Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-24/09-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2009 r. (data wpływu 9 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu przeglądu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu przeglądu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od 1993 r. Prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego. Sprzedaży dokonuje w piętnastu salonach obuwniczych na terenie pięciu województw. Od 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 212 pod poz. 1338. Rozporządzenie to zmieniło cykl obowiązkowego przeglądu technicznego kas z 12 miesięcy do 24 miesięcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1.

Czy według nowego rozporządzenia Ministra Finansów przeglądy drukarek fiskalnych, których termin minął po 1 grudnia 2008 r. będą wykonywane po 12 miesiącach czy po 24 miesiącach.

2.

Na przykład, drukarka fiskalna miała ostatni przegląd techniczny 15 grudnia 2007 r. to następny przegląd powinna mieć 14 grudnia 2008 r. czy 14 grudnia 2009 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, drukarki fiskalne, których data przeglądu upływa z dniem następującym po 1 grudnia 2008 r. obowiązuje nowy cykl przeglądu technicznego, tzn. po 24 miesiącach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 6 ustawy, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1.

Natomiast, na mocy art. 111 ust. 6c ustawy, producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, są obowiązani do zorganizowania serwisu kas dokonującego między innymi przeglądów technicznych kas.

W myśl art. 111 ust. 9 pkt 3 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia warunki stosowania kas przez podatników oraz na podstawie ust. 9 pkt 6 tego artykułu, terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w ust. 6 - uwzględniając potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.

Do dnia 30 listopada 2008 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.), które określało m.in. obowiązki podatników, związane z prowadzeniem ewidencji przy użyciu kas rejestrujących.

Stosownie do § 5 ust. 1 pkt 6 powołanego rozporządzenia, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do wykonywania co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis.

Jednakże, z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338).

W myśl § 7 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani zgłaszać do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas w terminach wynikających z § 16 ust. 1.

Zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, obowiązkowego przeglądu technicznego kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6c ustawy, dokonuje się, co 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, który ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych za pomocą kas rejestrujących.

Odnosząc zatem opisane we wniosku zdarzenie przyszłe do powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w sytuacji kiedy przegląd techniczny kasy rejestrującej wypada po 1 grudnia 2008 r. dokonuje się go co 24 miesiące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl