ILPP2/443-222/07-2/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-222/07-2/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 12 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta X. Zakres prowadzonej działalności obejmuje między innymi działalność poligraficzną, wydawniczą, działalność związaną z informatyką.

W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Zainteresowany zawiera umowę o dofinansowanie dotacją ze środków unijnych projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.5 - "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich").

Projekt, o którym mowa powyżej, ma na celu zorganizowanie przedsięwzięcia promującego rozwój edukacji na terenie Gminy poprzez wsparcie działalności Koła Powstańców Wielkopolskich, działającego przy Szkole Podstawowej w M. Partnerem merytorycznym projektu jest Gmina R., która na bieżąco realizuje przedsięwzięcia wynikające z jej działalności statutowej, dużą rolę przywiązując do pielęgnowania tradycji oraz wspierania inicjatyw integrujących lokalną społeczność.

Otrzymana kwota dotacji przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją opisanego wyżej projektu, obejmujących zakup niezbędnych towarów i usług. Projekt ma charakter przedsięwzięcia non profit. Jego realizacja nie prowadzi do powstania bądź zwiększenia sprzedaży opodatkowanej zarówno z tytułu dokonania świadczeń na rzecz beneficjentów projektu, jak również w ramach całej prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT, naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z realizacją projektu, mającego na celu zorganizowanie przedsięwzięcia promującego rozwój edukacji na terenie Gminy, poprzez wsparcie działalności Koła Powstańców Wielkopolskich, działającego przy Szkole Podstawowej w M., sfinansowanego dotacją ze środków unijnych, jako działanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.5 - "Oddolne...").

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym nie przysługuje mu uprawnienie do odliczenia podatku VAT, naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z realizacją projektu. Tym samym kwoty tego podatku stanowią koszt kwalifikowany związany z realizacją projektu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, projekt realizowany z dotacji jest działaniem non profit, nie prowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy zysku oraz do wystąpienia jakiejkolwiek sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Brak jest bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami poniesionymi na realizację projektu, a działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Co istotne, w opisanym przypadku nie występuje także jakikolwiek związek pośredni pomiędzy zakupionymi towarami i usługami (na potrzeby projektu), a szerzej pojętą działalnością opodatkowaną, prowadzoną przez Zainteresowanego w ramach całego przedsiębiorstwa (tj. działalnością nie związaną z projektem). Taki związek - uzasadniający ewentualne prawo do odliczenia podatku naliczonego od powyższych wydatków - mógłby wystąpić w przypadku, gdy korzyści wynikające z realizacji projektu znalazłyby odzwierciedlenie w poprawie rentowności całego przedsiębiorstwa, wpływając na sprzedaż opodatkowaną. W opisanym przypadku związek taki nie występuje z uwagi na sam charakter projektu realizowanego de facto na cele społeczne. Ani jego realizacja, ani powstałe w jej wyniku efekty nie znajdują zastosowania komercyjnego, jak również nie będą przydatne dla prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Podsumowując, w opisanym przypadku nie występuje przesłanka, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie ww. towarów i usług. W tej sytuacji nie odgrywa istotnego znaczenia regulacja zawarta w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który daje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków na nabycie towarów i usług nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) - w sytuacji, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Podstawową bowiem przesłanką do odliczenia podatku naliczonego (niezależnie od regulacji zawartych w art. 88 ust. 1 ww. ustawy) jest wystąpienie związku pomiędzy zakupionymi towarami i usługami, a czynnościami opodatkowanymi. Tymczasem przesłanka ta w opisanym przypadku nie występuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl