ILPP2/443-189/07-4/ISN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-189/07-4/ISN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 28 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Jest to działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw i konserwacji przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno-pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych sklasyfikowana wg PKWiU - 33.20.9 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Dz. U.04.89.844 z późn. zm.). Zainteresowany współpracuje z firmą mającą siedzibę w Polsce i na jej zlecenie wykonuje prace polegające na montażu i demontażu (instalacji, deinstalacji) urządzeń kontrolno pomiarowych, okablowania i czujników na wiertniach, jak również na naprawie, konserwacji i kalibracji urządzeń pomiarowych, wchodzących w skład polowych, przenośnych laboratoriów geologicznych. Dotyczy to przede wszystkim czujników, chromatografów, kalcymetrów, degazatorów. Zarówno wiertnie, na których Wnioskodawca wykonuje swoje prace jak i polowe, przenośne laboratoria geologiczne nie są nieruchomościami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one ruchomy majątek rzeczowy, który nie jest trwale złączony z gruntem i możliwe jest jego przemieszczanie lub deinstalacja. Usługi te są wykonywane na różnych wiertniach i laboratoriach w Kazachstanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Gdzie te usługi powinny być opodatkowane i jaką zastosować stawkę podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do przedmiotowych usług, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. Zainteresowany jako świadczący usługę posiada miejsce prowadzenia działalności we W., a zatem miejscem opodatkowania tych usług będzie Polska.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje żadnych preferencyjnych stawek dla tego rodzaju usług, ani też nie przewiduje w stosunku do nich zwolnienia, Wnioskodawca uważa, iż świadczone usługi powinny być opodatkowane podstawową stawką podatku VAT 22%, stosownie do art. 41 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Jednak na mocy art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Stosownie do art. 28 ust. 7 ustawy w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c) i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi na ruchomym majątku rzeczowym znajdującym się na terytorium Kazachstanu. W związku z powyższym nie znajdzie tutaj zastosowania art. 28 ust. 7 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy, miejscem świadczenia przedmiotowych usług będzie miejsce gdzie usługi te są faktycznie świadczone, czyli terytorium Kazachstanu.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż przedmiotowe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, zatem nie będą tu miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące stawek tego podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl