ILPP2/443-1489/11-3/SJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPP2/443-1489/11-3/SJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2011 r. (data wpływu 27 października 2011 r.) uzupełnionym w dniu 28 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 28 października 2011 r. o dowód potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podstawą działalności firmy są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz prace remontowe w tychże budynkach. W dniu 30 czerwca 2011 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Uniwersytetem na roboty budowlane, której przedmiotem była "Przebudowa Domu Studenckiego...". Zainteresowany został wybrany na wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. W warunkach przetargu, w dokumencie oferty, a następnie w umowie która była sporządzona przez Inwestora, dla całości robót została wpisana 8% stawka podatku podatku od towaru i usług. Treść pozwolenia na budowę brzmi: "Przebudowa wraz z dociepleniem i kolorystyką elewacji budynku w zakresie zmiany układu konstrukcyjnego budynku, zmianie układu funkcjonalnego (nowy podział pomieszczeń)". Inwestor dokonał przebudowy i modernizacji całego Domu Studenckiego.

Wnioskodawca był wykonawcą ostatniego zadania.

Wszystkie prace wykonane są konieczne, niezbędne i integralnie związane z budynkiem w celu jego funkcjonowania. W ramach ww. umowy Zainteresowany był zobowiązany do wykonania robót budowlanych wraz z pełnym zakresem robót instalacyjnych:

* rozbiórka placu, wykopy, zdjęcie podbudowy, przygotowanie placu w celu dokonania odwiertów do pompy ciepła i wykonania izolacji przeciwwilgociowej - są to roboty związane bezpośrednio z bryłą budynku w celu montażu pompy ciepła, ogrzewanie i wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów,

* ocieplenie ścian i cokołu budynku Domu Studenckiego,

* roboty tynkarskie Domu Studenckiego, ocieplenie ścian i cokołu budynku,

* obłożenie schodów wejściowych do Domu Studenckiego,

* malowanie balustrad wejściowych do Domu Studenckiego,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Domu Studenckiego i opaski przeciwwilgociowej z płytek chodnikowych wokół budynku związanej z przebudową tego budynku i wykonanie odwodnień,

* zabezpieczenie tablicy rozdzielczej w Domu Studenckim,

* roboty związane z zielenią bezpośrednio przy Domu Studenckim - wymiana gleby i trawy i nasadzenia roślin,

* rozbiórka ogrodzenia,

* roboty związane z przebudową śmietnika,

* doprowadzenie zasilania do bramy wjazdowej,

* wykonanie cokołu pod płot, wykonanie ogrodzenia,

* położenie kostki brukowej na pozostałej powierzchni dziedzińca,

* wykonanie bramy przesuwnej z montażem.

Zgodnie z zapisami ww. umowy Wnioskodawcy przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe, określone w paragrafie 4 umowy, zgodnie z ofertą cenową. Kosztorys ofertowy zawierał ceny jednostkowe i ilość robót.

Całość robót została odebrana w całości dnia 9 października 2011 r. Nie było odrębnych protokołów odbioru dla poszczególnych prac. Inwestor traktował umowę kompleksowo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, w tym konkretnym przypadku można zastosować kompleksowo stawkę VAT 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel (...).

Z dniem 1 stycznia 2011 r. został wprowadzony art. 5a ustawy o VAT, w myśl którego towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W podatku od towarów i usług mocą art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obowiązuje 22% stawka podatku.

Obok stawki podstawowej ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne i zwolnione od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku wynoszącą 7% (8%) stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., stawkę wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% między innymi dla:

* robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,

* robót konserwacyjnych dotyczących:

a.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b.

lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania.

Dział 11 Polskiej Klasyfikacji obiektów budowlanych zawiera między innymi budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy studenckie.

Jak wynika z treści umowy zasadniczym elementem świadczenia Wnioskodawcy na rzecz Zamawiającego jest wykonanie przebudowy Domu Studenckiego.

Rozporządzenia zawiera także definicję robót konserwacyjnych, określając je jako roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów lub jego części inne niż remont.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ilekroć w ustawie mowa jest o: remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Wykonane przez Wnioskodawcę prace mieszczą się w następujących grupowaniach:

* 45.11.00.00 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

* 45.23.00.00 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk kolei, wyrównanie terenu,

* 45.11.27.10 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

jak zostało to określone przez Inwestora w warunkach przetargowych.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, powyższą umowę na przebudowę Domu Studenckiego należy traktować jako kompleksową usługę budowlaną, której części składowe mieszczą się w pojęciu konserwacji, dlatego też Zainteresowany prawidłowo zastosował jednolitą 8% stawkę VAT do całego kompletnego przedmiotu umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosowanie jednak do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka ryczałtowego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W oparciu o art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Artykuł 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Na mocy art. 2 pkt 12 ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wybudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy budynków: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

W tym klasa 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania - obejmuje m.in. budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.

Jednocześnie, w myśl § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

* robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

* robót konserwacyjnych dotyczących:

a.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b.

lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Mając na uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. zastosowanie stawki preferencyjnej (8%) możliwe jest jedynie dla czynności stanowiących roboty konserwacyjne oraz usługi budowy, remontu, modernizacji i termoregulacji oraz przebudowy.

A zatem, dla określenia właściwej stawki podatku VAT w przedmiotowej sprawie należy ustalić, czy określona czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć "budowa", "remont", "modernizacja", "przebudowa", "roboty budowlane", należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

* budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),

* robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),

* przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),

* remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Z uregulowań zawartych w ustawie - Prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2 cyt. ustawy). W takim brzmieniu przepisów ustawodawca nie przewidział pojęcia "infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu".

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy zawarta jest legalna definicja "infrastruktury towarzyszącej". Przepis ten nie został uchylony, jedynie skończył się (z dniem 31 grudnia 2007 r.) przewidziany w tym przepisie okres stosowania na jego podstawie obniżonej stawki podatku. Zgodnie z treścią tego przepisu, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W chwili obecnej żaden z przepisów, nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku przy wykonywaniu usług budowlanych w odniesieniu do tak zdefiniowanej infrastruktury towarzyszącej.

Stawka obniżona może być zastosowana jedynie do wskazanych powyżej urządzeń składających się na infrastrukturę towarzyszącą, jeśli stanowią one część obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym lub obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Należy zauważyć, iż preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie dla robót wykonywanych w bryle budynku (o ile będzie on sklasyfikowany w PKOB 11), natomiast dla usług wykonywanych poza bryłą budynku zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż podstawową działalnością Wnioskodawcy są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz prace remontowe na tychże budynkach. W dniu 30 czerwca 2011 r. Zainteresowany podpisał umowę z Uniwersytetem na roboty budowlane, której przedmiotem była "Przebudowa Domu Studenckiego...". Wnioskodawca został wybrany na wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. W warunkach przetargu, w dokumencie oferty, a następnie w umowie która była sporządzona przez Inwestora, dla całości robót została wpisana 8% stawka podatku od towaru i usług. Treść pozwolenia na budowę brzmi: "Przebudowa wraz z dociepleniem i kolorystyką elewacji budynku w zakresie zmiany układu konstrukcyjnego budynku, zmianie układu funkcjonalnego (nowy podział pomieszczeń)". Inwestor dokonał przebudowy i modernizacji całego Domu Studenckiego, natomiast Wnioskodawca był wykonawcą ostatniego zadania.

Jak wskazał Zainteresowany, wszystkie prace wykonane są konieczne, niezbędne i integralnie związane z budynkiem w celu jego funkcjonowania. W ramach ww. umowy Wnioskodawca był zobowiązany do wykonania robót budowlanych wraz z pełnym zakresem robót instalacyjnych:

* rozbiórka placu, wykopy, zdjęcie podbudowy, przygotowanie placu w celu dokonania odwiertów do pompy ciepła i wykonania izolacji przeciwwilgociowej - są to roboty związane bezpośrednio z bryłą budynku w celu montażu pompy ciepła, ogrzewanie i wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów,

* ocieplenie ścian i cokołu budynku Domu Studenckiego,

* roboty tynkarskie Domu Studenckiego, ocieplenie ścian i cokołu budynku,

* obłożenie schodów wejściowych do Domu Studenckiego,

* malowanie balustrad wejściowych do Domu Studenckiego,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Domu Studenckiego i opaski przeciwwilgociowej z płytek chodnikowych wokół budynku związanej z przebudową tego budynku i wykonanie odwodnień,

* zabezpieczenie tablicy rozdzielczej w Domu Studenckim,

* roboty związane z zielenią bezpośrednio przy Domu Studenckim - wymiana gleby i trawy i nasadzenia roślin,

* rozbiórka ogrodzenia,

* roboty związane z przebudową śmietnika,

* doprowadzenie zasilania do bramy wjazdowej,

* wykonanie cokołu pod płot, wykonanie ogrodzenia,

* położenie kostki brukowej na pozostałej powierzchni dziedzińca,

* wykonanie bramy przesuwnej z montażem.

Całość robót została odebrana w całości dnia 9 października 2011 r. Nie było odrębnych protokołów odbioru dla poszczególnych prac. Inwestor traktował umowę kompleksowo.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż pojęcie "usługa kompleksowa" rozumiana jako wykonanie funkcjonalnie powiązanych świadczeń przez jednego usługodawcę nie powinno być mylone z rozgraniczeniem na usługi zasadnicze i pomocnicze. Usługa kompleksowa związana z pracami budowlanymi może bowiem dotyczyć wykonania przez jednego wykonawcę np.: fundamentów, bądź robót dekarskich, stanu surowego budynku, lub całego budynku z lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, osiedla z budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, infrastrukturą osiedlową (drogi, dojścia, kanalizacja itd.). Wykonanie usługi kompleksowej absolutnie nie jest identyfikowane z zastosowaniem jednej stawki podatku od towarów i usług. Każda z tych kategorii usług może mieć charakter kompleksowy i być świadczona przez jednego wykonawcę. Z punktu widzenia zastosowania właściwej stawki VAT może mieć jedynie znaczenie podział na usługi zasadnicze i pomocnicze, a nie charakter kompleksowej usługi. Usługa zasadnicza i pomocnicza opodatkowana jest tą samą stawką. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie.

Zarówno budowa infrastruktury towarzyszącej, jak i budynku może być przedmiotem odrębnej umowy z wykonawcą i obie te roboty budowlane należy kwalifikować jako odrębne usługi zasadnicze, które podlegają opodatkowaniu według stawek wyznaczonych przepisami.

Mając powyższe na względzie wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Jak wynika z wniosku Zainteresowany podpisał umowę, której przedmiotem była "Przebudowa Domu Studenckiego...". Wnioskodawca jako podwykonawca, był zobowiązany do wykonania robót budowlanych wraz z pełnym zakresem robót instalacyjnych związanych z bryłą budynku, jak również roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, np.: roboty związane z zielenią bezpośrednio przy Domu Studenckim, z przebudową śmietnika, wykonanie cokołu pod płot, wykonane ogrodzenia, położenie kostki brukowej. Jak wskazał Wnioskodawca wykonane przez niego prace mieszczą się w następujących grupowaniach:

* 45.11.00.00 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

* 45.23.00.00 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk kolei, wyrównanie terenu,

* 45.11.27.10 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- jak zostało to określone przez Inwestora w warunkach przetargowych.

Należy zaznaczyć, że strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa budowlana, budowlano-montażowa lub remontowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych w nim elementów (dla celów podatkowych).

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż przedmiotem umowy zawartej przez Wnioskodawcę jest usługa polegająca na robotach budowlanych związanych z bryłą budynku - Domu Studenckiego oraz usługa polegająca na robotach związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, jako odrębne i niezależne świadczenia.

Wyjaśnić bowiem należy, iż kwestia sformułowania umowy z kontrahentem, ustalenia sposobu wynagrodzenia jako ryczałtu za wszystkie przewidziane umową i wykonane czynności, nie może wywoływać skutków na gruncie podatkowym. W ocenie tut. Organu, w przedmiotowej sprawie mamy zatem do czynienia z odrębnymi czynnościami, do których mają zastosowanie odmienne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, regulujące wysokość opodatkowania.

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany wykonał w ramach zleconych robót opaskę przeciwwilgociową z płytek chodnikowych wokół budynku.

Zdaniem tut. Organu, przedmiotowej czynności nie można zaliczyć do robót budowlanych związanych ze strukturą budynku Domu Studenckiego, a jedynie jako roboty zewnętrzne. Nie mogą one zatem korzystać z obniżonej stawki podatku VAT.

Jednocześnie wskazać należy, iż w art. 41 ust. 2 ustawy postanowiono, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W poz. 176 załącznika nr 3, stanowiącego "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku 7%" (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. - 8%), wymieniono usługi z grupowania PKWiU 81.30.10.0 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Jak wskazał Wnioskodawca, wykonane przez niego prace - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, mieszczą się w grupowaniu 45.11.27.10.

Zatem podsumowując, do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług polegających na przebudowie budynku Domu Studenckiego (tj. rozbiórka placu, wykopy, zdjęcie podbudowy, przygotowanie placu w celu dokonania odwiertów do pompy ciepła i wykonania izolacji przeciwwilgociowej - roboty związane bezpośrednio z bryłą budynku w celu montażu pompy ciepła, ogrzewanie i wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, ocieplenie ścian i cokołu budynku Domu Studenckiego, roboty tynkarskie Domu Studenckiego, ocieplenie ścian i cokołu budynku, obłożenie schodów wejściowych do Domu Studenckiego, malowanie balustrad wejściowych do Domu Studenckiego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów Domu Studenckiego związanej z przebudową tego budynku i wykonanie odwodnień, zabezpieczenie tablicy rozdzielczej w Domu Studenckim), o ile jest on sklasyfikowany w dziale PKOB 11, zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8%.

Natomiast wszystkie pozostałe roboty wykonywane poza bryłą budynku, tj. roboty w zakresie infrastruktury towarzyszącej, jak również roboty polegające na wykonaniu opaski przeciwwilgociowej z płytek chodnikowych wokół budynku, opodatkowane są stawką podatku w wysokości 23%.

W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowo zastosował on jednolitą stawkę VAT w wysokości 8% do całego kompletnego przedmiotu umowy, tym samym stanowisko Zainteresowanego w tym zakresie należało w całości uznać za nieprawidłowe.

Ponadto podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania czynności wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ podkreśla, że stosownie do ww. przepisów, organy podatkowe nie są uprawnione do oceny załączonych do wniosku dokumentów, bowiem składający wniosek o wydanie interpretacji obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zatem to z wyczerpującego opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę musi wynikać stan faktyczny sprawy umożliwiający wydanie interpretacji indywidualnej zawierającej ocenę stanowiska Zainteresowanego wraz z uzasadnieniem tej oceny (art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Organ podatkowy wydając interpretację indywidualną rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz wyrażonej przez Wnioskodawcę oceny prawnej tego stanu faktycznego. Tym samym Organ podatkowy nie przeprowadza w tego rodzaju sprawach postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku tylko do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które jest ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl