ILPP2/443-1559/09-4/ISN - Odliczenie VAT od towarów będących przedmiotem sprzedaży w przypadki ich niedostarczenia w formie przesyłki przez firmę kurierską.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1559/09-4/ISN Odliczenie VAT od towarów będących przedmiotem sprzedaży w przypadki ich niedostarczenia w formie przesyłki przez firmę kurierską.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2009 r. (data wpływu 19 listopada 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 stycznia 2010 r. (data wpływu 11 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 stycznia 2010 r. (data wpływu 11 stycznia 2010 r.), w którym uszczegółowiono pytanie oraz doprecyzowano zaistniały stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 17 czerwca 2009 r. Wnioskodawca wysłał towar do kontrahenta w Portugalii wystawiając fakturę VAT. Ponieważ nabywca nie przedstawił dokumentu NIP VAT UE, towar został opodatkowany stawką 22%. Paczka nie dotarła jednak do kontrahenta i po złożeniu reklamacji w firmie kurierskiej, w dniu 29 października 2009 r. Zainteresowany otrzymał decyzję o przyznaniu odszkodowania w kwocie netto. Ubezpieczyciel firmy kurierskiej twierdzi, iż podatek VAT Wnioskodawca może w takim wypadku odliczyć.

Kwoty należności za towar, z powodu jego niedostarczenia do kontrahenta, Zainteresowany nie otrzymał.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

*

nie jest on w posiadaniu oryginału faktury, gdyż zaginęła ona razem z przesyłką;

*

to on zamówił kuriera, który dokonał odbioru przesyłki z jego firmy i nie dostarczył jej do kontrahenta w Portugalii - zaginęła ona na terenie naszego kraju.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku niedostarczenia, zagubienia przesyłki przez firmę kurierską podatek VAT od towarów będących przedmiotem sprzedaży można odliczyć...

W uzupełnieniu Zainteresowany doprecyzował, że pytanie dotyczy odliczenia podatku VAT z faktury sprzedaży wystawionej przez niego.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w opisanym przypadku, a ubezpieczyciel powinien wypłacić mu dodatkowo VAT od kwoty odszkodowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Powyższe wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym, powyższa zasada dopuszcza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności objętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany wysłał towar do kontrahenta w Portugalii, którego sprzedaż udokumentował fakturą VAT. Towar był opodatkowany stawką 22%. Paczka nie dotarła jednak do kontrahenta i po złożeniu reklamacji w firmie kurierskiej Wnioskodawca otrzymał decyzję o przyznaniu odszkodowania. Kwoty należności za towar, z powodu jego niedostarczenia do kontrahenta, Zainteresowany nie otrzymał. Dodatkowo wskazał, że nie jest on w posiadaniu oryginału faktury oraz że to on organizował transport przedmiotowej przesyłki, która zaginęła na terenie kraju.

Z brzmienia powołanych przepisów jednoznacznie wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług. Ustawa nie przewiduje możliwości odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej sprzedaż, czyli odliczenia podatku należnego.

Reasumując, w przypadku niedostarczenia, zagubienia przesyłki przez firmę kurierską Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury sprzedaży wystawionej przez niego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl