określonym majątkiem, stanowiącym własność spółki w kraju, w którym ma ona siedzibę. Posiada sieć klientów. Brak podmiotowości cywilnoprawnej oddziału przekłada się na brak podmiotowości w stosunkach gospodarczych, a więc niemożność zawierania umów w obrocie gospodarczym we własnym imieniu i na własny rachunek, w związku z czym podmiotem wszystkich praw i obowiązków pozostaje przedsiębiorca zagraniczny. Za zobowiązania oddziału odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym, nawet wtedy, gdy wyodrębni i przekaże środki finansowe na działalność takiego podmiotu. Oddział zgłosił w Polsce obowiązek podatkowy VAT i otrzymał numer identyfikacyjny w tym podatku. Za czynności wykonywane na rzecz swojego zakładu macierzystego oddział nie nalicza podatku VAT, gdyż czynności te nie podlegają pod regulację tej ustawy. Czynności wykonywane na rzecz innych kontrahentów oddział opodatkowuje na zasadach ogólnych ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zasady stosowane przez Wnioskodawcę w zakresie opodatkowania wykonywanych czynności podatkiem od towarów i usług są prawidłowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, oddział podmiotu zagranicznego, który posiada Nr NIP nadany w Polsce w zakresie czynności wykonywanych na rzecz swojej jednostki macierzystej, nie podlega pod regulacje ustawy o VAT. Czynności dla pozostałych kontrahentów powinny być opodatkowane zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Kwestię funkcjonowania oddziału podmiotu zagranicznego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095).

Zgodnie z art. 85 ww. ustawy dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddziałami".

Oddziałem w myśl art. 5 pkt 4 cyt. ustawy jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział może prowadzić działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego (art. 86 ww. ustawy). Powyższe oznacza, że podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terenie Polski w formie oddziału i zarejestrowany dla celów podatku od towarów usług traktowany jest jako jeden podatnik - przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału dla celów podatku od towarów usług jest równoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego.

W świetle obowiązujących przepisów zagraniczna jednostka macierzysta i utworzony przez nią oddział traktowani są zatem jako ten sam podmiot i jeden podatnik dla celów podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z cytowanych przepisów, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby (jednostki organizacyjne) wykonujące działalność gospodarczą, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania tych osób.

Natomiast o tym, czy dana czynność będzie podlegała opodatkowaniu, decydują przepisy regulujące przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), zaś przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług i dostawy towarów bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej czynności. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów określa się na podstawie art. 22 ustawy.

Na mocy art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Mając powyższe na uwadze, jak również przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności art. 5 pkt 3 i 4 oraz art. 85 i następne regulujące wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych podzielić należy pogląd, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jako Oddział na rzecz Centrali nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż czynności wykonywane na terenie Polski przez Oddział w Polsce na rzecz jednostki macierzystej, mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych w ramach jednego podmiotu). Czynności wykonywane pomiędzy Oddziałem osoby prawnej a Centralą, nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby prawnej, nawet w przypadku rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką, a Oddziałem z tytułu wykonania tych czynności.

W związku z powyższym czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w świetle ww. przepisów odrębną kwestię stanowią czynności wykonywane przez Centralę za pośrednictwem Oddziału, na rzecz polskich klientów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

-

będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

-

nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 135-138.

Podsumowując, czynności wykonywane na rzecz jednostki macierzystej Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast czynności wykonywane na rzecz innych (polskich) kontrahentów będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5.

Zatem należy stwierdzić, iż Wnioskodawca stosuje prawidłowe zasady w zakresie opodatkowania swoich czynności podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych została wydana odrębna interpretacja w dniu 17 czerwca 2008 r. Nr ILPB3/423 175/08-3/ŁM.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl