ILPP2/443-1676/09-2/ISN - Zasady opodatkowania podatkiem VAT importu usług technologicznych, sklasyfikowanych jako usługi inżynierskie oraz usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, świadczonych na podstawie umowy zawartej z podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Finlandii.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1676/09-2/ISN Zasady opodatkowania podatkiem VAT importu usług technologicznych, sklasyfikowanych jako usługi inżynierskie oraz usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, świadczonych na podstawie umowy zawartej z podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Finlandii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu 10 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką, której 100% akcji posiada C. w ramach struktury organizacyjnej utworzono biura - centra wiedzy technologicznej, mające za zadanie koordynować zadania realizowane w ramach struktury organizacyjnej grupy C. Raz na kwartał Zainteresowany otrzymuje fakturę wystawioną przez C. (dalej: Usługodawca) za usługi technologiczne, a w szczególności generalną opłatę za usługi technologiczne oraz opłaty na rzecz "KCW". Opłaty te mają charakter ryczałtowy - są w stałej wielkości na rok, dzielone na kwartały. Odbiorcą należności za usługi technologiczne jest podmiot będący osobą prawną, działający jako Spółka Akcyjna, tj. Usługodawca. Wnioskodawca uzyskał certyfikat rezydencji podatkowej ww. kontrahenta zagranicznego. w ramach zawartej umowy o świadczenie usług technologicznych z tym podmiotem, Spółka uzyskuje świadczenia technologiczne w zakresie:

*

rozwoju koncepcji strunobetonowych oraz odnośnych usług (logistyka, złożenie produktu),

*

rozwoju produktów strunobetonowych,

*

projektów, technologii materiałowej oraz procesu produkcyjnego produktów betonowych oraz we wszelkich obszarach technicznych połączonych z przedmiotem działalności Zainteresowanego, tj. produkcją wyrobów strunobetonowych, gdzie Usługodawca posiada specyficzną wiedzę.

Ponadto, partner Spółki wspiera jej zakład w identyfikacji oraz wdrożeniu tzw. "najlepszych praktyk", oferując stosowne szkolenie oraz pisemne materiały w obszarze aktywności "najlepszych praktyk" w następujących obszarach:

*

zarządzania technologią: szkoleniami w ramach innowacji, zarządzania projektami badań i rozwoju, sporządzeniem technologicznych wytycznych oraz sprawozdań,

*

marketingu,

*

materiałów: podręczników materiałowych, sprawozdań dot. materiałów, planów grupy w zakresie "najlepszych praktyk" w odniesieniu do materiałów, a także technologicznych materiałów laboratoryjnych grupy,

*

projektów: ogólnych oraz dot. komponentów, prowadzenia seminariów projektowych oraz asysty projektowej,

*

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw środowiskowych,

*

usług wywiadowni biznesowej,

*

zarządzania badaniami i rozwojem w ramach grupy,

*

praw własności intelektualnej posiadanych i/lub używanych przez usługodawcę oraz zarządzania portfolio prawami własności intelektualnej posiadanymi i/lub używanymi przez firmy grupy C., także w ramach procesu produkcyjnego, planowania inwestycji oraz rozwoju produktywności.

Na żądanie, Usługodawca świadczy usługi w zakresie komunikacji z publicznymi organizacjami oraz stowarzyszeniami, a także wykonuje badania rynku (włączając w to gromadzenie informacji oraz danych na temat aktywności na rynku oraz "najlepszych praktyk" jego uczestników).

Usługodawca świadcząc usługi technologiczne dla Wnioskodawcy korzysta z usług tzw. "centrów wiedzy", czyli specjalnie powołanych jednostek w ramach swojej struktury organizacyjnej, w zakresie danej branży. w przypadku Zainteresowanego jest to "KCW", które zgodnie z ww. umową o świadczenie usług technologicznych zapewnia mu dostęp do korzyści ze wszystkich źródeł oraz badań rozwojowych odnośnie najbardziej zaawansowanej dostępnej technologii, w celu sprostania potrzebom rynku oraz zaspokojenia potrzeb biznesowych. "KCW" pracuje nad udoskonalaniem produktów znajdujących się w ofercie handlowej Spółki, jak i procesami ich wytworzenia. Kwota wyszczegółowiona na fakturze, jako "Kcw" ma charakter opłaty za ww. świadczenia na rzecz Wnioskodawcy. Odbiorcą tej opłaty jest Usługodawca, z którym zawarta jest ww. umowa o świadczenie usług technologicznych i która przewiduje korzystanie z "centrów wiedzy" w ramach struktury organizacyjnej grupy.

Zainteresowany, w zakresie podatku od towarów i usług, zakwalifikował usługi świadczone w ramach zawartej umowy o świadczenie usług technologicznych, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU 1997 pod numerami PKWiU 74.20.3 - jako usługi inżynierskie i 74.14 - jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Usługi te są przedmiotem zapytania.

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, klasyfikując usługi technologiczne jako usługi doradztwa technicznego, których miejscem świadczenia jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT), Spółka wykazała podatek VAT należny od importu usług, który podlega odliczeniu w całości od podatku należnego (całość sprzedaży Zainteresowanego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy korzystanie z powyższych usług jest importem usług, podlegającym opodatkowaniu podatkiem należnym VAT, który następnie podlega w całości odliczeniu jako podatek naliczony...

Zdaniem Wnioskodawcy, miejscem świadczenia usług doradczych jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę - art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. w związku z tym, od wartości usługi wykazuje on podatek VAT należny (od importu usług), który podlega odliczeniu w całości od podatku należnego (całość sprzedaży Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Przy określaniu miejsca świadczenia usług, o których mowa w art. 27 i 28, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne - art. 8 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r.).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Do dnia 31 grudnia 2009 r., miejsce świadczenia usług regulowały przepisy art. 27 i art. 28 ustawy.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Odstępstwo od tej zasady przewidziane zostało między innymi w art. 27 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

1.

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2.

podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług, w tym w szczególności:

a.

usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1),

b.

usług doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2),

c.

usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1),

d.

usług architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,

e.

usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3).

Powyższy katalog usług ma charakter przykładowy i jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż nie obejmuje wyłącznie ww. usług lecz również inne usługi o podobnym charakterze co wymienione.

Przy czym, należy w tym miejscu zaznaczyć, że ww. usługi nie odnoszą się do specjalizacji (zawodu) podmiotu świadczącego usługę (prawnik, konsultant, księgowy, inżynier), lecz do natury świadczenia. Wymienione w tym przepisie specjalizacje służą jedynie zdefiniowaniu kategorii usług najczęściej wykonywanych w ramach tych specjalizacji.

Natomiast "usługi podobne" oznaczają usługi podobne do usług wykonywanych przez konsultantów, inżynierów, biura konsultingowe, prawników, księgowych w takim zakresie, w jakim służą temu samemu celowi co powyższe.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zawarł z podatnikiem mającym siedzibę w Finlandii umowę o świadczenie usług technologicznych. Usługi świadczone w ramach zawartej umowy zakwalifikował zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU 1997 pod symbolami PKWiU 74.20.3 - jako usługi inżynierskie i 74.14 - jako usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić, iż ww. usługi, mieszczą się w zakresie usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy.

Zatem, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy, miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania, czyli w rozpatrywanym przypadku Polska, gdyż to tu ma miejsce siedziba nabywcy usług (Wnioskodawcy).

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl tego przepisu (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r.), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju.

Przez import usług rozumie się zatem usługi spełniające łącznie następujące warunki:

*

miejscem świadczenia (opodatkowania) usługi - zgodnie z art. 27 lub art. 28 ustawy - jest terytorium Polski,

*

usługodawcą musi być podmiot lub podatnik z terytorium Wspólnoty, nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju,

*

usługobiorcą jest podatnik, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej bądź osoba fizyczna.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa od podatnika mającego siedzibę w, usługi mieszczące się w zakresie usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy.

W świetle powyższych przepisów, nabycie przez Spółkę ww. usług od podatnika fińskiego stanowi dla niej import usług, podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Zainteresowany zobowiązany jest zatem do naliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.

Artykuł 106 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie (...) - art. 106 ust. 7 ustawy.

Wnioskodawca rozpoznając import usług winien czynność tą udokumentować fakturą wewnętrzną, z wykazanym na niej podatkiem należnym z tego tytułu.

Tut. Organ podkreśla, że z przypadkiem importu usług wiąże się co do zasady obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę usługi. Tego rodzaju mechanizm (określany odwróconym mechanizmem poboru, ang. reverse charge mechanizm) jest wprowadzony w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych, a założenie, że podatek płacony przez importera usług jest dla niego jednocześnie podatkiem naliczonym, zapewnia neutralność podatku od importu usług.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, iż całość jego sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-

z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

5.

kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.

W świetle powyższego, Zainteresowany ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu importu usług będących przedmiotem zapytania, bowiem są one wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych podatkiem.

Organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik. w związku z powyższym, w wydanej interpretacji tut. Organ odniósł się do klasyfikacji podanych przez Wnioskodawcę.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tut. Organ zwraca uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. (z wyjątkami określonymi w art. 8 tej ustawy), weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504), zgodnie z którą zmianie uległo brzmienie art. 8 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz uchylone zostały art. 27 i art. 28, a dodano art. 28a do art. 28o regulujące kwestię określenia miejsca świadczenia usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl