ILPP2/443-246/10-2/EWW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-246/10-2/EWW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2010 r. (data wpływu 18 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sali (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sali (...)".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem podlegającym prawu publicznemu. Jednak Gmina zawiera umowy cywilnoprawne i dlatego jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z obowiązkiem składania deklaracji VAT-7 od dnia 13 czerwca 2006 r.

Zainteresowany ubiega się o dofinansowanie projektu pn. "Budowa sali (...)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa y na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. We wniosku o dofinansowanie naliczony w ramach inwestycji podatek VAT traktowany jest jako koszt kwalifikowany, gdyż Gmina nie ma możliwości jego odzyskania.

Nowa sala sportowa jest inwestycją komplementarną, zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc, przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, tym samym znacznie podniesie się aktywność inwestycyjna regionu. Docelową grupą społeczną projektu są turyści i osoby przyjezdne spoza regionu oraz lokalni mieszkańcy, korzystający z nowo powstałej infrastruktury turystyczno rekreacyjnej.

Przedmiotem docelowej inwestycji jest budowa kompleksu Centrum Kulturalno-Sportowego położonego w X, w którego skład wejdą:

* budowany budynek sali sportowej,

* budynek basenu,

* budynek domu kultury,

* zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012.

Inwestycja została podzielona na etapy. w i etapie przedsięwzięcia powstanie budynek sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

W ramach planowanego projektu zakłada się wybudowanie sali sportowej, pełne jej wyposażenie, doprowadzenie sieci zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojazdów, dróg ewakuacyjnych, parkingów i nasadzeń.

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji stalowej - części sali sportowej i w technologii tradycyjnej - część zaplecza oraz łącznik.

W związku z zastosowaniem nowoczesnej technologii kolektorów słonecznych, projekt będzie miał charakter nowatorski i innowacyjny. Budynek dobrze będzie wpisywał się swoją formą w otoczenie i istniejącą sąsiednią zabudowę. Budynek projektuje się jako parterowy niepodpiwniczony. Będzie on posiadał wyodrębnione dwie części - salę sportową przykrytą łukowym dachem w konstrukcji stalowej oraz część z zapleczem przykrytą dachem płaskim. Projektowany budynek sali sportowej został zlokalizowany w pobliżu istniejącej szkolnej sali gimnastycznej i w celu połączenia komunikacyjnego tych obiektów zaprojektowano parterowy łącznik.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, po zrealizowaniu projektu obiekt będzie nieodpłatnie udostępniany przez okres 5 lat. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia w corocznym budżecie środków na utrzymanie obiektu.

Zakłada się, że po zakończeniu inwestycji za zarządzanie obiektem powstałym w jej wyniku, odpowiedzialna będzie nowa jednostka budżetowa utworzona przez Gminę, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową inwestycję. Obiekt zostanie przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, skoro efekty zrealizowanego projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez nią.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją powyższej inwestycji, ponieważ efekty zrealizowanego projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez niego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty, czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Gmina x ubiega się o dofinansowanie projektu pn. "Budowa sali (...)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa y na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Nowa sala sportowa jest inwestycją komplementarną, zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc, przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, tym samym znacznie podniesie się aktywność inwestycyjna regionu. Zakłada się, że po zakończeniu inwestycji za zarządzanie obiektem powstałym w jej wyniku, odpowiedzialna będzie nowa jednostka budżetowa utworzona przez Gminę, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową inwestycję. Obiekt zostanie przekazany nieodpłatnie w użytkowanie.

Nadmienić należy, że według art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 i ust. 3 oraz - w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Z powyższego wynika, iż aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

* brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,

* istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie do użytkowania majątku wytworzonego w ramach realizacji przedmiotowego projektu, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne przekazanie inwestycji jednostce budżetowej odbędzie się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych, zwolnionych od podatku VAT na podstawie § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

W opisie sprawy Gmina wskazała, iż efekty zrealizowanego projektu pn. "Budowa sali (...)" nie będą wiązać się z czynnościami opodatkowanymi Gminy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż nie będzie spełniony podstawowy warunek zawarty w art. 86 ust. 1 ustawy, zatem Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Budowa Sali (...)".

Dodatkowo tut. Organ informuje, że jeżeli w trakcie użytkowania wytworzonej inwestycji nastąpi zmiana przeznaczenia tego mienia tak, że będzie ono służyło czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub działalności mieszanej (opodatkowanej, nieopodatkowanej i zwolnionej), Zainteresowany będzie zobowiązany do odpowiedniego zastosowania przepisów art. 91 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl