ILPP2/443-233/10-2/EN - Zwrot VAT w przyspieszonym terminie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-233/10-2/EN Zwrot VAT w przyspieszonym terminie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2010 r. (data wpływu 16 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca sprzedaje swoje towary głównie do krajów UE oraz na export. w związku z powyższym otrzymuje zwroty podatku VAT. Do niedawna Zainteresowany składał deklaracje VAT-7 wraz z wnioskiem o przyśpieszony 25-dniowy termin zwrotu podatku VAT. Urząd Skarbowy regularnie sprawdzał, czy wszystkie faktury VAT ujęte w rejestrze VAT i deklaracji VAT-7 zostały zapłacone. w pewnym momencie Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał opinię, iż będzie się godził na 25-dniowy termin zwrotu podatku VAT jeżeli będą zapłacone nie tylko faktury krajowe, celno-importowe ale także wewnątrzwspólnotowe nabycia materiałów do produkcji, jakie używa Zainteresowany. Problem polega na tym, iż dostawcy z krajów UE dają Wnioskodawcy 2-3 miesięczny termin płatności za towar. Ponadto do tych faktur nie jest doliczany podatek VAT. Zainteresowany płaci wartość netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawca powinien zapłacić dostawcy z UE fakturę w momencie kiedy ubiega się o wcześniejszy termin (25 dni) zwrotu podatku VAT.

2.

Czy Zainteresowany mając zapłacone wszystkie faktury zakupu krajowe, importowe, ale nie zapłacone faktury dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru może ubiegać się o przyspieszony (25-dniowy) termin zwrotu VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on warunki do ubiegania się o przyśpieszony termin (25 dni) zwrotu podatku VAT, ponieważ wszystkie faktury, do których doliczony jest podatek VAT są przez niego zapłacone do dnia składania deklaracji VAT-7. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów polegają na rozliczeniu VAT poprzez deklarację VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-

z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

5.

kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.

Art. 87 ust. 1 ustawy stwierdza, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

W świetle przepisu art. 87 ust. 6 ustawy, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1.

faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),

2.

dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3.

importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na umotywowany wniosek podatnika i przy spełnieniu przez niego określonych warunków, podstawowy termin zwrotu może być skrócony z 60 dniowego do 25-dniowego.

Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki:

*

zapłaci wszystkie należności wynikające z faktur (dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji) dokumentujących zakupy rozliczone w deklaracji podatkowej VAT-7,

*

zapłata za te należności zostanie w całości dokonana bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1.

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2.

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.

Na mocy art. 22 ust. 2 ww. ustawy, przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

W myśl art. 22 ust. 3 cyt. ustawy, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie zagranicznym stosuje odpowiednio przepisy art. 63g i art. 111 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca sprzedaje swoje towary głównie do krajów UE oraz na export. w związku z powyższym otrzymuje zwroty podatku VAT. Do niedawna składał deklaracje VAT-7 wraz z wnioskiem o przyśpieszony 25-dniowy termin do zwrotu. Urząd Skarbowy regularnie sprawdzał, czy wszystkie faktury VAT ujęte w rejestrze VAT i deklaracji VAT-7 zostały zapłacone. w pewnym momencie Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał opinię, iż będzie się godził na 25-dniowy termin zwrotu podatku VAT jeżeli będą zapłacone nie tylko faktury krajowe, celno-importowe, ale także wewnątrzwspólnotowe nabycia materiałów do produkcji, jakie używa Zainteresowany. Problem polega na tym, iż dostawcy z krajów UE dają Wnioskodawcy 2-3 miesięczny termin płatności za towar. Ponadto do tych faktur nie jest doliczany podatek VAT. Zainteresowany płaci wartość netto.

Biorąc pod uwagę brzmienie powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w celu uzyskania szybszego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, która wynika z deklaracji podatkowej VAT-7, wykazanej do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w terminie 25 dni, konieczne jest zapłacenie w całości należności wynikających z faktur podatnikowi będącemu ich wystawcą, przy uwzględnieniu przepisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunek ten dotyczy wyłącznie kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w obrocie krajowym i dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy. w przypadku natomiast importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca dla zachowania uprawnienia do przyśpieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z deklaracji podatkowej, wystarczy jedynie wykazanie kwoty podatku należnego od tych transakcji we właściwej deklaracji.

Zatem, w przedmiotowej sprawie, skoro Wnioskodawca ma zapłacone wszystkie faktury zakupu krajowe oraz importowe, ale nie ma zapłaconych faktur dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, może ubiegać się o przyśpieszony zwrot podatku VAT w terminie 25 dni i nie ma obowiązku dokonywać zapłaty za te faktury dostawcy z UE, w momencie kiedy ubiega się o przyśpieszony zwrot podatku VAT.

Jednocześnie tut. Organ zaznacza, iż nie jest uprawniony do oceny w zakresie prawidłowości postępowania organów podatkowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl