Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-213/14-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 24 lutego 2014 r. (data wpływu 27 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych przez Bank - w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych przez Bank - w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. Wniosek uzupełniono 21 maja 2014 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów bankowych klientom detalicznym, klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, klientom korporacyjnym oraz jednostkom sektora publicznego.

W procesie zawierania z klientami umów dotyczących transakcji finansowych angażujących kapitał Banku bardzo ważną rolę odgrywa ocena pozycji finansowej klienta oraz zarządzanie ryzykiem po stronie Banku. W szczególności, transakcje (usługi finansowe) angażujące kapitał Banku (np. udzielenie kredytu konsumpcyjnego, przyznanie karty kredytowej) wiążą się nierozerwalnie z ryzykiem w postaci potencjalnych prób wyłudzenia kredytu.

Bank, zarówno przed podjęciem decyzji o świadczeniu usługi finansowej, jak i w trakcie świadczenia tej usługi, podejmuje szereg czynności, mających na celu zminimalizowanie ryzyka dotyczącego potencjalnych prób wyłudzeń. W tym celu Bank korzysta z szeregu narzędzi służących analizie wniosków kredytowych, w tym narzędzi tworzonych i udostępnianych przez podmioty zewnętrzne. W szczególności, podmiotem takim jest spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii ("Usługodawca"), posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania instytucji finansowych w zarządzaniu ryzykiem oraz zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom, a także wyspecjalizowane kadry dysponujące odpowiednią wiedzą z obszaru modelowania procesów finansowych na potrzeby świadczenia usług finansowych.

Bank korzysta z doświadczenia, wiedzy oraz innych zasobów zgromadzonych przez Usługodawcę, nabywając:

* wsparcie merytoryczne w zakresie identyfikacji i komunikacji potencjalnych prób wyłudzenia kredytu w formie opracowania odpowiedniego, dostosowanego do potrzeb Banku narzędzia służącego do identyfikacji i analizy informacji o potencjalnych oszustwach i próbach wyłudzeń,

* licencję na stworzone oprogramowanie,

* konsultacje oraz szkolenia w zakresie obsługi wdrażanego narzędzia w procesie świadczenia usług finansowych.

Świadczona przez Usługodawcę usługa wsparcia w odniesieniu do usług pośrednictwa finansowego Banku ("Usługa") składa się z następujących, ściśle powiązanych elementów:

* Usługodawca udostępnia Bankowi narzędzie elektroniczne, do którego pracownicy Banku, uczestniczący w procesie przyznawania kredytów, wprowadzają dane z wniosku kredytowego złożonego przez klienta;

* następnie, dane te podlegają analizie pod kątem możliwości występowania w danym wniosku cech, które mogą wskazywać na istnienie potencjalnego ryzyka próby wyłudzenia kredytu. W tym celu, wykorzystywane są odpowiednie reguły logiczne jak też zgromadzone dane historyczne o klientach i ich historii kredytowej oraz modele oceny ryzyka, w tym modele statystyczne;

* w wyniku podjętej analizy, generowany jest, w formie elektronicznej, raport o występowaniu potencjalnego ryzyka próby wyłudzenia kredytu przez danego klienta. Raport ten umożliwia określenie ryzyka wystąpienia oszustwa i jest jednym z kluczowych elementów podejmowania przez pracowników Banku decyzji o udzieleniu kredytu.

Wdrożenie opracowanego przez Usługodawcę narzędzia pozwoliło Bankowi przede wszystkim na ograniczenie strat z tytułu wyłudzeń kredytów oraz znaczne zautomatyzowanie, a przez to poprawienie efektywności, procesu analizy aplikacji kredytowych pod kątem ewentualnych oszustw i wyłudzeń.

Konkludując, narzędzie dostarczane przez Usługodawcę zapewnia Bankowi wsparcie w procesie świadczenia usług finansowych, w części dotyczącej procesu zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom. Dla Banku współpraca z Usługodawcą jest niezbędna w celu oferowania i efektywnego świadczenia usług finansowych przy jednoczesnym alokowaniu kapitału w transakcje o akceptowalnym (z perspektywy Banku) poziomie ryzyka.

Z tytułu świadczenia opisanej powyżej Usługi Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że Bank jest podatnikiem, który posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT. W sytuacji opisanej we wniosku, Bank występuje jako usługobiorca usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę, który posiada siedzibę działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, tj. przez podatnika nieposiadającego siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Usługodawca nie jest również zarejestrowany w Polsce dla celów VAT. W konsekwencji, w związku z nabywaniem powyższych usług, Bank uzyskuje status podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanych transakcji. Wobec powyższego, Bank rozpoznaje import usług i rozlicza podatek VAT z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Nabywane przez Bank usługi wsparcia w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego, które zostały szczegółowo opisane w stanie faktycznym wniosku, stanowią zdaniem Banku pomocnicze usługi związane z pośrednictwem finansowym.

W opinii Banku, usługi te objęte są grupowaniem 67.13.10-00.90 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione". Prawidłowość powyższej klasyfikacji usług będących przedmiotem wniosku została potwierdzona przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w wydanej na wniosek Banku opinii klasyfikacyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiona powyżej Usługa, nabywana przez Bank, objęta jest zakresem zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, na gruncie regulacji ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa nabywana przez Bank podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

UZASADNIENIE stanowiska wnioskodawcy

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej zasadniczo były identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zwalniało się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Wśród usług wymienionych w przywołanym załączniku, pod pozycją 3, wskazano usługi pośrednictwa finansowego zawarte w sekcji J, działach 65-67 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, aby odpowiedzieć na pytanie, czy świadczona Usługa podlega zwolnieniu z VAT należy ustalić, czy znajdowała się ona w katalogu usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, a konkretnie:

a.

czy stanowiła ona jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J w działach 65-67 PKWiU; oraz

b.

czy nie stanowiła ona jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa, na gruncie PKWiU, stanowiła jedną z kategorii usług wskazanych w sekcji J, a konkretnie w dziale 67 PKWiU z 1997 r. w grupowaniu 67.13.10-00.90 tj. "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione" oraz nie stanowiła żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia. Wynika to z następujących przesłanek:

Ad. a)

Pomocniczy charakter Usługi

Nie ulega wątpliwości, że działalność banków komercyjnych, sklasyfikowana jest w dziale 65, zatytułowanym "Usługi pośrednictwa finansowego". Dokonując formalnej analizy możliwości klasyfikacji wsparcia udzielanego przez Usługodawcę, jako usługi pomocniczej w stosunku do usług finansowych, należy wskazać, iż za taką usługę mogły zostać uznane usługi pomocnicze do usług wymienionych w dziale 65 PKWiU. Wynika to z faktu, iż zgodnie z treścią PKWiU, Dział 67 "obejmuje usługi ściśle związane z usługami finansowymi (sklasyfikowanymi w działach 65 i 66), które jednak nie są usługami finansowymi wykonywanymi na własny rachunek i ryzyko". W związku z powyższym, spełniony jest wymóg formalny umożliwiający uznanie Usługi za usługę pomocniczą.

Ponadto o pomocniczym charakterze przedmiotowej Usługi, w stosunku do usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez Bank, świadczą następujące fakty:

* w ocenie Wnioskodawcy, usługami pomocniczymi w stosunku do usług pośrednictwa finansowego są usługi, w ramach których wykonywane są czynności faktyczne lub prawne związane ze świadczeniem usług pośrednictwa finansowego, co niewątpliwie ma miejsce w odniesieniu do Usługi będącej przedmiotem niniejszego wniosku;

* Usługa polega na wsparciu działalności Banku w procesie świadczenia przez Bank na rzecz klientów usług pośrednictwa finansowego w części dotyczącej usług udzielania kredytów;

* wszystkie podejmowane w ramach Usługi działania realizowane są w ścisłym związku z działalnością wykonywaną przez Bank (tekst jedn.: działalnością z zakresu pośrednictwa finansowego) i mają na celu wsparcie działalności Wnioskodawcy w obszarze zarządzania ryzykiem poprzez identyfikację i informowanie o potencjalnych próbach wyłudzenia kredytu. Mają więc bezpośredni wpływ na efektywność działania Banku oraz ograniczenie ponoszonego przez Bank ryzyka. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, można twierdzić, iż przedmiotowe Usługi umożliwiały i umożliwiają skuteczne, efektywne i bezpieczne świadczenie usług pośrednictwa finansowego przez Bank.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy została potwierdzona w opinii klasyfikacyjnej dokonanej przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, w odpowiedzi na wniosek szczegółowo przedstawiający Usługę. Wnioskodawca zgadza się z niniejszą klasyfikacją i biorąc pod uwagę charakter Usługi, jej cel oraz kontekst gospodarczy uważa, iż prawidłowym grupowaniem PKWiU z 1997 r. dla świadczonej przez Usługodawcę Usługi jest grupowanie 67.13.10-00.90, tj. "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione".

Usługa świadczona przez Usługodawcę sprowadza się bowiem do wsparcia Banku w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego i jako taka stanowi usługę pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym w rozumieniu PKWiU.

W konsekwencji powyższego Wnioskodawca uważa, iż charakter Usługi oraz treść Rozporządzenia PKWiU nie pozwala na zaklasyfikowanie Usługi do innego grupowania PKWiU niż 67.13.10-00.90.

Ad. b)

Usługa jako niestanowiąca jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, wyłączonych z zakresu zwolnienia.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o VAT, zakres zwolnienia z VAT nie obejmował:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT;

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Usługa nie należy do żadnej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4 do Ustawy o VAT, w stosunku do których zwolnienie nie przysługiwało. Charakter Usługi nie pozwala bowiem na przyporządkowanie jej do którejkolwiek z wymienionych kategorii usług pośrednictwa finansowego, wobec których zwolnienie z VAT nie znajdowało zastosowania.

Na potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną z dnia 7 listopada 2011 r. wydaną przez Dyrektora tutejszej Izby Skarbowej, sygn. ILPP4/443-566/11-2/ISN. Interpretacja ta również dotyczy usługi nabywanej przez wnioskodawcę (bank) od podmiotu zewnętrznego, zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 67.13.10-00.90 i potwierdza ona korzystanie przez tę usługę ze zwolnienia z opodatkowania VAT na gruncie przepisów ustawy o VAT obowiązujących do 31 grudnia 2010 r.

Podobne stanowisko zajęto w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-812/10/BW.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Usługa nabywana przez Bank, sprowadzająca się do wsparcia Banku w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego, stanowi usługę pomocniczą związaną z pośrednictwem finansowym w rozumieniu PKWiU.

Z uwagi na fakt, iż Usługa nabywana przez Bank:

* została ujęta w katalogu usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o VAT; a jednocześnie

* nie stanowi ona jednej z kategorii usług enumeratywnie wskazanych w załączniku nr 4, w stosunku do których zwolnienie nie przysługiwało

usługa ta, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., korzysta ze zwolnienia od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ informuje, że niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów bankowych klientom detalicznym, klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, klientom korporacyjnym oraz jednostkom sektora publicznego.

W procesie zawierania z klientami umów dotyczących transakcji finansowych angażujących kapitał Banku bardzo ważną rolę odgrywa ocena pozycji finansowej klienta oraz zarządzanie ryzykiem po stronie Banku. W szczególności, transakcje (usługi finansowe) angażujące kapitał Banku (np. udzielenie kredytu konsumpcyjnego, przyznanie karty kredytowej) wiążą się nierozerwalnie z ryzykiem w postaci potencjalnych prób wyłudzenia kredytu.

Bank, zarówno przed podjęciem decyzji o świadczeniu usługi finansowej, jak i w trakcie świadczenia tej usługi, podejmuje szereg czynności, mających na celu zminimalizowanie ryzyka dotyczącego potencjalnych prób wyłudzeń. W tym celu Bank korzysta z szeregu narzędzi służących analizie wniosków kredytowych, w tym narzędzi tworzonych i udostępnianych przez podmioty zewnętrzne. W szczególności, podmiotem takim jest spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii ("Usługodawca"), posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania instytucji finansowych w zarządzaniu ryzykiem oraz zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom, a także wyspecjalizowane kadry dysponujące odpowiednią wiedzą z obszaru modelowania procesów finansowych na potrzeby świadczenia usług finansowych.

Bank korzysta z doświadczenia, wiedzy oraz innych zasobów zgromadzonych przez Usługodawcę, nabywając:

* wsparcie merytoryczne w zakresie identyfikacji i komunikacji potencjalnych prób wyłudzenia kredytu w formie opracowania odpowiedniego, dostosowanego do potrzeb Banku narzędzia służącego do identyfikacji i analizy informacji o potencjalnych oszustwach i próbach wyłudzeń,

* licencję na stworzone oprogramowanie,

* konsultacje oraz szkolenia w zakresie obsługi wdrażanego narzędzia w procesie świadczenia usług finansowych.

Świadczona przez Usługodawcę usługa wsparcia w odniesieniu do usług pośrednictwa finansowego Banku ("Usługa") składa się z następujących, ściśle powiązanych elementów:

* Usługodawca udostępnia Bankowi narzędzie elektroniczne, do którego pracownicy Banku, uczestniczący w procesie przyznawania kredytów, wprowadzają dane z wniosku kredytowego złożonego przez klienta;

* następnie, dane te podlegają analizie pod kątem możliwości występowania w danym wniosku cech, które mogą wskazywać na istnienie potencjalnego ryzyka próby wyłudzenia kredytu. W tym celu, wykorzystywane są odpowiednie reguły logiczne jak też zgromadzone dane historyczne o klientach i ich historii kredytowej oraz modele oceny ryzyka, w tym modele statystyczne;

* w wyniku podjętej analizy, generowany jest, w formie elektronicznej, raport o występowaniu potencjalnego ryzyka próby wyłudzenia kredytu przez danego klienta. Raport ten umożliwia określenie ryzyka wystąpienia oszustwa i jest jednym z kluczowych elementów podejmowania przez pracowników Banku decyzji o udzieleniu kredytu.

Wdrożenie opracowanego przez Usługodawcę narzędzia pozwoliło Bankowi przede wszystkim na ograniczenie strat z tytułu wyłudzeń kredytów oraz znaczne zautomatyzowanie, a przez to poprawienie efektywności, procesu analizy aplikacji kredytowych pod kątem ewentualnych oszustw i wyłudzeń.

Narzędzie dostarczane przez Usługodawcę zapewnia Bankowi wsparcie w procesie świadczenia usług finansowych, w części dotyczącej procesu zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom. Dla Banku współpraca z Usługodawcą jest niezbędna w celu oferowania i efektywnego świadczenia usług finansowych przy jednoczesnym alokowaniu kapitału w transakcje o akceptowalnym (z perspektywy Banku) poziomie ryzyka.

Z tytułu świadczenia opisanej powyżej Usługi Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie.

Bank jest podatnikiem, który posiada w Polsce siedzibę działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT. W sytuacji opisanej we wniosku, Bank występuje jako usługobiorca usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę, który posiada siedzibę działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, tj. przez podatnika nieposiadającego siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Usługodawca nie jest również zarejestrowany w Polsce dla celów VAT. W konsekwencji, w związku z nabywaniem powyższych usług, Bank uzyskuje status podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonywanych transakcji. Wobec powyższego, Bank rozpoznaje import usług i rozlicza podatek VAT z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Nabywane przez Bank usługi wsparcia w zakresie wykonywanej przez niego działalności pośrednictwa finansowego, które zostały szczegółowo opisane w stanie faktycznym wniosku, stanowią zdaniem Banku pomocnicze usługi związane z pośrednictwem finansowym.

W opinii Banku, usługi te objęte są grupowaniem 67.13.10-00.90 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - "Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione".

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przedmiotowej usługi w związku z dokonanym importem usług.

Jak stanowi art. 2 pkt 9 ustawy - przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także możliwości stosowania zwolnień podatkowych.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, wprowadza zwolnienie od podatku usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

W poz. 3 wskazanego wyżej załącznika, wymieniono usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalność lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Ponadto, ustawodawca w objaśnieniach do ww. załącznika wskazał, że "ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2010 r., do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosowało się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Wnioskodawca nabywaną usługę zaklasyfikował wg PKWiU z 1997 r. do grupowania 67.13.10 -00.90 - Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że usługa nabywana przez Bank zaklasyfikowana przez niego do grupowania PKWiU 67.13.10-00.90, korzystała ze zwolnienia od podatku do dnia 31 grudnia 2010 r., na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, w kompetencji Ministra Finansów nie mieści się analiza prawidłowości dokonanej przez Zainteresowanego we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, wobec czego niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę. W przypadku zatem zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja straci swą aktualność.

Zwrócić należy również uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca dokonuje importu przedmiotowych usług. Fakt ten przyjęto jako element opisu sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl