Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 marca 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-20/11-2/SJ
Stawka podatku VAT dla środka myjąco-dezynfekującego o symbolu PKWiU 20.20.14.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2010 r. (data wpływu 3 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku w zakresie stawki podatku dla produktu o symbolu PKWiU 20.20.14 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktu o symbolu PKWiU 20.20.14.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest producentem preparatu "A" - kwaśnego płynnego środka myjąco-dezynfekującego, przeznaczonego do profesjonalnego stosowania w przemyśle spożywczym (między innymi w branży mleczarskiej, mięsnej).

Preparat "A" jest środkiem odkażającym, działającym bakteriobójczo i grzybobójczo w zakresie zwalczania bakterii gramdodatnich, bakterii gramujemnych, drożdży, grzybów pleśniowych. Zadaniem preparatu "A" jest przeciwdziałanie zakażeniu produktów wskutek przenoszenia patogennych mikroorganizmów do pożywienia, drogą bezpośrednią lub pośrednią (ludzie, sprzęty, urządzenia, blaty robocze, strefy w których znajdują się produkty spożywcze). Mikroorganizmy patogenne są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego powodującymi zatrucia pokarmowe, a niewłaściwa higiena w miejscach związanych z produkcją lub przygotowaniem żywności może prowadzić do skażeń bakteryjnych.

W zakładach przemysłu spożywczego funkcjonują odpowiednie do potrzeb systemy mycia i dezynfekcji zarówno pomieszczeń, urządzeń i sprzętu z użyciem odpowiednich środków myjąco dezynfekcyjnych w celu maksymalnego zminimalizowania jakiegokolwiek ryzyka zanieczyszczenia - tzw. system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.

"A" jest preparatem wpisanym do rejestru produktów biobójczych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz posiada atest PZH Dział Higieny Żywności.

Urząd Statystyczny określił zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), że wyrób "A" mieści się w grupowaniu 20.20.14.0 "Środki odkażające".

W pozycji 83 załącznika nr 3 (Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 226, poz. 1476) został wymieniony symbol PKWIU 2008 ex 20.20.14.0 "Środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka od dnia 1 stycznia 2011 r. może przy sprzedaży preparatu "A" stosować obniżoną stawkę podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, jego wyrób spełnia warunki wykazane w załączniku nr 3 Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, tj.:

* jest środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych,

* jest preparatem do zastosowania profesjonalnego w ochronie zdrowia (profilaktyka skażeń pokarmowych),

* jest preparatem wpisanym do rejestru produktów biobójczych.

Zainteresowany uważa, że od 1 stycznia 2011 r. może zastosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Pod pozycją nr 65 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.20.1 "Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14). Natomiast, pod pozycją 83 załącznika nr 3, z grupy towarów o symbolu PKWiU ex 20.20.14.0 wskazane zostały jedynie "Środki odkażające - wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych".

Analizując zakres uregulowań obu cyt. powyżej pozycji z załącznika nr 3 do ustawy o VAT zauważyć należy, iż w objaśnieniach do załącznika ustawodawca wskazał, że symbol "ex" oznacza, że obniżona stawka podatku VAT dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania, tj. w przypadku poz. 65 - pestycydów i innych środków agrochemicznych, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU ex 20.20.14), a w przypadku poz. 83 - określonych preparatów odkażających mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia (PKWiU ex 24.20.14.0).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobóczych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.), produkt biobójczy stanowi substancję czynną lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.

W myśl art. 3 pkt 2 ww. ustawy, produkt biobójczy niskiego ryzyka to produkt biobójczy, który łącznie spełnia następujące warunki:

a.

zawiera jako substancje czynne jedną lub więcej substancji czynnych zamieszczonych w załączniku IA do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. WE L 123 z 24.04.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 3), zwanej dalej "dyrektywą 98/8/WE",

b.

nie zawiera substancji potencjalnie niebezpiecznej,

c.

w warunkach użytkowania stwarza tylko niewielkie ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska;

Stosownie natomiast do art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, w obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze, na które:

1.

zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem",

2.

zostało wydane pozwolenie tymczasowe,

3.

została wydana decyzja o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zwana dalej "wpisem do rejestru",

4.

zostało wydane pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54

- oraz są sklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 powołanej ustawy, pozwolenie wydaje oraz wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty pierwszego albo kolejnego włączenia substancji czynnej do załącznika I lub IA do dyrektywy 98/8/WE, i nieprzekraczający terminu ważności określonego dla danej substancji czynnej w tych załącznikach.

Z kolei, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, wnioski o wydanie pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, zmiany danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, przedłużenie terminu ważności pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru podmiot odpowiedzialny składa do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej "Prezesem Urzędu".

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest producentem preparatu "A" - środka odkażającego, działającego bakteriobójczo i grzybobójczo w zakresie zwalczania bakterii gramdodatnich, gramujemnych, drożdży, grzybów pleśniowych. Zadaniem przedmiotowego preparatu jest przeciwdziałanie zakażeniu produktów wskutek przenoszenia patogennych mikroorganizmów do pożywienia, drogą pośrednią lub pośrednią (ludzie, sprzęt, urządzenia, blaty robocze, strefy w których znajdują się produkty spożywcze). "A" jest preparatem wpisanym do rejestru produktów biobójczych oraz posiada atest PZH Dział Higieny Żywności. Jak wskazał Zainteresowany, przedmiotowy preparat jest: środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych, preparatem do zastosowania profesjonalnego w ochronie zdrowia (profilaktyka skażeń pokarmowych), preparatem wpisanym do rejestru produktów biobójczych.

Mając zatem na uwadze opis sprawy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione łącznie przesłanki warunkujące zastosowanie przy dostawie preparatu "A" obniżonej stawki podatku VAT, gdyż przedmiotowy preparat jest:

* środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych,

* preparatem do stosowania w ochronie zdrowia (profilaktyka skażeń pokarmowych),

* wpisanym do rejestru produktów biobójczych.

Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% przy sprzedaży preparatu "A" o symbolu PKWiU 20.20.14, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanego przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji wyrobu do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl