Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-25/09-2/EN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2009 r. (data wpływu 9 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzspólnotowym nabyciu towaru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nabywa towary w Korei lub w Chinach. Towary te drogą morską docierają do portu w H. w Niemczech. Ich odprawa celna z zapłatą cła i innych opłat manipulacyjnych następuje w Niemczech.

Odpraw celnych (ostatecznych odpraw fiskalnych) w porcie w H. w imieniu Zainteresowanego dokonuje firma niemiecka.

Przedstawiciel fiskalny Wnioskodawcy posługuje się następującymi numerami NIP unijnymi:

1.

dla celów dostaw towarów - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, cło,

2.

dla celów usług transportowych, spedycyjnych.

Firma niemiecka (przedstawiciel fiskalny) wystawia dla Wnioskodawcy dwie faktury z różnymi numerami NIP: pierwsza faktura dotyczy wartości należnego cła, druga faktura dotyczy transportu. Faktura na towary handlowe wystawiona jest przez dostawcę z Korei lub Chin, a przedstawiciel fiskalny podbija ją tylko pieczęcią ze swoimi danymi (lub dane przedstawiciela są wpisane na oryginalnej fakturze w części uwagi).

Przedmiotowa firma świadczy także dla Zainteresowanego usługi przewozowe i koordynacji przewozów w zakresie transportu morskiego i lądowego ładunków. Po dokonaniu odprawy celnej towarów w Niemczech, towary te są przewożone (dostarczane) na teren Polski wraz z fakturą wystawianą przez sprzedawcę koreańskiego lub chińskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku VAT przy nabyciu towarów przywiezionych z Korei lub Chin do Polski z odprawą celną dokonaną w Niemczech przez przedstawiciela fiskalnego, czy w dniu wystawienia faktury przez przedstawiciela fiskalnego w Niemczech na transport i cło, czy w dniu faktycznej dostawy towarów do magazynu w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 i art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, czynność przywozu towarów z państwa trzeciego, który został dopuszczony do obrotu na terytorium Niemiec po przekroczeniu granicy Unii Europejskiej (został zaimportowany) i następnie jest przewożony (dostarczany) na terytorium Polski, jest czynnością wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Do wartości WNT doliczone zostają koszty frachtu - pobrane przez dostawcę z Korei lub z Chin, a także wartość cła pobranego przez przedstawiciela fiskalnego w Niemczech.

Według Wnioskodawcy, przywóz towarów z krajów azjatyckich do H. stanowi import towarów na terenie Niemiec. Następnie przemieszczenie tych towarów przez podatnika na terytorium RP stanowi w Niemczech wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, natomiast w Polsce - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zainteresowany uważa, iż obowiązek podatkowy powstanie 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym towary dotarły do jego magazynu w Polsce (magazynier kwituje otrzymanie towarów i wpisuje datę dostawy na dokumencie CMR).

Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajdzie art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9, bowiem towary sprzedawane są przez podmiot z Korei lub z Chin nie będący podatnikiem podatku UE, a przedstawiciel fiskalny w Niemczech nie wystawił osobnej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - przybił jedynie swoją pieczątkę i podał swoje dane na oryginalnej fakturze od dostawcy z Korei.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez import towarów, w myśl art. 2 pkt 7 ustawy, rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Należy jednak zaznaczyć, że tylko wtedy, gdy określona procedura celna zostanie zakończona na terytorium Polski, będziemy mieli do czynienia z importem towarów (art. 36 ust. 1 ustawy). Jeśli natomiast procedura celna zostanie zakończona na terytorium innego państwa członkowskiego, import będzie dokonany w tym państwie. W przypadku, gdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Wspólnoty, nie dochodzi do importu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Artykuł 9 ust. 2 ustawy stanowi, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

nbspnbsp a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

nbspnbsp b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a)

nbspnbsp - z zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a).

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Z przedłożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa nabył w kraju trzecim (Korei lub Chinach) towary, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Niemiec.

Podkreślić należy, że Zainteresowany w wskutek zaimportowania towaru do innego państwa członkowskiego stał się podatnikiem podatku od wartości dodanej z tytułu importu tego towaru, a tym samym na mocy art. 11 ust. 1 ustawy przemieszczenie do kraju towaru uprzednio zaimportowanego i dopuszczonego do obrotu na obszarze Wspólnoty (w Niemczech) jest dla niego wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co rodzi skutki w zakresie obowiązku rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Stosownie do art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie (...).

Artykuł 20 ust. 5 ustawy stanowi, iż w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

Natomiast w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5 podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - art. 20 ust. 6 ustawy.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy, stwierdzić należy, iż transakcja będąca przedmiotem wniosku spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, a Zainteresowany winien udokumentować jej rozliczenie na podstawie faktury wewnętrznej w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstanie, zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy, 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miał miejsce przywóz towaru do Polski. Zastosowanie zasady ogólnej wskazane jest z uwagi na fakt, iż takiemu przemieszczeniu nie towarzyszy faktura handlowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzspólnotowym nabyciu towaru. Natomiast w kwestii dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie importu usług transportowych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/443-25/09-3/EN z dnia 18 marca 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl