Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPP2/443-1537/10-3/PG
Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2010 r. (data wpływu 20 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 listopada 2010 r. (data wpływu 7 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT realizując zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT realizując zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej (...)". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 listopada 2010 r. (data wpływu 7 grudnia 2010 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca złożył wniosek, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa, na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 313, 322, 323 "Odnowa rozwój wsi", projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej (...)". Wniosek zaakceptowano i przyznano pomoc. Do wniosku o dofinansowanie zostało dołączone oświadczenie o kwalifikowalności VAT, gdyż realizując powyższe zadanie Gmina nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2010, jeżeli zostało złożone powyższe oświadczenie, Zainteresowany ma obowiązek wystąpić do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Interpretacja jest niezbędna, ponieważ w miesiącu listopadzie 2010 r. będzie ubiegać się on o uruchomienie przyznanych na realizację zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej (...)" środków finansowych.

Pismem z dnia 25 listopada 2010 r. (data wpływu 7 grudnia 2010 r.), będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca poinformował, że nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Po wybudowaniu świetlicy, stanowić ona będzie jego majątek i będzie on dysponentem budynku, który będzie wykorzystywany do zaspokajania różnorodnych form potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych mieszkańców wsi - jako zadanie własne Gminy. Świetlica nie będzie przekazana w użytkowanie innym podmiotom, w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie czerpał dochodów opodatkowanych podatkiem VAT z tytułu najmu, wydzierżawienia ww. obiektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania podatku VAT realizując zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej (...)", dofinansowywanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako organ władzy publicznej, realizując powyższą inwestycję nie posiada on statusu podatnika podatku od towarów usług (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Realizacja zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej (...)" jest zadaniem statutowym Gminy.

Ponadto prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostanie spełniony warunek, że odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). W tym przypadku, nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, gdyż w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb określonych wspólnot należy do zadań własnych Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. zadania obejmujące utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa, na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 313, 322, 323 "Odnowa rozwój wsi", projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej (...)". Po wybudowaniu świetlicy stanowić ona będzie jego majątek, który będzie wykorzystywany do zaspokajania różnorodnych form potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych mieszkańców wsi - jako zadanie własne Gminy. Świetlica ta nie będzie przekazana w użytkowanie innym podmiotom, w związku z powyższym Zainteresowany nie będzie czerpał dochodów opodatkowanych podatkiem VAT z tytułu najmu, wydzierżawienia ww. obiektu. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca wykonuje jedno z zadań własnych, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji inwestycji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (świetlica pozostanie własnością Zainteresowanego, nie będzie przekazana do użytkowania innym podmiotom, np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy).

W zakresie ww. projektu Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów przysługuje zarejestrowanym podatnikom podatku VAT i obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT realizując zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej (...)" dofinansowywanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ nie będą spełnione podstawowe warunki dające taką możliwość, wynikające z powołanych przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ wskazuje, iż powołane przez Zainteresowanego we własnym stanowisku rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), obowiązywało do dnia 30 listopada 2008 r.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl